Váš prehliadač je veľmi zastaraný
Túto verziu prehliadača nepodporujeme!
Táto stránka sa zobrazuje, pretože sme zistili zastaraný alebo nepodporovaný prehliadač. Ak chcete pokračovať v prehliadaní stránky wizzair.com a získať čo najlepší zážitok pri prehliadaní, odporúčame vám aktualizovať svoj prehliadač.
Odporúčame nasledujúce prehliadače:
Mozilla Firefox
Stiahnuť zadarmo
Google Chrome
Stiahnuť zadarmo

Informácie a služby

Refundácia a kompenzácia

Up to 2 weeks

Viac ako 2 týždne

POPLATOK [cancellation location=wizzairComCallCentre]
Stornujte rezerváciu skôr ako 14 dní pred odletom a získate refundáciu. Stačí zaplatiť stornovací poplatok.

within 2 weeks

Menej ako 2 týždne

POPLATOK [seat-protection location=wizzairComCallCentre] + SLUŽBY
Ak rezerváciu stornujete do 14 dní pred odletom vášho letu, bude potrebné zaplatiť vyšší poplatok a nebudeme môcť refundovať cenu zakúpených služieb.

wizz-flex-icon

Očakávate zmeny? Zakúpte si službu Wizz Flex

Ak si zakúpite službu WIZZ Flex, môžete zmeniť dátum, čas a trasu vášho letu online, koľkokrát chcete.

Prečítajte si viac o službe WIZZ Flex

Nástupné tunely

Do 14 dní pred letom

Rezerváciu môžete stornovať do 14 dní pred odletom za stornovací poplatok [cancellation location=wizzairComCallCentre] na cestujúceho a let a platba za rezerváciu vám bude neskôr vrátená. Existuje viacero spôsobov na stornovanie rezervácie:

14 a menej dní pred odletom

Pri zrušení rezervácie 14 a menej dní pred odletom dostanete späť celú sumu rezervácie okrem poplatku za ďalšie služby a poplatku za ochranu miesta [seat-protection location=wizzairComCallCentre] na cestujúceho a let.

So službou WIZZ Flexmôžete stornovať váš let a požiadať o refundáciu kúpnej ceny na vaše konto WIZZ až do môžete stornovať lety zahrnuté v tejto rezervácii až do 3 hodín pred časom odletu do cieľa: 

• Na stránke so zhrnutím letu 

• Prostredníctvom zákazníckej linky Wizz Air  

• Pri pulte na letisku

Ak ste si zakúpililetenku so službou Cestovné Plus alebo máte rezerváciu so službou WIZZ Flex, môžete požiadať o refundáciu kúpnej ceny. Kúpna cena vašej rezervácie bude refundovaná na vaše konto WIZZ vo forme kreditu.

Upozorňujeme, že kúpna cena služby WIZZ Flex nebude refundovaná na vaše konto WIZZ a jej hodnota bude odpočítaná od plnej kúpnej ceny.

Pozrite si kompletné zmluvné podmienky službyWIZZ Flex  

Suma refundovaná na konto WIZZ bude dostupná po dobu 90 dní, počas ktorých ju môžete použiť na nákup letov a služieb spoločnosti Wizz Air.

Ak požiadate o refundáciu na konto WIZZ, stornujú sa všetky lety pre všetkých cestujúcich v danej rezervácii a rezervácia stratí platnosť.

V prípade rezervácií, ktorých súčasťou bolo zakúpenie členstva v zľavovom programe WIZZ Discount Club alebo programe Privilege Pass, nebude cena daného členstva pri stornovaní refundovaná a členstvo zostáva platné v súlade so zmluvnými podmienkami.

V prípade meškania letu a zrušenia máte v súlade s našimi všeobecnými podmienkami prepravy, okrem prípadu, kedy je uvedené inak v nariadení (ES) č. 261/2004 (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri zamietnutí nástupu do lietadla v prípade zrušenia alebo dlhého meškania letov, nasledujúce možnosti:

 1. Pri najbližšej príležitosti vám v závislosti od dostupnosti miest zmeníme rezerváciu na iný let prevádzkovaný spoločnosťou Wizz Air na rovnakej alebo – v prípade potreby – porovnateľnej trase.
 2. Vrátime vám celkovú sumu cestovného za zrušený let vrátane spätného letu, ak ste si ho zakúpili.
 3. Vrátime vám platbu za zrušený let v plnej výške vo forme kreditu navýšenú o 20 % z cestovného za príslušný let (aj za spätný let, ak ste si ho zakúpili) na vaše konto WIZZ. Tento kredit môžete použiť na zakúpenie akejkoľvek inej letenky od spoločnosti Wizz Air.

Okrem jednej z vyššie uvedených možností vám zaistíme dva bezplatné telefonické hovory (prípadne si môžete zvoliť telex, fax alebo e-mail) alebo v prípadoch, keď spoločnosť Wizz Air nedokáže zabezpečiť takúto službu, uhradíme vám náklady na takúto komunikáciu.

V prípade presmerovania, keď je nový čas odletu v nasledujúci deň po naplánovanom zrušenom lete, bezplatne vám zabezpečíme ubytovanie v hoteli a prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania. Ak spoločnosť Wizz Air nedokáže takúto starostlivosť poskytnúť, uhradíme vám náklady na stravu, hotelové ubytovanie a prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania.

Upozorňujeme, že úhradu nákladov na pomoc uvedenú vyššie vykonáme len do primeranej sumy na základe faktúr.

Okrem toho zaplatí spoločnosť Wizz Air kompenzáciu na základe článku 7 nariadenia:

Suma

Vzdialenosť

Poznámka

250 EUR

do 1500 km

Ak dostanete ponuku na nový let a čas príletu nepresahuje plánovaný čas príletu vášho rezervovaného letu o viac ako 2 hodiny, táto suma sa zníži o 50 %

400 EUR

1500 až 3500 km

Ak dostanete ponuku na nový let a čas príletu nepresahuje plánovaný čas príletu vášho rezervovaného letu o viac ako 3 hodiny, táto suma sa zníži o 50 %

600 EUR

nad 3500 km

Ak dostanete ponuku na nový let a čas príletu nepresahuje plánovaný čas príletu vášho rezervovaného letu o viac ako 4 hodiny, táto suma sa zníži o 50 %

Vyššie uvedená kompenzácia sa neuhradí, ak ste boli o zrušení letu informovaní:

 • 2 týždne pred naplánovaným časom odletu;
 • 2 týždne až 7 dní pred plánovaným časom odletu, pričom ste dostali ponuku na alternatívny let so spoločnosťou Wizz Air s časom odletu nie skôr ako dve hodiny pred plánovaným časom odletu a s časom príletu najneskôr štyri hodiny po plánovanom čase príletu;
 • menej ako 7 dní pred plánovaným časom odletu, pričom ste dostali ponuku na alternatívny let so spoločnosťou Wizz Air s časom odletu nie skôr ako jednu hodinu pred plánovaným časom odletu a s časom príletu najneskôr 2 hodiny po plánovanom čase príletu.

Pripomíname, že naša spoločnosť nie je povinná uhradiť kompenzáciu v prípade, že je zrušenie letu spôsobené výnimočnými okolnosťami, ktorým sa nedalo vyhnúť, aj keď sa prijali všetky primerané opatrenia.

Výnimočné okolnosti sa vzťahujú okrem iného aj na nasledujúce dôvody: riadenie letovej prevádzky, počasie, protestná akcia zamestnancov (iná než protestná akcia zamestnancov spoločnosti Wizz Air), teroristická hrozba alebo bezpečnostný dôvod, zatvorenie letiska alebo pristávacej dráhy, občianske nepokoje, zásahy vyššej moci, dôvody týkajúce sa bezpečnosti letu.

Každý prípad sa zhodnotí individuálne, aby sa stanovilo, či existujú neodvratné výnimočné okolnosti.

Ak máte nejaké sťažnosti spojené s uplatnením vašich práv v zmysle nariadenia, môžete sa obrátiť na vnútroštátny orgán presadzovania práva v mieste odletu (http://apr.europa.eu).

V prípade meškania letu máte podľa nariadenia (ES) č. 261/2004 (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri zamietnutí nástupu do lietadla v prípade zrušenia alebo dlhého meškania letov, nasledujúce možnosti:

VZDIALENOSŤ

DĹŽKA MEŠKANIA

POMOC POSKYTOVANÁ PLATIACIM CESTUJÚCIM

do 1500 km

2 hodiny a viac

 • občerstvenie a jedlo v hodnote, ktorá je úmerná vášmu meškaniu
 • dva telefonické hovory alebo telexy, faxové správy alebo e-maily (v prípade, že vám spoločnosť Wizz Air nedokáže poskytnúť tieto služby, uhradíme tieto náklady do primeranej sumy na základe faktúr)

1500 až 3500 km

3 hodiny a viac

nad 3500 km

4 hodiny a viac

Ak váš let mešká 5 a viac hodín, môžete si zvoliť z nasledujúcich možností (okrem vyššie uvedenej pomoci):

 • Zrušíme vám rezerváciu a uhradíme celkové cestovné za zrušený let vo výške nákupnej ceny za časť alebo časti cesty, ktoré sa nerealizovali, a aj za časť alebo časti, ktoré sa realizovali, ak už let neplní svoj účel vo vzťahu k vášmu pôvodnému cestovnému plánu alebo spolu s ním, ak je to potrebné (napríklad v prípade nadväzujúcich letov)
 • Zmeníme vám rezerváciu na spätný let prevádzkovaný spoločnosťou Wizz Air alebo inou leteckou spoločnosťou v rámci porovnateľných podmienok prepravy do vášho pôvodného miesta odletu pri najbližšej príležitosti a podľa dostupnosti voľných miest. Podrobnosti o alternatívnych letoch alebo pozemnej preprave dostanete pri informačnom pulte na letisku.
 • Zrušíme vašu rezerváciu a vrátime vám platbu za príslušný let v plnej výške vo forme kreditu navýšenú o 20 % z cestovného na vaše konto WIZZ. Tento kredit môžete použiť na zakúpenie akejkoľvek inej letenky spoločnosti Wizz Air.

Ak v dôsledku dlhého meškania bude čas odletu zmeškaného letu deň po plánovanom dni odletu, bezplatne vám zabezpečíme ubytovanie na hoteli a prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania. Ak spoločnosť Wizz Air nedokáže takúto starostlivosť poskytnúť, uhradíme vám náklady na hotelové ubytovanie a prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania do primeranej sumy na základe faktúr.

Cestujúci, ktorých let pri prílete mešká viac ako tri hodiny, majú právo na kompenzáciu podľa článku 7 nariadenia, ak nebolo meškanie spôsobené výnimočnými okolnosťami, ktorým sa nedalo zabrániť ani po prijatí všetkých primeraných opatrení.

Ak máte nejaké sťažnosti spojené s uplatnením vašich práv v zmysle nariadenia, môžete sa obrátiť na vnútroštátny orgán presadzovania práva v mieste odletu (http://apr.europa.eu).

V prípade zamietnutia nástupu do lietadla máte nasledujúce možnosti podľa nariadenia (ES) č. 261/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 11. februára 2004, ktoré stanovuje spoločné pravidlá o kompenzácii a pomoci cestujúcim v prípade zamietnutého nástupu do lietadla a zrušenia alebo dlhého meškania letov.

Ak by ste dobrovoľne stiahli svoju rezerváciu výmenou za výhody, dostanete nasledujúcu pomoc (okrem výhod schválených spoločnosťou Wizz Air):

 1. a) Presmerujeme vás na iný let prevádzkovaný spoločnosťou Wizz Air alebo inou leteckou spoločnosťou v rámci porovnateľných podmienok prepravy do vašej cieľovej destinácie podľa dostupnosti voľných miest.
 2. b) Uhradíme vám celkové cestovné za zrušený let vo výške nákupnej ceny za časť alebo časti cesty, ktoré sa nerealizovali, a za časť alebo časti, ktoré sa realizovali, ak už let neplní svoj účel vo vzťahu k vášmu pôvodnému cestovnému plánu alebo spolu s ním, ak je to potrebné (napríklad v prípade nadväzujúcich letov), zmeníme vám rezerváciu na iný spätný let prevádzkovaný spoločnosťou Wizz Air alebo inou leteckou spoločnosťou v rámci porovnateľných podmienok prepravy do vášho pôvodného miesta odletu pri najbližšej príležitosti a na základe dostupnosti voľných miest.
 3. c) Vrátime vám platbu v plnej výške za príslušné úseky zvýšenú o 20 % z uhradeného cestovného. Tento kredit môžete použiť na zakúpenie akejkoľvek inej letenky spoločnosti Wizz Air.

Ak počet dobrovoľníkov nepostačoval a spoločnosť Wizz Air vám zamietla nástup do lietadla proti vašej vôli a bez akéhokoľvek iného dôvodu, okrem vyššie uvedenej pomoci dostanete ďalšiu pomoc v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

 1. a) Poskytneme vám poukazy na občerstvenie a jedlo v hodnote, ktorá je úmerná vášmu času čakania.
 2. b) Zaistíme vám dva bezplatné telefonické hovory, telexy, faxové správy alebo e-maily alebo v prípade, že spoločnosť Wizz Air nedokáže zabezpečiť takúto službu, uhradíme vám náklady na takúto komunikáciu.
 3. c) V prípade presmerovania, keď je nový čas odletu v nasledujúci deň po naplánovanom zrušenom lete, bezplatne vám zabezpečíme ubytovanie v hoteli a prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania. Ak spoločnosť Wizz Air nedokáže takúto starostlivosť poskytnúť, uhradíme vám náklady na stravu, hotelové ubytovanie a prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania.

Úhradu nákladov na pomoc uvedenú v odsekoch b) a c) vyššie vykonáme do primeranej sumy na základe faktúr.

Okrem toho zaplatí spoločnosť Wizz Air kompenzáciu na základe článku 7 nariadenia:

Suma

Vzdialenosť

Poznámka

250 EUR

do 1500 km

Ak dostanete ponuku na nový let a čas príletu nepresahuje plánovaný čas príletu vášho rezervovaného letu o viac ako 2 hodiny, táto suma sa zníži o 50 %

400 EUR

1500 až 3500 km

Ak dostanete ponuku na nový let a čas príletu nepresahuje plánovaný čas príletu vášho rezervovaného letu o viac ako 3 hodiny, táto suma sa zníži o 50 %

600 EUR

nad 3500 km

Ak dostanete ponuku na nový let a čas príletu nepresahuje plánovaný čas príletu vášho rezervovaného letu o viac ako 4 hodiny, táto suma sa zníži o 50 %

Ak máte nejaké sťažnosti v súvislosti s uplatnením vašich práv v zmysle nariadenia, môžete sa obrátiť na vnútroštátny orgán presadzovania práva v mieste odletu (http://apr.europa.eu).

V prípade, že máte nárok na kompenzáciu podľa nariadenia (ES) č. 261/2004, môžete podať reklamáciu prostredníctvom online formulára reklamácií.

Iní cestujúci môže vo vašom mene podať reklamáciu so žiadosťou o kompenzáciu iba v prípade, ak ste boli spolu s týmto iným cestujúcim v tej istej rezervácii na daný let. V takomto prípade musíte vy alebo iní cestujúci, ktorí podávajú žiadosť, predložiť riadny doklad o splnomocnení.

Na reklamáciu odpovieme do 30 dní.

Reklamácia tretej strany

Reklamáciu predloženú akoukoľvek inou treťou stranou nespracujeme, pokiaľ ste vy alebo cestujúci vo vašej rezervácii predtým nepodali reklamáciu priamo našej spoločnosti.

Aby nevznikli žiadne pochybnosti, podmienky uvedené v predchádzajúcom odseku neobmedzujú vaše právo ani vám nezakazujú poradiť sa pred podaním akejkoľvek reklamácie priamo našej spoločnosti s právnymi poradcami.

Ak nám reklamáciu podá tretia strana vo vašom mene (za predpokladu, že ste predtým sami podali reklamáciu priamo našej spoločnosti), táto tretia strana musí predložiť náležité a primerané dokumenty, ktorými preukáže, že je oprávnená vás zastupovať.

Akákoľvek kompenzácia vyplatená tretej strane, ktorá koná vo vašom mene, bude považovaná za náležité vyplatenie kompenzácie a za ten istý let nemôže byť vyplatená žiadna ďalšia kompenzácia. Naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za následnú platbu vašej osobe ani za žiadne konflikty medzi vami a treťou stranou.

Postúpenie nároku

Svoj nárok máte právo postúpiť tretej strane. Ak svoj nárok na reklamáciu postúpite inej osobe, „predávate“ tým svoje právo na kompenzáciu od našej spoločnosti tretej strane a po podpísaní tohto postúpenia bude tretia strana oprávnená získať kompenzáciu namiesto vás. Odporúčame vám, aby ste si pozorne prečítali podmienky a požiadavky vašej zmluvy s treťou stranou, pokiaľ ide o váš nárok.

Naša spoločnosť je oprávnená spracovávať reklamácie v prípade postúpených nárokov len vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:

 • Dostaneme písomné oznámenie o postúpení nároku, ktoré ste podpísali a ktoré obsahuje tieto údaje:

oČíslo rezervácie

oOdôvodnenie reklamácie

oDátum a číslo letu

alebo

 • K reklamácii je priložený originál alebo overená kópia riadne uzavretej zmluvy o postúpení nároku.

Správny poplatok za postúpenie nároku

Spracovaním reklamácií v prípade postúpenia nárokov vznikajú našej spoločnosti dodatočné náklady. Podľa § 6:200 maďarského občianskeho zákonníka *znáša takéto náklady zákazník a tretia strana, ktorej bol nárok postúpený.

Ak je kompenzácia postúpeného nároku splatná, na pokrytie vyššie uvedených nákladov odpočítame zo sumy kompenzácie správny poplatok za postúpenie nároku.

Výška správneho poplatku za postúpenie nároku je 50 EUR. Je tiež uvedený v zozname Všetky služby a poplatky.

Náležité a primerané dokumenty na zastúpenie alebo postúpenie nároku

V prípade, že vás zastupuje akákoľvek tretia osoba alebo ste svoj nárok postúpili inej strane, podľa § 325 maďarského občianskeho súdneho poriadku* musia mať všetky dokumenty predložené našej spoločnosti formu súkromného dokumentu s plnou dôkaznou silou, a teda musia spĺňať nasledujúce podmienky:

a) dokument musí byť napísaný ručne a podpísaný vystavovateľom; alebo –

Len na účely vysvetlenia: Takýto dokument napíše ručne zákazník a obsahuje jeho podpis.

b) musí byť podpísaný dvoma svedkami, ktorí overili, že osoba v ňom uvedená podpísala dokument, ak ho táto osoba nenapísala čiastočne alebo úplne v ich prítomnosti alebo ak táto osoba vyhlásila daný podpis za svoj vlastný; okrem toho musia byť na dokumente čitateľne uvedené mená a adresy trvalého pobytu – alebo v prípade, že neexistuje, adresy obvyklého pobytu – oboch svedkov; alebo

Len na účely vysvetlenia: Ak ste dokument nenapísali osobne, musia ho podpísať ako svedkovia dve ďalšie osoby a uviesť svoje adresy.

c) podpis alebo iniciály podpisovateľa dokumentu sú na dokumente overené sudcom alebo notárom; alebo

Len na účely vysvetlenia: Dokument je notársky overený. Znamená to, že notár overí, že podpis na dokumente patrí vám.

d)* advokát alebo právny zástupca patriaci do právnej komory predloží dokument – riadne podpísaný – s potvrdením, že dokument bol prepísaný inými osobami a bol podpísaný podpisovateľom v jeho prítomnosti, prípadne podpisovateľ v jeho prítomnosti vyhlásil podpis za svoj vlastný; alebo

Len na účely vysvetlenia: Dokument musí byť podpísaný advokátom a zákazníkom [ak bol dokument vyhotovený advokátom]

e) elektronický dokument musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom podpisovateľa alebo pokročilým elektronickým podpisom na základe kvalifikovaného osvedčenia alebo označenia vrátane – ak to zákon ustanovuje – časovej pečiatky;

Len na účely vysvetlenia: Elektronický dokument musí byť vytvorený certifikovaným zariadením, ktoré zákazníka identifikuje a poskytuje kvalifikovaný certifikát alebo označenie na dokumente

*Všeobecné podmienky prepravy, ktoré ste prijali počas rezervácie a ktoré predstavujú zmluvu medzi vami a našou spoločnosťou, sa riadia maďarským právom, preto náš zmluvný vzťah upravujú maďarské zákonné predpisy.

V prípade úmrtia blízkeho rodinného príslušníka (matka, otec, manželka, manžel, zákonný partner, sestra, brat, starý rodič, dieťa, vnúča) do 30 dní pred dátumom odletu môžete požiadať o vrátenie peňazí prostredníctvom žiadosti. Do 7 dní od podania formulára žiadosti musíte predložiť úmrtný list.

Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

Vyplňte reklamačný formulár a mimoriadnu pozornosť venujte výberu správnej kategórie.

Bude vám pridelené jedinečné ID – vždy ho používajte. Vynasnažíme sa vybaviť vašu požiadavku čo najskôr. Odpoveď určite dostanete do 30 dní.

V prípade zmeny harmonogramu letu alebo zrušenia letu zo strany spoločnosti Wizz Air pred plánovaným časom odletu vás budeme informovať o týchto zmenách a o vašich možnostiach prostredníctvom e-mailu na adresu, ktorú ste uviedli pri rezervácii. V takom prípade si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

 • Prihláste sa do svojho profilu WIZZ a bezplatne si zmeňte rezerváciu na iný let spoločnosti Wizz Air na tej istej alebo prípadne porovnateľnej trase podľa dostupnosti voľných miest. Ak si neviete z dostupných letov vybrať, ponúkneme vám pri zmene rezervácie online možnosti refundácie.
 • Prihláste sa do svojho profilu WIZZ a požiadajte o pripísanie celej sumy platby za zrušený alebo zmenený let zvýšenej o 20 % z cestovného zaplateného za zrušený alebo zmenený let (a aj za spätný let, ak ste si ho zakúpili) vo forme kreditu na vaše konto WIZZ. Tento kredit môžete využiť na zakúpenie ľubovoľného letu spoločnosti Wizz Air alebo na doplnenie služieb k existujúcim rezerváciám.
 • Požiadajte o refundáciu celej sumy cestovného za zrušený alebo zmenený let vrátane spätného letu, ak ste si ho zakúpili. Podrobné informácie o tom, ako požiadať o refundáciu, nájdete v e-mailovom oznámení zaslanom na adresu, ktorú ste uviedli pri rezervácii.