Keni një shfletues shumë të vjetër interneti
Ne nuk e mbështesim këtë version të shfletuesit tuaj!
Këtë faqe po e shikoni pasi kemi pikasur një shfletues të vjetër ose të pambështetur interneti. Për të vijuar shfletimin në wizzair.com dhe për të pasur një përdorim optimal gjatë shfletimit, ju rekomandojmë të përditësoni shfletuesin e internetit.
Këto janë rekomandimet tona:
Mozilla Firefox
Shkarkim falas
Google Chrome
Shkarkim falas

Informacioni dhe shërbimet

Monthly CO2 emission report

Monthly CO2 emission report

2022/2021 CO2 grams per passenger/km
CO2 grams per passenger/km
2022 2021 Change
January 59.9 79.2 -24.4%
February 53.4 69.4 -23.1%
March 56.0 72.9 -23.2%
April 57.0 77.8 -26.7%
May 57.2 71.6 -20.2%
June 56.2 76.3 -26.3%
July 54.4 64.6 -15.8%
August 53.4 60.4 -11.7%
September 55.3 63.3 -12.7%
October 53.4 61.9 -13.8%
November 63.6
December 63.8
CO2 grams per passenger/km
2022 2021 Change
January
59.9 79.2 -24.4%
February
53.4 69.4 -23.1%
March
56.0 72.9 -23.2%
April
57.0 77.8 -26.7%
May
57.2 71.6 -20.2%
June
56.2 76.3 -26.3%
July
54.4 64.6 -15.8%
August
53.4 60.4 -11.7%
September
55.3 63.3 -12.7%
October
53.4 61.9 -13.8%
November
63.6
December
63.8
CO2 grams per passenger/km
2021 2020 Change
January 79.2 58.9 34.9%
February 69.4 56.9 21.9%
March 72.9 55.0 32.5%
April 77.8 63.5 22.6%
May 71.6 79.3 -9.5%
June 76.3 94.1 -19.0%
July 64.6 81.0 -20.3%
August 60.4 69.6 -13.1%
September 63.3 75.3 -15.9%
October 61.9 73.2 -15.4%
November 63.6 69.4 -8.4%
December 63.8 85.6 -25.4%
CO2 grams per passenger/km
2021 2020 Change
January
79.2 58.9 34.9%
February
69.4 56.9 21.9%
March
72.9 55.0 32.5%
April
77.8 63.5 22.6%
May
71.6 79.3 -9.5%
June
76.3 94.1 -19.0%
July
64.6 81.0 -20.3%
August
60.4 69.6 -13.1%
September
63.3 75.3 -15.9%
October
61.9 73.2 -15.4%
November
63.6 69.4 -8.4%
December
63.8 85.6 -25.4%
CO2 grams per passenger/km
2020 2019 Change
January 58.9 59.4 -0.9%
February 56.9 56.3 1.2%
March 55.0 56.9 -3.4%
April 63.5 57.8 9.9%
May 79.3 57.3 38.4%
June 94.1 57.3 64.3%
July 81.0 56.8 42.7%
August 69.6 56.1 24.1%
September 75.3 56.9 32.3%
October 73.2 56.8 28.9%
November 69.4 57.2 21.3%
December 85.6 59.5 43.9%
CO2 grams per passenger/km
2020 2019 Change
January
58.9 59.4 -0.9%
February
56.9 56.3 1.2%
March
55.0 56.9 -3.4%
April
63.5 57.8 9.9%
May
79.3 57.3 38.4%
June
94.1 57.3 64.3%
July
81.0 56.8 42.7%
August
69.6 56.1 24.1%
September
75.3 56.9 32.3%
October
73.2 56.8 28.9%
November
69.4 57.2 21.3%
December
85.6 59.5 43.9%
CO2 grams per passenger/km
2019 2018 Change
January 59.4 61.6 -3.6%
February 56.3 58.9 -4.5%
March 56.9 59.7 -4.6%
April 57.8 59.8 -3.5%
May 57.3 59.1 -3.1%
June 57.3 59.0 -2.9%
July 56.8 58.0 -2.1%
August 56.1 57.3 -2.1%
September 56.9 59.1 -3.6%
October 56.8 57.9 -2.0%
November 57.2 59.3 -3.5%
December 59.5 60.7 -2.0%
CO2 grams per passenger/km
2019 2018 Change
January
59.4 61.6 -3.6%
February
56.3 58.9 -4.5%
March
56.9 59.7 -4.6%
April
57.8 59.8 -3.5%
May
57.3 59.1 -3.1%
June
57.3 59.0 -2.9%
July
56.8 58.0 -2.1%
August
56.1 57.3 -2.1%
September
56.9 59.1 -3.6%
October
56.8 57.9 -2.0%
November
57.2 59.3 -3.5%
December
59.5 60.7 -2.0%
2022/2021 CO2 emissions in tonnes
CO2 emissions in tonnes
2022 2021 Change
January 237,559 73,417 223.6%
February 173,407 43,596 297.8%
March 233,773 56,366 314.7%
April 350,486 72,028 386.6%
May 387,261 98,439 293.4%
June 395,688 185,291 114.1%
July 418,290 294,802 41.9%
August 430,476 337,611 27.5%
September 414,498 296,894 39.6%
October 410,023 295,287 38.9%
November 224,019
December 276,639
CO2 emissions in tonnes
2022 2021 Change
January
237,559 73,417 223.6%
February
173,407 43,596 297.8%
March
233,773 56,366 314.7%
April
350,486 72,028 386.6%
May
387,261 98,439 293.4%
June
395,688 185,291 114.1%
July
418,290 294,802 41.9%
August
430,476 337,611 27.5%
September
414,498 296,894 39.6%
October
410,023 295,287 38.9%
November
224,019
December
276,639
CO2 emissions in tonnes
2021 2020 Change
January 73,417 306,136 -76.0%
February 43,596 283,244 -84.6%
March 56,366 163,813 -65.6%
April 72,028 9,157 n.m.
May 98,439 18,680
June 185,291 75,458 n.m.
July 294,802 238,540 23.6%
August 337,611 276,775 22.0%
September 296,894 197,417 50.4%
October 295,287 134,218 120%
November 224,019 51,427 335.6%
December 276,639 91,986 200.7%
CO2 emissions in tonnes
2021 2020 Change
January
73,417 306,136 -76.0%
February
43,596 283,244 -84.6%
March
56,366 163,813 -65.6%
April
72,028 9,157 n.m.
May
98,439 18,680
June
185,291 75,458 n.m.
July
294,802 238,540 23.6%
August
337,611 276,775 22.0%
September
296,894 197,417 50.4%
October
295,287 134,218 120%
November
224,019 51,427 335.6%
December
276,639 91,986 200.7%
CO2 emissions in tonnes
2020 2019 Change
January 306,136 252,391 21.3%
February 283,244 221,873 27.7%
March 163,813 253,629 -35.4%
April 9,157 310,775 -97.1%
May 18,680 324,061 -94.2%
June 75,458 336,427 -77.6%
July 238,540 359,515 -33.6%
August 276,775 370,052 -25.2%
September 197,417 357,133 -44.7%
October 134,218 344,876 -61.1%
November 51,427 279,387 -81.6%
December 91,986 324,437 -71.6%
CO2 emissions in tonnes
2020 2019 Change
January
306,136 252,391 21.3%
February
283,244 221,873 27.7%
March
163,813 253,629 -35.4%
April
9,157 310,775 -97.1%
May
18,680 324,061 -94.2%
June
75,458 336,427 -77.6%
July
238,540 359,515 -33.6%
August
276,775 370,052 -25.2%
September
197,417 357,133 -44.7%
October
134,218 344,876 -61.1%
November
51,427 279,387 -81.6%
December
91,986 324,437 -71.6%
CO2 emissions in tonnes
2019 2018 Change
January 252,391 230,766 9.4
February 221,873 199,552 11.2
March 253,629 235,932 7.5
April 310,775 262,979 18.2
May 324,061 269,068 20.4
June 336,427 287,443 +17.0%
July 359,515 323,248 11.2%
August 370,052 320,330 15.5%
September 357,133 302,517 18.1%
October 344,876 287,447 20.0%
November 279,387 232,669 20.1%
December 324,437 264,244 22.8%
CO2 emissions in tonnes
2019 2018 Change
January
252,391 230,766 9.4
February
221,873 199,552 11.2
March
253,629 235,932 7.5
April
310,775 262,979 18.2
May
324,061 269,068 20.4
June
336,427 287,443 +17.0%
July
359,515 323,248 11.2%
August
370,052 320,330 15.5%
September
357,133 302,517 18.1%
October
344,876 287,447 20.0%
November
279,387 232,669 20.1%
December
324,437 264,244 22.8%