Keni një shfletues shumë të vjetër interneti
Ne nuk e mbështesim këtë version të shfletuesit tuaj!
Këtë faqe po e shikoni pasi kemi pikasur një shfletues të vjetër ose të pambështetur interneti. Për të vijuar shfletimin në wizzair.com dhe për të pasur një përdorim optimal gjatë shfletimit, ju rekomandojmë të përditësoni shfletuesin e internetit.
Këto janë rekomandimet tona:
Mozilla Firefox
Shkarkim falas
Google Chrome
Shkarkim falas

Informacioni dhe shërbimet

Investor Information

Passenger traffic stats

2022/2021
Passengers Load factor
2022 2021 2022 2021
October 4,528,248 2,977,286 89.40% 79.5%
September 4,573,889 2,998,797 87.1% 78.4%
August 4.960,116 3,581,788 90.5% 83.6%
July 4,760,725 2,956,043 89.7% 78.5%
June 4,340,115 1,557,041 86.1% 64.0%
May 4,117,271 832,538 84.2% 66.1%
April 3,724,770 564,634 83.5% 59.2%
March 2,476,105 480,203 86.2% 62.5%
February 1,921,153 382,928 91.0% 69.8%
January 2,396,684 573,692 79.6% 61.0%
Passengers Load factor
2022 2021 2022 2021
October
4,528,248 2,977,286 89.40% 79.5%
September
4,573,889 2,998,797 87.1% 78.4%
August
4.960,116 3,581,788 90.5% 83.6%
July
4,760,725 2,956,043 89.7% 78.5%
June
4,340,115 1,557,041 86.1% 64.0%
May
4,117,271 832,538 84.2% 66.1%
April
3,724,770 564,634 83.5% 59.2%
March
2,476,105 480,203 86.2% 62.5%
February
1,921,153 382,928 91.0% 69.8%
January
2,396,684 573,692 79.6% 61.0%
Passengers Load factor
2021 2020 2021 2020
December 2,638,331 665,722 75.4% 56.1%
November 2,171,581 456,487 76.1% 68.2%
October 2,977,286 1,146,227 79.5% 65.9%
September 2,998,797 1,567,836 78.4% 64.6%
August 3,581,788 2,381,214 83.6% 70.9%
July 2,956,043 1,824,452 78.5% 60.5%
June 1,557,041 502,253 64.0% 52.2%
May 832,538 126,549 66.1% 61.1%
April 564,634 78,389 59.2% 74.7%
March 480,203 1,754,032 62.5% 92.0%
February 382,928 3,014,341 69.8% 93.8%
January 573,692 3,151,622 61.0% 90.2%
Passengers Load factor
2021 2020 2021 2020
December
2,638,331 665,722 75.4% 56.1%
November
2,171,581 456,487 76.1% 68.2%
October
2,977,286 1,146,227 79.5% 65.9%
September
2,998,797 1,567,836 78.4% 64.6%
August
3,581,788 2,381,214 83.6% 70.9%
July
2,956,043 1,824,452 78.5% 60.5%
June
1,557,041 502,253 64.0% 52.2%
May
832,538 126,549 66.1% 61.1%
April
564,634 78,389 59.2% 74.7%
March
480,203 1,754,032 62.5% 92.0%
February
382,928 3,014,341 69.8% 93.8%
January
573,692 3,151,622 61.0% 90.2%
Passengers Load factor
2020 2019 2020 2019
December 665,722 3,317,762 56.1% 89.4%
November 456,487 2,974,812 68.2% 92.8%
October 1,146,227 3,711,445 65.9% 95.3%
September 1,567,836 3,816,913 64.6% 94.5%
August 2,381,214 4,036,914 70.9% 96.3%
July 1,824,452 3,881,750 60.5% 95.6%
June 502,253 3,608,960 52.2% 95.0%
May 126,549 3,470,889 61.1% 93.9%
April 78,389 3,288,731 74.7% 91.9%
March 1,754,032 2,721,959 92.0% 94.1%
February 3,014,341 2,400,692 93.8% 94.2%
January 3,151,622 2,569,229 90.2% 88.1%
Passengers Load factor
2020 2019 2020 2019
December
665,722 3,317,762 56.1% 89.4%
November
456,487 2,974,812 68.2% 92.8%
October
1,146,227 3,711,445 65.9% 95.3%
September
1,567,836 3,816,913 64.6% 94.5%
August
2,381,214 4,036,914 70.9% 96.3%
July
1,824,452 3,881,750 60.5% 95.6%
June
502,253 3,608,960 52.2% 95.0%
May
126,549 3,470,889 61.1% 93.9%
April
78,389 3,288,731 74.7% 91.9%
March
1,754,032 2,721,959 92.0% 94.1%
February
3,014,341 2,400,692 93.8% 94.2%
January
3,151,622 2,569,229 90.2% 88.1%
Passengers Load factor
2019 2018 2019 2018
December 3,317,762 2,660,104 89.4% 88.8%
November 2,974,812 2,400,337 92.8% 91.2%
October 3,711,445 3,059,419 95.3% 94.0%
September 3,816,913 3,173,280 94.5% 94.1%
August 4,036,914 3,476,091 96.3% 95.6%
July 3,881,750 3,475,497 95.6% 95.4%
June 3,608,960 3,029,121 95.0% 93.3%
May 3,470,889 2,836,380 93.9% 91.9%
April 3,288,731 2,764,579 91.9% 90.9%
March 2,721,959 2,476,153 94.1% 91.5%
February 2,400,692 2,126,955 94.2% 91.2%
January 2,569,229 2,336,206 88.1% 87.7%
Passengers Load factor
2019 2018 2019 2018
December
3,317,762 2,660,104 89.4% 88.8%
November
2,974,812 2,400,337 92.8% 91.2%
October
3,711,445 3,059,419 95.3% 94.0%
September
3,816,913 3,173,280 94.5% 94.1%
August
4,036,914 3,476,091 96.3% 95.6%
July
3,881,750 3,475,497 95.6% 95.4%
June
3,608,960 3,029,121 95.0% 93.3%
May
3,470,889 2,836,380 93.9% 91.9%
April
3,288,731 2,764,579 91.9% 90.9%
March
2,721,959 2,476,153 94.1% 91.5%
February
2,400,692 2,126,955 94.2% 91.2%
January
2,569,229 2,336,206 88.1% 87.7%
Passengers Load factor
2018 2017 2018 2017
December 2,660,104 2,247,891 88.8% 87.5%
November 2,400,337 2,157,742 91.2% 88.3%
October 3,059,419 2,663,937 94.0% 92.1%
September 3,173,280 2,701,203 94.1% 92.9%
August 3,476,091 2,887,770 95.6% 95.4%
July 3,475,497 2,827,331 95.4% 94.5%
June 3,029,121 2,487,553 93.3% 92.3%
May 2,836,380 2,400,846 91.9% 91.1%
April 2,764,579 2,318,770 90.9% 90.1%
March 2,476,153 1,978,316 91.5% 90.4%
February 2,126,955 1,722,038 91.2% 91.9%
January 2,336,206 1,877,762 87.7% 88.0%
Passengers Load factor
2018 2017 2018 2017
December
2,660,104 2,247,891 88.8% 87.5%
November
2,400,337 2,157,742 91.2% 88.3%
October
3,059,419 2,663,937 94.0% 92.1%
September
3,173,280 2,701,203 94.1% 92.9%
August
3,476,091 2,887,770 95.6% 95.4%
July
3,475,497 2,827,331 95.4% 94.5%
June
3,029,121 2,487,553 93.3% 92.3%
May
2,836,380 2,400,846 91.9% 91.1%
April
2,764,579 2,318,770 90.9% 90.1%
March
2,476,153 1,978,316 91.5% 90.4%
February
2,126,955 1,722,038 91.2% 91.9%
January
2,336,206 1,877,762 87.7% 88.0%
Passengers Load factor
2017 2016 2017 2016
December 2,247,891 1,877,119 87.5% 87.3%
November 2,157,742 1,769,031 88.3% 86.8%
October 2,663,937 2,041,639 92.1% 90.0%
September 2,701,203 2,137,569 92.9% 91.6%
August 2,887,770 2,320,990 95.4% 93%
July 2,827,331 2,285,601 94.5% 92.7%
June 2,487,553 2,013,032 92.3% 91.7%
May 2,400,846 1,964,088 91.1% 90.1%
April 2,318,770 1,777,200 90.1% 86.5%
March 1,978,316 1,660,061 90.4% 86.3%
February 1,722,038 1,413,717 91.9% 86.4%
January 1,877,762 1,522,901 88.0% 83.5%
Passengers Load factor
2017 2016 2017 2016
December
2,247,891 1,877,119 87.5% 87.3%
November
2,157,742 1,769,031 88.3% 86.8%
October
2,663,937 2,041,639 92.1% 90.0%
September
2,701,203 2,137,569 92.9% 91.6%
August
2,887,770 2,320,990 95.4% 93%
July
2,827,331 2,285,601 94.5% 92.7%
June
2,487,553 2,013,032 92.3% 91.7%
May
2,400,846 1,964,088 91.1% 90.1%
April
2,318,770 1,777,200 90.1% 86.5%
March
1,978,316 1,660,061 90.4% 86.3%
February
1,722,038 1,413,717 91.9% 86.4%
January
1,877,762 1,522,901 88.0% 83.5%
Passengers Load factor
2016 2015 2016 2015
December 1,877,119 1,522,745 87.3% 85.1%
November 1,769,031 1,485,281 86.8% 83.6%
October 2,041,639 1,726,610 90.0% 88.2%
September 2,137,569 1,812,795 91.6% 90.9%
August 2,320,990 1,990,323 93% 93.2%
July 2,285,601 1,966,776 92.7% 92.7%
June 2,013,032 1,731,965 91.7% 91.0%
May 1,964,088 1,612,955 90.1% 89.0%
April 1,777,200 1,535,248 86.5% 86.2%
March 1,660,061 1,374,272 86.3% 85.3%
February 1,413,717 1,161,874 86.4% 83.7%
January 1,522,901 1,258,541 83.5% 81.6%
Passengers Load factor
2016 2015 2016 2015
December
1,877,119 1,522,745 87.3% 85.1%
November
1,769,031 1,485,281 86.8% 83.6%
October
2,041,639 1,726,610 90.0% 88.2%
September
2,137,569 1,812,795 91.6% 90.9%
August
2,320,990 1,990,323 93% 93.2%
July
2,285,601 1,966,776 92.7% 92.7%
June
2,013,032 1,731,965 91.7% 91.0%
May
1,964,088 1,612,955 90.1% 89.0%
April
1,777,200 1,535,248 86.5% 86.2%
March
1,660,061 1,374,272 86.3% 85.3%
February
1,413,717 1,161,874 86.4% 83.7%
January
1,522,901 1,258,541 83.5% 81.6%
Passengers Load factor
2015 2014 2015 2014
December 1,522,745 1,250,382 85.1% 84.3%
November 1,485,281 1,183,168 83.6% 82.9%
October 1,726,610 1,408,406 88.2% 86.3%
September 1,812,795 1,482,548 90.9% 87.5%
August 1,990,323 1,672,682 93.2% 92.2%
July 1,966,776 1,635,941 92.7% 91.6%
June 1,731,965 1,463,037 91.0% 89.7%
May 1,612,955 1,342,265 89.0% 87.5%
April 1,535,248 1,249,352 86.2% 84.9%
March 1,374,272 85.3%
February 1,161,874 83.7%
January 1,258,541 81.6%
Passengers Load factor
2015 2014 2015 2014
December
1,522,745 1,250,382 85.1% 84.3%
November
1,485,281 1,183,168 83.6% 82.9%
October
1,726,610 1,408,406 88.2% 86.3%
September
1,812,795 1,482,548 90.9% 87.5%
August
1,990,323 1,672,682 93.2% 92.2%
July
1,966,776 1,635,941 92.7% 91.6%
June
1,731,965 1,463,037 91.0% 89.7%
May
1,612,955 1,342,265 89.0% 87.5%
April
1,535,248 1,249,352 86.2% 84.9%
March
1,374,272 85.3%
February
1,161,874 83.7%
January
1,258,541 81.6%