Refundácia a kompenzácia

Preskúmajte svoje cestovné príležitosti

Jednoducho si zorganizujte celú svoju dovolenku

Informácie a služby

Refundácia a kompenzácia

Up to 2 weeks

Viac ako 2 týždne

POPLATOK [cancellation location=CallCentre]
Stornujte rezerváciu skôr ako 14 dní pred odletom a získate refundáciu. Stačí zaplatiť stornovací poplatok.

within 2 weeks

Menej ako 2 týždne

POPLATOK [seat-protection location=CallCentre] + SLUŽBY
Ak rezerváciu stornujete do 14 dní pred odletom vášho letu, bude potrebné zaplatiť vyšší poplatok a nebudeme môcť refundovať cenu zakúpených služieb.

Očakávate zmeny? Zakúpte si službu WIZZ Flex

Ak si zakúpite službu WIZZ Flex, môžete zmeniť dátum, čas a trasu vášho letu online, koľkokrát chcete.

Prečítajte si viac o službe WIZZ Flex

Nástupné tunely

Do 14 dní pred letom

Rezerváciu môžete stornovať do 14 dní pred odletom za stornovací poplatok [cancellation location=CallCentre] a platba za rezerváciu vám bude neskôr vrátená. Existuje viacero spôsobov na stornovanie rezervácie:

14 a menej dní pred odletom

Pri zrušení rezervácie 14 a menej dní pred odletom zaplatíte poplatok za ďalšie služby a poplatok za ochranu miesta [seat-protection location=CallCentre] a dostanete späť celú sumu rezervácie.

So službou WIZZ Flexmôžete stornovať váš let a požiadať o refundáciu kúpnej ceny na vaše konto WIZZ až do môžete stornovať lety zahrnuté v tejto rezervácii až do 3 hodín pred časom odletu do cieľa: 

• Na stránke so zhrnutím letu 

• Prostredníctvom zákazníckej linky Wizz Air  

• Pri pulte na letisku

Ak ste si zakúpililetenku so službou Cestovné Plus alebo máte rezerváciu so službou WIZZ Flex, môžete požiadať o refundáciu vašej kúpnej ceny. Kúpna cena vašej rezervácie bude refundovaná na vaše konto WIZZ vo forme kreditu.

Upozorňujeme, že kúpna cena služby WIZZ Flex nebude refundovaná na vaše konto WIZZ a jej hodnota bude odpočítaná od plnej kúpnej ceny.

Pozrite si kompletné zmluvné podmienky službyWIZZ Flex  

Suma refundovaná na konto WIZZ bude dostupná po dobu 90 dní, počas ktorých ju môžete použiť na nákup letov a služieb spoločnosti Wizz Air.

Ak požiadate o refundáciu na konto WIZZ, stornujú sa všetky lety pre všetkých cestujúcich v danej rezervácii a rezervácia stratí platnosť.

V prípade rezervácií, ktorých súčasťou bolo zakúpenie členstva v zľavovom programe WIZZ Discount Club alebo programe Privilege Pass, nebude cena daného členstva pri stornovaní refundovaná a členstvo zostáva platné v súlade so zmluvnými podmienkami.

V prípade meškania letu a zrušenia máte v súlade s našimi všeobecnými podmienkami prepravy, okrem prípadu, kedy je uvedené inak v nariadení (ES) č. 261/2004 (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri zamietnutí nástupu do lietadla v prípade zrušenia alebo dlhého meškania letov, nasledujúce možnosti:

 1. Pri najbližšej príležitosti vám v závislosti od dostupnosti miest zmeníme rezerváciu na iný let prevádzkovaný spoločnosťou Wizz Air na rovnakej alebo – v prípade potreby – porovnateľnej trase.
 2. Vrátime vám celkovú sumu cestovného za zrušený let vrátane spätného letu, ak ste si ho zakúpili.
 3. Vrátime vám platbu za zrušený let v plnej výške vo forme kreditu navýšenú o 20 % z cestovného za príslušný let (aj za spätný let, ak ste si ho zakúpili) na vaše konto WIZZ. Tento kredit môžete použiť na zakúpenie akejkoľvek inej letenky od spoločnosti Wizz Air.

Okrem jednej z vyššie uvedených možností vám zaistíme dva bezplatné telefonické hovory (prípadne si môžete zvoliť telex, fax alebo e-mail) alebo v prípadoch, keď spoločnosť Wizz Air nedokáže zabezpečiť takúto službu, uhradíme vám náklady na takúto komunikáciu.

V prípade presmerovania, keď je nový čas odletu v nasledujúci deň po naplánovanom zrušenom lete, bezplatne vám zabezpečíme ubytovanie v hoteli a prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania. Ak spoločnosť Wizz Air nedokáže takúto starostlivosť poskytnúť, uhradíme vám náklady na stravu, hotelové ubytovanie a prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania.

Upozorňujeme, že úhradu nákladov na pomoc uvedenú vyššie vykonáme len do primeranej sumy na základe faktúr.

Okrem toho zaplatí spoločnosť Wizz Air kompenzáciu na základe článku 7 nariadenia:

Suma

Vzdialenosť

Poznámka

250 EUR

do 1500 km

Ak dostanete ponuku na nový let a čas príletu nepresahuje plánovaný čas príletu vášho rezervovaného letu o viac ako 2 hodiny, táto suma sa zníži o 50 %

400 EUR

1500 až 3500 km

Ak dostanete ponuku na nový let a čas príletu nepresahuje plánovaný čas príletu vášho rezervovaného letu o viac ako 3 hodiny, táto suma sa zníži o 50 %

600 EUR

nad 3500 km

Ak dostanete ponuku na nový let a čas príletu nepresahuje plánovaný čas príletu vášho rezervovaného letu o viac ako 4 hodiny, táto suma sa zníži o 50 %

Vyššie uvedená kompenzácia sa neuhradí, ak ste boli o zrušení letu informovaní:

 • 2 týždne pred naplánovaným časom odletu;
 • 2 týždne až 7 dní pred plánovaným časom odletu, pričom ste dostali ponuku na alternatívny let so spoločnosťou Wizz Air s časom odletu nie skôr ako dve hodiny pred plánovaným časom odletu a s časom príletu najneskôr štyri hodiny po plánovanom čase príletu;
 • menej ako 7 dní pred plánovaným časom odletu, pričom ste dostali ponuku na alternatívny let so spoločnosťou Wizz Air s časom odletu nie skôr ako jednu hodinu pred plánovaným časom odletu a s časom príletu najneskôr 2 hodiny po plánovanom čase príletu.

Pripomíname, že naša spoločnosť nie je povinná uhradiť kompenzáciu v prípade, že je zrušenie letu spôsobené výnimočnými okolnosťami, ktorým sa nedalo vyhnúť, aj keď sa prijali všetky primerané opatrenia.

Výnimočné okolnosti sa vzťahujú okrem iného aj na nasledujúce dôvody: riadenie letovej prevádzky, počasie, protestná akcia zamestnancov (iná než protestná akcia zamestnancov spoločnosti Wizz Air), teroristická hrozba alebo bezpečnostný dôvod, zatvorenie letiska alebo pristávacej dráhy, občianske nepokoje, zásahy vyššej moci, dôvody týkajúce sa bezpečnosti letu.

Každý prípad sa zhodnotí individuálne, aby sa stanovilo, či existujú neodvratné výnimočné okolnosti.

Ak máte nejaké sťažnosti spojené s uplatnením vašich práv v zmysle nariadenia, môžete sa obrátiť na vnútroštátny orgán presadzovania práva v mieste odletu (http://apr.europa.eu).

V prípade meškania letu máte podľa nariadenia (ES) č. 261/2004 (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri zamietnutí nástupu do lietadla v prípade zrušenia alebo dlhého meškania letov, nasledujúce možnosti:

VZDIALENOSŤ

DĹŽKA MEŠKANIA

POMOC POSKYTOVANÁ PLATIACIM CESTUJÚCIM

do 1500 km

2 hodiny a viac

 • občerstvenie a jedlo v hodnote, ktorá je úmerná vášmu meškaniu
 • dva telefonické hovory alebo telexy, faxové správy alebo e-maily (v prípade, že vám spoločnosť Wizz Air nedokáže poskytnúť tieto služby, uhradíme tieto náklady do primeranej sumy na základe faktúr)

1500 až 3500 km

3 hodiny a viac

nad 3500 km

4 hodiny a viac

Ak váš let mešká 5 a viac hodín, môžete si zvoliť z nasledujúcich možností (okrem vyššie uvedenej pomoci):

 • Zrušíme vám rezerváciu a uhradíme celkové cestovné za zrušený let vo výške nákupnej ceny za časť alebo časti cesty, ktoré sa nerealizovali, a aj za časť alebo časti, ktoré sa realizovali, ak už let neplní svoj účel vo vzťahu k vášmu pôvodnému cestovnému plánu alebo spolu s ním, ak je to potrebné (napríklad v prípade nadväzujúcich letov)
 • Zmeníme vám rezerváciu na spätný let prevádzkovaný spoločnosťou Wizz Air alebo inou leteckou spoločnosťou v rámci porovnateľných podmienok prepravy do vášho pôvodného miesta odletu pri najbližšej príležitosti a podľa dostupnosti voľných miest. Podrobnosti o alternatívnych letoch alebo pozemnej preprave dostanete pri informačnom pulte na letisku.
 • Zrušíme vašu rezerváciu a vrátime vám platbu za príslušný let v plnej výške vo forme kreditu navýšenú o 20 % z cestovného na vaše konto WIZZ. Tento kredit môžete použiť na zakúpenie akejkoľvek inej letenky spoločnosti Wizz Air.

Ak v dôsledku dlhého meškania bude čas odletu zmeškaného letu deň po plánovanom dni odletu, bezplatne vám zabezpečíme ubytovanie na hoteli a prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania. Ak spoločnosť Wizz Air nedokáže takúto starostlivosť poskytnúť, uhradíme vám náklady na hotelové ubytovanie a prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania do primeranej sumy na základe faktúr.

Cestujúci, ktorých let pri prílete mešká viac ako tri hodiny, majú právo na kompenzáciu podľa článku 7 nariadenia, ak nebolo meškanie spôsobené výnimočnými okolnosťami, ktorým sa nedalo zabrániť ani po prijatí všetkých primeraných opatrení.

Ak máte nejaké sťažnosti spojené s uplatnením vašich práv v zmysle nariadenia, môžete sa obrátiť na vnútroštátny orgán presadzovania práva v mieste odletu (http://apr.europa.eu).

V prípade zamietnutia nástupu do lietadla máte nasledujúce možnosti podľa nariadenia (ES) č. 261/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 11. februára 2004, ktoré stanovuje spoločné pravidlá o kompenzácii a pomoci cestujúcim v prípade zamietnutého nástupu do lietadla a zrušenia alebo dlhého meškania letov.

Ak by ste dobrovoľne stiahli svoju rezerváciu výmenou za výhody, dostanete nasledujúcu pomoc (okrem výhod schválených spoločnosťou Wizz Air):

 1. a) Presmerujeme vás na iný let prevádzkovaný spoločnosťou Wizz Air alebo inou leteckou spoločnosťou v rámci porovnateľných podmienok prepravy do vašej cieľovej destinácie podľa dostupnosti voľných miest.
 2. b) Uhradíme vám celkové cestovné za zrušený let vo výške nákupnej ceny za časť alebo časti cesty, ktoré sa nerealizovali, a za časť alebo časti, ktoré sa realizovali, ak už let neplní svoj účel vo vzťahu k vášmu pôvodnému cestovnému plánu alebo spolu s ním, ak je to potrebné (napríklad v prípade nadväzujúcich letov), zmeníme vám rezerváciu na iný spätný let prevádzkovaný spoločnosťou Wizz Air alebo inou leteckou spoločnosťou v rámci porovnateľných podmienok prepravy do vášho pôvodného miesta odletu pri najbližšej príležitosti a na základe dostupnosti voľných miest.
 3. c) Vrátime vám platbu v plnej výške za príslušné úseky zvýšenú o 20 % z uhradeného cestovného. Tento kredit môžete použiť na zakúpenie akejkoľvek inej letenky spoločnosti Wizz Air.

Ak počet dobrovoľníkov nepostačoval a spoločnosť Wizz Air vám zamietla nástup do lietadla proti vašej vôli a bez akéhokoľvek iného dôvodu, okrem vyššie uvedenej pomoci dostanete ďalšiu pomoc v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

 1. a) Poskytneme vám poukazy na občerstvenie a jedlo v hodnote, ktorá je úmerná vášmu času čakania.
 2. b) Zaistíme vám dva bezplatné telefonické hovory, telexy, faxové správy alebo e-maily alebo v prípade, že spoločnosť Wizz Air nedokáže zabezpečiť takúto službu, uhradíme vám náklady na takúto komunikáciu.
 3. c) V prípade presmerovania, keď je nový čas odletu v nasledujúci deň po naplánovanom zrušenom lete, bezplatne vám zabezpečíme ubytovanie v hoteli a prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania. Ak spoločnosť Wizz Air nedokáže takúto starostlivosť poskytnúť, uhradíme vám náklady na stravu, hotelové ubytovanie a prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania.

Úhradu nákladov na pomoc uvedenú v odsekoch b) a c) vyššie vykonáme do primeranej sumy na základe faktúr.

Okrem toho zaplatí spoločnosť Wizz Air kompenzáciu na základe článku 7 nariadenia:

Suma

Vzdialenosť

Poznámka

250 EUR

do 1500 km

Ak dostanete ponuku na nový let a čas príletu nepresahuje plánovaný čas príletu vášho rezervovaného letu o viac ako 2 hodiny, táto suma sa zníži o 50 %

400 EUR

1500 až 3500 km

Ak dostanete ponuku na nový let a čas príletu nepresahuje plánovaný čas príletu vášho rezervovaného letu o viac ako 3 hodiny, táto suma sa zníži o 50 %

600 EUR

nad 3500 km

Ak dostanete ponuku na nový let a čas príletu nepresahuje plánovaný čas príletu vášho rezervovaného letu o viac ako 4 hodiny, táto suma sa zníži o 50 %

Ak máte nejaké sťažnosti spojené s uplatnením vašich práv v zmysle nariadenia, môžete sa obrátiť na vnútroštátny orgán presadzovania práva v mieste odletu (http://apr.europa.eu).

Vprípade, že máte nárok na kompenzáciu podľa nariadenia (ES) č.261/2004, môžete podať svoju žiadosť prostredníctvom online formulára reklamácií.

Iní cestujúci môžu vo vašom mene podať žiadosť okompenzáciu iba vprípade, ak ste boli spolu stýmto iným cestujúcim vtej istej rezervácii pre daný let. Vtakomto prípade musíte vy alebo iní cestujúci, ktorí podávajú žiadosť, poskytnúť dostatočné dôkazy oposkytnutom oprávnení.

Na vašu žiadosť odpovieme do 30dní.

Žiadosť tretej strany

Nebudeme spracovávať žiadnu žiadosť predloženú akoukoľvek inou treťou stranou, pokiaľ ste vy alebo cestujúci vo vašej rezervácii predtým nepodali žiadosť priamo našej spoločnosti.

Aby sa predišlo pochybnostiam, podmienky vpredchádzajúcom odseku neobmedzujú vaše právo ani vám nezakazujú poradiť sa správnymi poradcami pred podaním akejkoľvek žiadosti priamo našej spoločnosti.

Ak nám žiadosť podá tretia strana vo vašom mene (za predpokladu, že ste predtým vy podali žiadosť priamo našej spoločnosti), táto tretia strana musí predložiť náležitú aprimeranú dokumentáciu, ktorá preukáže, že je oprávnená vás zastupovať.

Akákoľvek kompenzácia vyplatená tretej strane, ktorá koná vo vašom mene, bude považovaná za náležité vyplatenie kompenzácie aza ten istý let nemôže byť vyplatená žiadna ďalšia kompenzácia, pretože nenesieme zodpovednosť za následnú platbu ani žiadne konflikty medzi vami atreťou stranou.

Pridelenie

Máte právo priradiť svoj nárok tretej strane. Ak pridelíte svoje právo na nárok, „predávate“ svoje právo na kompenzáciu od našej spoločnosti tretej strane apo uzatvorení tohto pridelenia bude tretia strana oprávnená získať kompenzáciu namiesto vás. Odporúčame vám, aby ste si pozorne prečítali podmienky vašej zmluvy streťou stranou, pokiaľ ide ováš nárok.

Sme oprávnení spracovávať pridelené nároky len vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:

 • Dostaneme písomné oznámenie opridelení, ktoré ste podpísali, vrátane nasledujúcich údajov:

oVaše číslo rezervácie

oZáklad nároku

oDátum ačíslo letu

alebo

 • Knároku je pripojený originál alebo overená kópia riadne vykonanej zmluvy opridelení.

Správny poplatok za pridelenie

Spracovanie pridelených nárokov vytvára našej spoločnosti dodatočné náklady. Podľa maďarského občianskeho zákonníka6:200. §*takéto náklady znášate vy atretia strana, ktorej ste pridelili svoj nárok.

Ak je kompenzácia za pridelený nárok splatná, na pokrytie vyššie uvedených nákladov odpočítame zo sumy kompenzácie správny poplatok za pridelenie.

Výška správneho poplatku za pridelenie je 50EUR. Je tiež uvedený vzozname Všetky služby apoplatky.

Správna avhodná dokumentácia pre zastúpenie alebo pridelenie

Vprípade, že vás zastupuje akákoľvek tretia osoba alebo ste pridelili svoj nárok, podľa maďarského občianskeho súdneho poriadku325§* musia mať všetky dokumenty predložené našej spoločnosti formu súkromného dokumentu splnou dôkaznou silou, ateda musia spĺňať nasledujúce podmienky:

a)musia byť rukou napísané apodpísané vystavovateľom; alebo

Len na účely vysvetlenia: Takýto dokument napíšete vy rukou aobsahuje váš podpis.

b)podpísali ho dvaja svedkovia, ktorí overili, že osoba vňom uvedená podpísala dokument, ak nie je čiastočne alebo úplne napísaná touto osobou pred nimi, alebo ak táto osoba vyhlásila daný podpis za svoj vlastný; okrem toho musia byť na dokumente čitateľne uvedené mená aadresy trvalého pobytu – alebo vprípade, že neexistuje, adresa obvyklého pobytu – oboch svedkov; alebo

Len na účely vysvetlenia: Ak dokument nie je napísaný vami, ďalší dvaja ľudia ho musia podpísať ako svedkovia auviesť svoje adresy.

c)podpis alebo iniciály podpisovateľa dokumentu sú na dokumente overené sudcom alebo notárom; alebo

Len na účely vysvetlenia: Dokument je notársky overený. Znamená to, že notár overí, že podpis na dokumente patrí vám.

d)*advokát alebo právny zástupca patriaci do právnej komory poskytne dokument – riadne podpísaný – na overenie toho, že dokument bol prepísaný inými osobami abol podpísaný podpisovateľom pred ním, prípadne podpisovateľ vyhlásil podpis pred ním ako svoj vlastný; alebo

Len na účely vysvetlenia: Dokument musí byť podpísaný advokátom avami [ak bol dokument vyhotovený advokátom]

e) elektronický dokument je podpísaný certifikovaným elektronickým podpisom podpisovateľa alebo pokročilým elektronickým podpisom na základe kvalifikovaného osvedčenia alebo označenia vrátane – ak to zákon ustanovuje – časovej pečiatky;

Len na účely vysvetlenia: Elektronický dokument bol vytvorený certifikovaným zariadením, ktoré vás identifikuje aposkytuje kvalifikovaný certifikát alebo označenie na dokumente

*Všeobecné podmienky prepravy, ktoré ste prijali počas rezervácie aktoré predstavujú zmluvu medzi vami anašou spoločnosťou, sa riadia maďarským právom, preto náš zmluvný vzťah riadia maďarské zákonné predpisy.

V prípade úmrtia blízkeho rodinného príslušníka (matka, otec, manželka, manžel, zákonný partner, sestra, brat, starý rodič, dieťa, vnúča) do 30 dní pred dátumom odletu môžete požiadať o vrátenie peňazí prostredníctvom žiadosti. Do 7 dní od podania formulára žiadosti musíte predložiť úmrtný list.

Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

Vyplňte reklamačný formulár a mimoriadnu pozornosť venujte výberu správnej kategórie.

Bude vám pridelené jedinečné ID – vždy ho používajte. Vynasnažíme sa vybaviť vašu požiadavku čo najskôr. Odpoveď určite dostanete do 30 dní.

Budeme vás kontaktovať s informáciami o zmenách a možnostiach prostredníctvom e-mailu odoslaného na adresu uvedenú pri rezervácii.

Skontrolujte nastavenie filtrov e-mailu a všetky priečinky, aby ste neprehliadli dôležité upozornenia. Aktuálne informácie môžete sledovať aj na našej stránke v časti o stave letu.