Informacje i usługi

Listy rozwijane

Rezerwując lot, podaj imię i nazwisko pasażera zgodnie z zapisem w dokumencie podróżnym, którego będzie używał.

Jeśli popełnisz błąd podczas rezerwacji, możesz skorzystać z opcji bezpłatnej zmiany nazwiska online na stronie podsumowania lotu w poniższych przypadkach:

 • Nieprawidłowy zwrot (mężczyzna/kobieta)
 • Skrócone imię (Thomas J. Smith zamiast Thomas John Smith)
 • Błędny zapis/literówka (do trzech znaków)

W przypadku innych poprawek nazwiska skontaktuj się z telecentrum Wizz Air w ciągu 2 godzin od dokonania rezerwacji. Po tym terminie musisz uiścić opłatę za zmianę nazwiska:

 • [name-change location=WizzairCom], gdy dokonujesz zmiany na naszej stronie internetowej
 • [name-change location=CallCentre], gdy dokonujesz zmiany przez telecentrum Wizz Air. Oprócz opłaty za zmianę nazwiska zostanie pobrana opłata za transakcję realizowaną przez telecentrum.

Wszyscy klienci podróżujący na trasach międzynarodowych muszą posiadać ważny paszport oraz ważną wizę (jeśli wymagana). Obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii mogą podróżować na terenie Europy na podstawie ważnego dokumentu tożsamości jednego z krajów członkowskich UE/EOG/Szwajcarii lub paszportu.

Paszport powinien być w dobrym stanie i podpisany przez posiadacza. Niektóre kraje wymagają, aby paszporty były ważne przez określony okres po zakończeniu podróży. Ponieważ przepisy te mogą różnić się w zależności od kraju, przed podróżą należy je sprawdzić i zastosować się do nich.

Dokładne informacje dotyczące wymagań wizowych i paszportowych można uzyskać w ambasadzie lub konsulacie odwiedzanego kraju. Dział obsługi klienta Wizz Air nie udziela informacji na temat wymogów wizowych lub paszportowych w danym kraju. Pasażer jest w pełni odpowiedzialny za posiadanie, poprawność i ważność dokumentów podróżnych oraz uzyskanie uprawnień do podróżowania i wjazdu do kraju docelowego na podstawie odpowiednich dokumentów podróżnych. Wizz Air nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z niespełnienia przez pasażera powyższych wymogów.

Pasażer ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie koszty i szkody wyrządzone Wizz Air w wyniku niespełnienia powyższych wymogów.

Pasażer ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie koszty i szkody wyrządzone Wizz Air w wyniku niespełnienia powyższych wymogów.

Pasażerowie mogą nie uzyskać pozwolenia na wjazd, jeżeli Wizz Air ma podstawy przypuszczać, że pasażerowie nie spełniają wymogów wjazdowych do kraju Uzgodnionego Miejsca Zatrzymania lub Miejsca Przeznaczenia, lub nie posiadają środków na pokrycie kosztów pobytu. Pasażerowie, którzy mogą udowodnić, że wjeżdżają do kraju w celu wzięcia udziału w wycieczce zorganizowanej, obozie młodzieżowym lub imprezie sportowej, pasażerowie wjeżdżający do danego kraju w celu odbycia leczenia, uczestnictwa w programie uzgodnionym na szczeblu międzynarodowym, a także pasażerowie, którzy opłacili koszty pobytu, muszą posiadać potwierdzenie wyżej wymienionej rezerwacji.

Aby sprawdzić, jakie dokumenty podróżne będą potrzebne do przekroczenia granicy z innym krajem UE, kliknij na poniższe linki:
Dokumenty podróżne dla obywateli UEDokumenty podróżne dla obywateli państw spoza UE

Ważna uwaga: Wizz Air nie obsługuje lotów łączonych. Jeśli masz dwie lub kilka odrębnych rezerwacji w tym samym dniu, są one uważane za rezerwacje niepowiązane i musisz opuścić strefę tranzytową. W związku z tym należy upewnić się, że dokumenty są ważne w każdym kraju, do/z którego wjeżdżasz/wyjeżdżasz.
Posiadacze dokumentów podróżnych przewidzianych w Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r. powinni okazać dokumenty wydane przez ambasadę lub konsulat, poświadczające, że mogą oni podróżować bez wizy lub posiadać wizę uprawniającą do podróżowania do miejsca przeznaczenia.

Wizy elektroniczne wydane przez Federację Rosyjską mogą nie upoważniać do przekroczenia granicy, jeśli istnieje rozbieżność między danymi zawartymi w paszporcie i wizie elektronicznej.

Przed lotem koniecznie sprawdź następujące informacje na swojej wizie elektronicznej:

 • Twój numer paszportu jest poprawny
 • Podano Twoje pełne nazwisko (łącznie ze wszystkimi imionami) i nie ma w nim błędów pisowni
 • Używane są tylko znaki alfabetu łacińskiego, znaki specjalne poszczególnych języków narodowych (takie jak Ñ, É, Ü lub Ç) nie są akceptowane
 • Twoja data urodzenia jest poprawna

Radzimy sprawdzić pasek do odczytu maszynowego Twojego paszportu (znajdziesz go na dole tej samej strony) i upewnić się, że wszystkie dane (w tym imię i nazwisko oraz numer paszportu) są identyczne z danymi na Twojej wizie elektronicznej. Na przykład, jeśli na stronie personalizacyjnej paszportu znajduje się nazwisko „Séo Türre”, należy użyć nazwiska w formie zawartej w pasku odczytu maszynowego „Seo Tuerre”.

P

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać własny paszport lub dokument podróżny podczas podróży po UE.

Oprócz własnego ważnego paszportu lub dowodu osobistego, wszystkie dzieci podróżujące:

 • samodzielnie; lub
 • z osobami dorosłymi, którzy nie są ich prawnym opiekunem; lub
 • tylko z jednym rodzicem

mogą potrzebować dodatkowego (urzędowego) dokumentu podpisanego przez rodziców, drugiego rodzica lub opiekuna(-ów) prawnego(-ych) upoważniającego(-ych) je do podróży.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Od 15 stycznia 2017 r. obywatele i rezydenci francuscy w wieku poniżej 18 lat mogą podróżować samodzielnie (bez rodzica lub opiekuna prawnego) tylko wtedy, gdy posiadają formularz ze zgodą na podróż („l'autorisation de sortie du territoire”).

Niebiometryczne paszporty nie są już ważne w przypadku podróży poza Albanię (niezależnie od daty ważności) i będą akceptowane wyłącznie w przypadku podróży do Albanii.

Dokumenty podróżne wystawione ponad 10 lat przed przyjazdem nie są akceptowane.

Pasażerowie, którzy nie posiadają biletów na podróż w obie strony lub innych dopuszczonych dowodów na podróż w obie strony, mogą nie uzyskać pozwolenia na wjazd.

Paszporty muszą być ważne co najmniej 3 miesiące od daty powrotu.

Obywatele Gruzji posiadający paszport biometryczny mogą wjeżdżać do strefy Schengen bez wizy i przebywać na jej terytorium do 90 dni w okresie 180 dni w celach innych niż praca.

INFORMACJE DLA OBYWATELI GRUZJI

Korzystanie z bramek ePassport

Pasażerowie przybywający do Wielkiej Brytanii mogą zaoszczędzić czas, korzystając z automatycznych bramek ePassport, które są dostępne na większości lotnisk w Wielkiej Brytanii. Aby skorzystać z bramek ePassport, musisz posiadać paszport ze strefą odczytu maszynowego (ang. machine readable zone, MRZ). Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Brytyjskiej Agencji Ochrony Granic.

System Rejestrowania Podróżnych

Jeśli posiadasz paszport kraju nienależącego do UE, możesz korzystać z bramek ePassport po przystąpieniu do systemu rejestrowania podróżnych (Registered Traveller Scheme). Więcej informacji o tym systemie, jak również wykaz objętych nim państw można znaleźć na stronie Brytyjskiej Agencji Ochrony Granic.

Pasażerowie mogą nie uzyskać pozwolenia na wjazd, jeżeli nie posiadają środków na pokrycie kosztów pobytu.

INFORMACJE DLA PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH DO IZRAELA

Pasażerowie posiadający tymczasowy paszport mogą nie uzyskać pozwolenia na wjazd.

INFORMACJE DLA PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH DO ZEA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) wymagają od obywateli określonych państw wjeżdżających na terytorium ZEA posiadania ważnej wizy jako jednego z obowiązkowych dokumentów podróżnych.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami o obowiązku posiadania wizy na wjazd do Abu Zabi:

IATA – Spersonalizowane porady dotyczące paszportów, wiz i opieki medycznej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Wizz Air nawiązał współpracę z firmą Sharaf Travel Services, dzięki czemu może zaoferować swoim klientom zniżki. Odwiedź stronę partnera,aby sprawnie przejść przez proces ubiegania się o wizę do ZEA.

Najczęstsze pytania

Najczęstsze pytania

Podczas odprawy lub przy bramce wejściowej musisz przedstawić wszystkie niezbędne i ważne dokumenty podróżne. Musisz też przestrzegać wymagań kraju początkowego, tranzytowego i docelowego związanych z wjazdem i migracją. Jeśli nie posiadasz odpowiedniego paszportu lub wizy lub któregokolwiek z wymaganych dokumentów podróżnych i odmówiono Ci wjazdu na terytorium kraju, musisz uiścić wynikającą z tego dodatkową opłatę za transport oraz koszt prowizji.

Dokładne informacje dotyczące wymagań wizowych można uzyskać w placówce dyplomatycznej, ambasadzie lub konsulacie odwiedzanego kraju. Musisz przedstawić dokument podróżny użyty wcześniej podczas odprawy online.

Jeśli rezerwacja nie została jeszcze potwierdzona, zalecamy zarezerwowanie lotu do miejsca docelowego i lotu powrotnego jako osobnych rezerwacji. W takim przypadku możesz użyć różnych dokumentów podróżnych podczas odprawy. Jeśli rezerwacja jest już potwierdzona, skontaktuj się z telecentrum Wizz Air

Straż graniczna może odmówić wjazdu na terytorium danego kraju na podstawie informacji, które są dla nas niedostępne. Nie zwrócimy Ci środków za żaden lot i żadną usługę, z których nie możesz skorzystać z powodu odmowy wjazdu, ale musisz uiścić wynikającą z tego dodatkową opłatę za transport oraz koszt prowizji.