სამგზავრო დოკუმენტები

აღმოაჩინეთ მოგზაურობის სხვადასხვა შესაძლებლობა

მარტივად დაგეგმეთ მთელი დასვენება

ინფორმაცია და სერვისები

სამგზავრო დოკუმენტები

აკორდეონის ელემენტები

ავიაბილეთის დაჯავშნისას მგზავრის სრული სახელი უნდა შეიყვანოთ უშეცდომოდ; ზუსტად ისე, როგორც მითითებულია იმ სამგზავრო დოკუმენტში, რომლითაც ის იმგზავრებს.

დაჯავშნისას შეცდომის დაშვების შემთხვევაში, თქვენი რეისის მიმოხილვის გვერდზე შესაძლებელი იქნება სახელის შეცვლის უფასო ვარიანტით სარგებლობა, თუ შესწორებას საჭიროებს შემდეგი:

 • არასწორი მიმართვა   (ქალი/კაცი);     
 • შემოკლებული სახელი     (Rostom T. Beridze-დან  Rostom Toma Beridze-ზე);    
 • მართლწერის ან მექანიკური შეცდომა (3 სიმბოლომდე).

სახელის ნებისმიერ სხვა ცვლილებასთან დაკავშირებით მიმართეთ Wizz Air-ის საინფორმაციო ცენტრს დაჯავშნიდან 2 საათის განმავლობაში. ამ ვადის ამოწურვის შემდეგ საჭირო იქნება სახელის შეცვლის შესაბამისი მოსაკრებლის გადახდა:

 • [name-change location=WizzairCom] — თუ სახელს ჩვენი ვებგვერდიდან შეცვლით;
 • [name-change location=CallCentre] — თუ მას Wizz Air-ის საინფორმაციო ცენტრის მეშვეობით შეცვლით. სახელის შეცვლის მოსაკრებლის გარდა, საჭირო იქნება საინფორმაციო ცენტრის ტრანსაქციის მოსაკრებლის გადახდა.

დაკავშირებული ინფორმაცია

დაჯავშნა

ჯავშანში ცვლილებების შეტანა

იმ შემთხვევაში, თუ ზუსტად არ იცით იმ ქვეყნების სავიზო მოთხოვნების შესახებ, რომლებშიც მიემგზავრებით, ინფორმაციის მისაღებად მოინახულეთ IATA Travel Centre.

რუმინეთის 2005 წლის №248 დადგენილების შესაბამისად (რუმინეთის მოქალაქეების საზღვარგარეთ თავისუფალი გადაადგილების შესახებ), 18 წლამდე ასაკის რუმინეთის მოქალაქეებს საზღვარგარეთ მგზავრობა შეუძლიათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მათ თან ახლავთ ორივე მშობელი ან ერთი მშობელი/ერთი ზრდასრული, რომლებიც შესაბამის დოკუმენტაციას ფლობენ.

იმ შემთხვევაში, თუ რუმინეთის მოქალაქეს ორივე მშობელი არ ახლავს თან, მეორე მშობელს ან სხვა პიროვნებას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მინდობილობა მეორე ან ორივე მშობლისგან. მინდობილობაში მითითებული უნდა იყოს შემდეგი:

 • დანიშნულების ქვეყანა;
 • ყოფნის ხანგრძლივობა;
 • მეორე ან ორივე მშობლის თანხმობა მგზავრობაზე;
 • მეორე ან ორივე მშობლის გარდაცვალების მოწმობა (შესაბამის შემთხვევაში);
 • იმ შემთხვევაში, თუ თანხმლები პირი მშობელი არ არის, მას უნდა ჰქონდეს ნასამართლობის არქონის შესახებ ცნობა.

შეიტყვეთ მეტი წესებისა და რეგულაციების შესახებ.

დაკავშირებული ინფორმაცია

ავიაბილეთების დაჯავშნა ბავშვებისთვის

16 წლამდე ასაკის უკრაინის მოქალაქეებს უკრაინის საზღვრების გადაკვეთა შეუძლიათ მხოლოდ ორივე მშობლის თანხმობით (მიმღები მშობლები ან მეურვეები) ან იმ შემთხვევაში, თუ მათ თან ახლავთ ისინი ან მშობლების ნდობით აღჭურვილი პირები.

ბავშვებს უნდა ჰქონდეთ მოქმედი საზღვარგარეთის პასპორტი ან საბავშვო სამგზავრო დოკუმენტი, ან დაფიქსირებული იყვნენ მშობლის საზღვარგარეთის პასპორტში (მშობელთან ერთად მგზავრობის შემთხვევაში).

იმ შემთხვევაში, თუ 16 წლამდე უკრაინის მოქალაქე უკრაინის საზღვარს ერთ მშობელთან ან ერთი მშობლის მიერ ნდობით აღჭურვილ პირთან ერთად კვეთს, ხოლო მეორე მშობელი საზღვრის გადაკვეთის პუნქტში არ იმყოფება, წარმოდგენილი უნდა იყოს მეორე მშობლის ნოტარიულად დამოწმებული თანხმობის დოკუმენტი დანიშნულების ადგილისა და სამოგზაურო პერიოდის მითითებით.

მეორე მშობლის ნოტარიულად დამოწმებული თანხმობა არ არის აუცილებელი შემდეგ შემთხვევებში:

 • თუ მეორე მშობელი (რომელიც საზღვრის გადაკვეთის პუნქტში არ იმყოფება) არის მოქალაქეობის არმქონე პირი ან უცხო ქვეყნის მოქალაქე;
 • როცა 16 წლამდე ასაკის მგზავრის პასპორტში არის ჩანაწერი იმის შესახებ, რომ მოქალაქე სამუდამოდ ტოვებს უკრაინას, ან ის აღრიცხულია უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე მდებარე უკრაინის საკონსულოში;
 • მეორე მშობლის თანხმობა არ არის აუცილებელი იმ შემთხვევაშიც, თუკი წარმოდგენილია შემდეგი დოკუმენტები ან მათი ნოტარიულად დამოწმებული ასლები: მეორე მშობლის გარდაცვალების მოწმობა; სასამართლოს დადგენილება იმის შესახებ, რომ მეორე მშობელს ჩამორთმეული აქვს მშობლის უფლება; სასამართლოს დადგენილება იმის შესახებ, რომ მეორე მშობელი დაკარგულია; სასამართლოს დადგენილება იმის შესახებ, რომ მეორე მშობელი უუნაროა; სასამართლოს დადგენილება იმის შესახებ, რომ ბავშვს უკრაინის ტერიტორიის დატოვება მეორე მშობლის თანხმობისა და თანხლების გარეშე შეუძლია.

დაკავშირებული ინფორმაცია

ავიაბილეთების დაჯავშნა ბავშვებისთვის

2017 წლის15 იანვრიდან საფრანგეთის 18 წლამდე ასაკის მოქალაქეები და რეზიდენტები დამოუკიდებლად მგზავრობას (მშობლის ან კანონიერი მეურვის გარეშე) შეძლებენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თან ექნებათ მგზავრობის ნებართვის ფორმა („l'autorisation de sortie du territoire“).

ფორმაში მითითებულია შემდეგი ინფორმაცია:

 1. ქვეყნის ტერიტორიიდან გასვლის უფლების მქონე მცირეწლოვანი ბავშვის გვარი, სახელები და დაბადების თარიღი/ადგილი;
 2. მშობლის უფლების მქონე იმ პირის გვარი, სახელები და დაბადების თარიღი/ადგილი, რომელმაც ხელი მოაწერა ნებართვას, ასევე, მისი უფლებაუნარიანობა, იურიდიული მისამართი, ხელმოწერა და, შესაბამის შემთხვევაში, საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონის ნომრები და ელფოსტის მისამართები);
 3. ნებართვის მოქმედების ვადა,რომელიც არ უნდა იყოს ხელმოწერის თარიღიდან ერთ წელზე მეტი.

ფორმა უნდა შეივსოს და იყოს ხელმოწერილი მშობლის ან კანონიერი მეურვის მიერ. გარდა ამისა, საჭიროა იმ მშობლის ან კანონიერი მეურვის პირადობის დამადასტურებელი მოქმედი დოკუმენტის ასლის წარმოდგენა, რომელმაც ხელი მოაწერა ფორმას.

ხშირად დასმული შეკითხვები

ხშირად დასმული შეკითხვები

რეისზე რეგისტრაციისას ან ჩასხდომის გასასვლელთან თქვენ უნდა წარმოადგინოთ ყველა აუცილებელი და მოქმედი სამგზავრო დოკუმენტი. გარდა ამისა, საჭიროა იმ ქვეყნებში შესვლისა და სხვა სამიგრაციო მოთხოვნების დაკმაყოფილება, რომლიდანაც, რომლის გავლითაც ან რომელშიც მგზავრობთ. იმ შემთხვევაში, თუ არ გექნებათ მართებული პასპორტი, ვიზა ან სხვა საჭირო სამგზავრო დოკუმენტი და ქვეყანაში შესვლაზე უარს მიიღებთ, ტრანსპორტირების და სხვა ტიპის დამატებით ხარჯებზე პასუხისმგებელი თქვენ იქნებით.

სავიზო მოთხოვნების შესახებ ყველაზე ზუსტი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით იმ ქვეყნების წარმომადგენლობებს, საელჩოებს ან საკონსულოებს, რომელთა მონახულებასაც გეგმავთ. თქვენ უნდა წარმოადგინოთ ის დოკუმენტი, რომელიც რეისზე ონლაინ რეგისტრაციისას მიუთითეთ.

თუ თქვენი ჯავშანი ჯერ არ დაგიდასტურებიათ, დაჟინებით გირჩევთ, გამგზავრებისა და დაბრუნების რეისები ცალ-ცალკე დაჯავშნოთ. ამ შემთხვევაში, რეისზე რეგისტრაციისას, ორი სხვადასხვა დოკუმენტის გამოყენებას შეძლებთ. თუ თქვენი ჯავშანი უკვე დადასტურებულია, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ Wizz Air-ის საინფორმაციო ცენტრს

სასაზღვრო ორგანოებმა შეიძლება უარი უთხრან ამა თუ იმ პირის ქვეყანაში შესვლაზე ისეთი ინფორმაციის საფუძველზე, რომელიც ჩვენთვის მიუწვდომელია. ჩვენ არ დაგიბრუნებთ იმ რეისებში ან სერვისებში გადახდილ თანხას, რომლებსაც ვერ გამოიყენებთ უარის გამო. გარდა ამისა, თქვენ შეიძლება დაგეკისროთ პასუხისმგებლობა ტრანსპორტირებისა და სხვა ტიპის დამატებით ხარჯებზე.