Dokumenty podróżne

Informacje i usługi

Dokumenty podróżne

Listy rozwijane

Rezerwując lot, podaj imię inazwisko pasażera zgodnie zzapisem wdokumencie podróżnym, którego będzie używał.

Jeśli popełnisz błąd podczas rezerwacji, możesz skorzystać z opcji bezpłatnej zmiany nazwiska w tych przypadkach:

 • Nieprawidłowy zwrot (mężczyzna/kobieta)
 • Skrócone imię (Thomas J. Smith vs. Thomas John Smith)
 • Błędny zapis/literówka (do trzech znaków)

W przypadku innych poprawek nazwiska skontaktuj się z telecentrum Wizz Air w ciągu 2 godzin od dokonania rezerwacji. Po tym terminie musisz uiścić opłatę za zmianę nazwiska:

 • [name-change location=WizzairCom], gdy dokonujesz zmiany na naszej stronie internetowej
 • [name-change location=CallCentre], gdy dokonujesz zmiany przez telecentrum. Oprócz opłaty za zmianę nazwiska zostanie pobrana opłata za transakcję realizowaną przez telecentrum.

Jeśli nie znasz wymagań wizowych krajów, do których zamierzasz podróżować, odwiedź IATA Travel Centre, gdzie znajdziesz odpowiednie informacje.

Zgodnie z rumuńską uchwałą nr 248 z 2005 roku (dotyczącą zasad swobodnego przemieszczania się obywateli rumuńskich za granicą), obywatele Rumunii w wieku poniżej 18 lat mogą poruszać się za granicą tylko w towarzystwie obydwojga swoich rodziców lub jednego rodzica i osoby dorosłej i posiadają wymagane dokumenty.

Jeśli nie towarzyszą im oboje rodzice, drugi rodzic lub inna osoba musi mieć pełnomocnictwo od drugiego rodzica lub obydwojga rodziców. Pełnomocnictwo musi zawierać te informacje:

 • docelowy kraj
 • długość pobytu
 • zgodę drugiego lub obydwojga rodziców na podróż
 • akt zgonu jednego lub obojga rodziców (jeśli dotyczy)
 • jeśli osobą towarzyszącą nie jest rodzic, musi ona posiadać ze sobą informację zkrajowego rejestru karnego

Więcej informacji ozasadach iprzepisach.

Dzieci wwieku poniżej 16 lat będące obywatelami Ukrainy mogą przekraczać granicę, opuszczając Ukrainę, tylko za zgodą obydwojga rodziców (adopcyjnych lub zastępczych) lub wtowarzystwie rodziców bądź osób przez nich wyznaczonych.

Dzieci muszą posiadać ważny paszport lub dziecięcy dokument podróżny lub muszą zostać wpisane do paszportu rodzica (jeśli znim podróżują).

Jeśli dziecko wwieku poniżej 16 lat, będące obywatelem Ukrainy, opuszcza terytorium tego kraju wtowarzystwie jednego rodzica bądź osoby wyznaczonej przez jednego rodzica, adrugi rodzic jest nieobecny na przejściu granicznym, należy przedstawić poświadczoną notarialnie zgodę drugiego rodzica, określającą docelowy kraj oraz terminy podróży.

Poświadczona notarialnie zgoda drugiego rodzica nie jest wymagana wtych przypadkach:

 • drugi rodzic – nieobecny na przejściu granicznym – jest bezpaństwowcem lub obywatelem innego kraju;
 • podróżujący obywatel wwieku poniżej 16 lat ma wpaszporcie uwagę wskazującą, że opuszcza on Ukrainę na stałe lub jest zarejestrowany wzagranicznym Konsulacie Ukrainy;
 • zgody drugiego rodzica nie trzeba też przedstawiać, gdy zostaną okazane następujące dokumenty lub poświadczone notarialnie ich kopie: akt zgonu drugiego rodzica, wyrok sądu odbierający prawa rodzicielskie drugiemu rodzicowi, wyrok sądu uznający drugiego rodzica za osobę zaginioną, wyrok sądu ubezwłasnowolniający drugiego rodzica, wyrok sądu zezwalający dziecku na opuszczenie terytorium Ukrainy bez zgody itowarzystwa drugiego rodzica.

Od15 stycznia 2017 r. obywatele i rezydenci francuscy w wieku poniżej 18 lat mogą podróżować samodzielnie (bez rodzica lub opiekuna prawnego) tylko wtedy, gdy posiadają formularz ze zgodą na podróż (“l'autorisation de sortie du territoire")

Formularz zawiera te informacje:

 1. Nazwisko, imiona, data i miejsce urodzenia nieletniego upoważnionego do opuszczenia terytorium.
 2. Nazwisko, imiona, data i miejsce urodzenia posiadacza władzy rodzicielskiej, który podpisał upoważnienie, prawo na podstawie którego ma tę władzę, miejsce zamieszkania, podpis i ewentualnie dane kontaktowe, numery telefonu i adres e-mail.
 3. Okres ważności upoważnienia,który nie może przekraczać jednego roku od daty podpisu.

Formularz musi zostać wypełniony i podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego. Należy też dostarczyć fotokopię ważnego dokumentu tożsamości rodzica lub opiekuna parawnego, który podpisał formularz.

Najczęstsze pytania

Najczęstsze pytania

Podczas odprawy lub przy bramce wejściowej musisz przedstawić wszystkie niezbędne i prawidłowe dokumenty podróżne. Musisz też przestrzegać wymagań kraju początkowego, tranzytowego i docelowego związanych z wjazdem i migracją. Jeśli nie masz odpowiedniego paszportu lub któregokolwiek z wymaganych dokumentów podróżnych i nie wpuszczono Cię na terytorium kraju, nie ponosimy odpowiedzialności za związane z tym koszty.

Dokładne informacje dotyczące wymagań wizowych można uzyskać w placówce dyplomatycznej, ambasadzie lub konsulacie odwiedzanego kraju. Musisz przedstawić ten sam dokument, którego użyłeś podczas odprawy online.

Jeśli nie potwierdziłeś jeszcze rezerwacji, zdecydowanie zalecamy zarezerwowanie lotu do miejsca docelowego i lotu powrotnego jako osobnych rezerwacji. W takim przypadku możesz użyć różnych dokumentów podróżnych podczas odprawy. Jeśli rezerwacja jest już potwierdzona, skontaktuj się z telecentrum Wizz Air

Straż graniczna może odmówić wjazdu na terytorium kraju na podstawie informacji, które są dla nas niedostępne. Nie zwrócimy Ci środków za żaden lot i żadną usługę, z których nie możesz skorzystać z powodu odmowy wjazdu, ale może Ci przysługiwać następcza opłata dodatkowa za transport oraz koszt prowizji.