Keni një shfletues shumë të vjetër interneti
Ne nuk e mbështesim këtë version të shfletuesit tuaj!
Këtë faqe po e shikoni pasi kemi pikasur një shfletues të vjetër ose të pambështetur interneti. Për të vijuar shfletimin në wizzair.com dhe për të pasur një përdorim optimal gjatë shfletimit, ju rekomandojmë të përditësoni shfletuesin e internetit.
Këto janë rekomandimet tona:
Mozilla Firefox
Shkarkim falas
Google Chrome
Shkarkim falas

Të dhënat e subjekteve të të dhënave

Siç është përfshirë në Njoftimin e privatësisë, ju, si subjekt i të dhënave keni të drejtat e mëposhtme në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale, të dhëna nga Rregullorja e Përgjithshme e BE-së për Mbrojtjen e Të dhënave (Rregullorja (BE) 2016/679).

Ju lutemi plotësoni informacionin përkatës në hapësirën më poshtë dhe zgjidhni të drejtën që dëshironi të ushtroni ose përshkruani kërkesën tuaj.

Ne presim që t’i përgjigjemi kërkesës suaj brenda një muaji nga marrja e një formulari plotësisht të plotësuar dhe vërtetimit të identitetit dhe mund ta zgjasim edhe dy muaj të tjerë, nëse nevojitet në bazë të kërkesës suaj.

Informacionin që na jepni në këtë formular do ta përdorim vetëm për identifikimin tuaj dhe për të dhënat personale në lidhje me kërkesën tuaj, si dhe për t'iu përgjigjur kërkesës tuaj. Në rast se na jepni të dhëna të tilla personale, të cilat nuk përpunohen nga ana jonë, ne do t'i mbajmë për 6 vite pas mbylljes së përpunimit të kërkesës tuaj.