Informácie a služby

Cestovné dokumenty

Nástupné tunely

Pri rezervácii si dajte záležať a napíšte celé meno cestujúceho správne, presne tak, ako sa píše v cestovných dokumentoch, ktoré bude cestujúci používať.

Ak ste sa pri rezervácii pomýlili, môžete v nasledujúcich prípadoch použiť bezplatnú možnosť on-line zmeny mena na stránke so zhrnutím vášho letu:

 • Nesprávne oslovenie (muž/žena)
 • Skrátené meno (Thomas J. Smith verzus Thomas John Smith)
 • Nesprávny pravopis/preklep (do 3 znakov)

Ak potrebujete vykonať v mene iné zmeny, obráťte sa na zákaznícku linku Wizz Airdo 2 hodín od rezervácie. Po tejto lehote bude účtovaný poplatok za zmenu mena:

 • [name-change location=WizzairCom] pri zmene mena na našej stránke
 • [name-change location=CallCentre] pri zmene prostredníctvom zákazníckej linky Wizz Air. Okrem poplatku za zmenu mena sa bude účtovať aj transakčný poplatok za použitie zákazníckej linky.

Všetci cestujúci na medzinárodných letoch musia mať so sebou platný pas a v prípade potreby aj platné víza. Občania Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska môžu cestovať v rámci Európy s platným občianskym preukazom krajín EÚ/EHP/Švajčiarska alebo pasom.

Pas musí byť v dobrom stave a podpísaný jeho držiteľom. Niektoré krajiny vyžadujú platnosť pasu určité minimálne obdobie po ukončení cesty. Tieto obmedzenia sa môžu líšiť v závislosti od krajiny – nezabudnite si ich pred cestou overiť a naplánovať si cestu v súlade s nimi.

Konkrétnejšie informácieo požiadavkách týkajúcich sa víz a pasov vám poskytne konzulát alebo ambasáda krajiny, ktorú plánujete navštíviť. Naše oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti Wizz Air nie je schopné cestujúcim poskytnúť informácie o konkrétnych požiadavkách týkajúcich sa víz a pasov. Je na zodpovednosti cestujúcich, aby mali primerané a platné cestovné dokumenty a aby si overili, či im tieto cestovné dokumenty zabezpečujú oprávnenie cestovať do krajiny destinácie a vstúpiť do nej. Spoločnosť Wizz Air nezodpovedá za žiadne škody a náklady vzniknuté v dôsledku nesplnenia si tejto povinnosti cestujúcim.

Za akékoľvek náklady a škody spôsobené spoločnosti Wizz Air nesplnením týchto požiadaviek plne zodpovedá cestujúci.

Za akékoľvek náklady a škody spôsobené spoločnosti Wizz Air nesplnením týchto požiadaviek plne zodpovedá cestujúci.

Cestujúcim sa môže zamietnuť vstup, ak sa spoločnosť Wizz Air odôvodnene domnieva, že cestujúci nespĺňajú požiadavky krajiny dohodnutého miesta zastavenia alebo miesta určenia alebo že nedisponujú finančnými prostriedkami na pokrytie pobytu. Cestujúci, ktorí môžu preukázať, že vstupujú do krajiny s cieľom zúčastniť sa zájazdu, mládežníckeho tábora, športového podujatia alebo medzinárodne dohodnutého programu či nastúpiť na liečbu, alebo ktorí už majú uhradené náklady na svoj pobyt, musia mať so sebou potvrdenie o príslušnej rezervácii.

Ak si chcete overiť, aké cestovné dokumenty budete potrebovať na prekročenie hraníc a vstup do inej krajiny EÚ, použite tieto prepojenia:
Cestovné dokumenty pre štátnych príslušníkov krajín EÚCestovné dokumenty pre štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ

Dôležitá poznámka: Spoločnosť Wizz Air neprevádzkuje nadväzujúce lety. V prípade, že máte v ten istý deň 2 alebo viac samostatných rezervácií, považujú sa za nesúvisiace rezervácie a bude nutné, aby ste opustili tranzitnú zónu. Preto je nevyhnutné disponovať dokumentmi platnými aj vo všetkých krajinách prestupu.
Držitelia utečeneckého cestovného dokumentu na základe dohovoru z roku 1951 musia poskytnúť ambasáde alebo konzulátu dokumenty, z ktorých vyplýva, že môžu cestovať bez víz, alebo musia byť držiteľmi víz pre príslušnú destináciu.

Elektronické víza vydané Ruskou federáciou nemusia byť pri cestovaní akceptované, ak sa údaje vo vašom pase a v elektronickom víze odlišujú.

Pred letom si nezabudnite skontrolovať v elektronickom víze tieto údaje:

 • správnosť čísla pasu,
 • či v ňom máte uvedené celé meno (vrátane všetkých krstných mien) bez preklepov,
 • či sú použité len znaky latinky – špeciálne znaky národných abecied (napr. Ñ, É, Ü alebo Ç) sa neakceptujú,
 • správnosť dátumu narodenia.

V pase odporúčame skontrolovať strojovo čitateľný riadok, ktorý sa nachádza v dolnej časti strany s osobnými údajmi, a overiť, či sa všetky údaje vrátane vášho mena a čísla pasu zhodujú s údajmi v elektronickom víze. Ak je napríklad v pase uvedené meno „Séo Türre“, musí byť použitá verzia so strojovo čitateľného riadka, teda „Seo Tuerre“.

P

L898902C<3UTO6908061F9406236ZE184226B<<<<<14

Pripomíname, že vaše elektronické víza budú prijaté na cestovanie iba v prípade, ak sa vaše meno úplne zhoduje s menom v riadku vášho pasu určenom na strojové čítanie.

Ďalšie informácie nájdete na stránkehttps://evisa.kdmid.ru/

Ak zistíte nesúlad, zabezpečte si ešte pred cestou opravu údajov v elektronickom víze.

Neplnoleté osoby musia mať pri cestovaní v EÚ svoj vlastný pas alebo cestovný dokument.

Okrem platného pasu alebo občianskeho preukazu musia mať všetky deti, ktoré cestujú:

 • samé,
 • s dospelou osobou, ktorá nie je ich zákonným zástupcom alebo
 • len s jedným rodičom

v určitých prípadoch navyše (úradný) dokument podpísaný obidvoma rodičmi, druhým rodičom alebo zákonnými zástupcami s oprávnením na cestovanie.

Ďalšie informácie zobrazíte kliknutímsem.

Od 15. januára 2017môžu občania a obyvatelia Francúzska mladší ako 18 rokov cestovať osamote (bez rodiča alebo zákonného zástupcu) len v prípade, ak sú držiteľmiformulára s oprávnením cestovať(„l'autorisation de sortie du territoire“).

Nebiometrické pasy už neplatia na cesty mimo Albánska (bez ohľadu na dátum platnosti) a budú sa uznávať len pri cestovaní do Albánska.

Cestovné dokumenty vydané viac ako 10 rokov pred príletom sa neakceptujú.

Cestujúcim, ktorí nemajú spiatočnú letenku ani iný prijateľný dôkaz o ceste späť, môže byť vstup zamietnutý.

Pasy musia platiť ešte aspoň 3 mesiace po dátume návratu.

Občania Gruzínska, ktorí sú držiteľmi biometrických pasov, môžu cestovať do schengenského priestoru bez víz na 90 dní v rámci ľubovoľného 180-dňového obdobia na iné ako pracovné účely.

INFORMÁCIE PRE GRUZÍNSKYCH OBČANOV

Využívanie brán pre cestujúcich s elektronickými pasmi

Pri prílete do Spojeného kráľovstva môžete ušetriť čas použitím brán pre cestujúcich s elektronickými pasmi, ktoré sú k dispozícii na väčšine letísk v Spojenom kráľovstve. Aby ste mohli použiť bránu pre cestujúcich s elektronickými pasmi, musíte mať pas so strojovo čitateľnou zónou (MRZ). Ďalšie informácie nájdete nawebovej stránke britskej pohraničnej agentúry Border Force.

Program registrovaných cestujúcich

Aj keď máte pas z krajiny mimo EÚ, môžete využiť výhody brán pre cestujúcich s elektronickými pasmi, ak sa zaregistrujete do programu registrovaných cestujúcich. Ďalšie informácie o tomto programe a zoznam oprávnených krajín nájdete na webovej stránke britskej pohraničnej agentúry Border Force.

Cestujúcim sa môže zamietnuť vstup, ak nedisponujú finančnými prostriedkami na pokrytie pobytu.

INFORMÁCIE PRE CESTUJÚCICH DO IZRAELA

Cestujúcim s dočasným pasom sa môže zamietnuť vstup.

INFORMÁCIE PRE CESTUJÚCICH DO SAE

V súlade s aktuálnymi predpismi požadujú úrady Spojených arabských emirátov (SAE) od niektorých štátnych príslušníkov platné víza ako súčasť povinných cestovných dokumentov na vstup do krajiny.

Informujte sa o požiadavke na vízum pre vstup do Abú Zabí:

IATA – individuálne poradenstvo v oblasti pasov, víz a zdravotnej cestovnej dokumentácie pri cestovaní do SAE

Spoločnosť Wizz Air nadviazala spoluprácu so spoločnosťou Sharaf Travel Services, ktorá ponúka našim zákazníkom zľavy. Navštívtestránku nášho partnera,kde nájdete informácie o procese žiadosti o víza do SAE.

Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

Pri registrácii alebo nástupnej bráne musíte predložiť všetky potrebné platné cestovné dokumenty. Taktiež musíte spĺňať všetky vstupné a migračné požiadavky krajín odletu, príletu aj preletu. Ak nemáte vhodný pas alebo víza alebo akýkoľvek požadovaný cestovný dokument a zamietnu vám vstup do krajiny, môžete zodpovedať za následný poplatok za prepravu a príslušné náklady.

Najpresnejšie informácie o požiadavkách týkajúcich sa víz vám poskytnú ministerstvá zahraničných vecí, ambasády alebo konzuláty krajín, ktoré chcete navštíviť. Budete musieť predložiť tie isté dokumenty, ktoré ste použili pri registrácii on-line.

Ak ešte nemáte potvrdenú rezerváciu, dôrazne odporúčame rezervovať si let do cieľa a let späť ako dve samostatné rezervácie. V takom prípade bude možné počas registrácie použiť aj iné cestovné dokumenty. Ak už máte potvrdenú rezerváciu, zatelefonujte nazákaznícku linku Wizz Air

Orgány hraničnej kontroly sa môžu rozhodnúť zamietnuť vstup do krajiny na základe informácií, ku ktorým nemáme prístup. Za žiadny let alebo službu, ktoré nemôžete využiť z dôvodu zamietnutia, vám neposkytneme refundáciu – môžete, naopak, znášať následný poplatok za prepravu a príslušné náklady.