Keni një shfletues shumë të vjetër interneti
Ne nuk e mbështesim këtë version të shfletuesit tuaj!
Këtë faqe po e shikoni pasi kemi pikasur një shfletues të vjetër ose të pambështetur interneti. Për të vijuar shfletimin në wizzair.com dhe për të pasur një përdorim optimal gjatë shfletimit, ju rekomandojmë të përditësoni shfletuesin e internetit.
Këto janë rekomandimet tona:
Mozilla Firefox
Shkarkim falas
Google Chrome
Shkarkim falas

Informacioni dhe shërbimet

Overview

icon_CEE
#1
IN CEE
airplane_AIRCRAFT
157
AIRCRAFT

with an average age of 4.9 years

Family Bundle
12.2m
passengers Q1 F23
self connection search icon
970+
routes
Airport Checkin icon
193
airports
in 50 countries
Air Host
6,100+
aviation professionals

Q1 F23 Results 27 korrik, 2022

12.2 million passengers

1.6 EUR billion total cash

4.960,116 passengers

See all traffic data

90.5% Load factor

See all traffic data