Keni një shfletues shumë të vjetër interneti
Ne nuk e mbështesim këtë version të shfletuesit tuaj!
Këtë faqe po e shikoni pasi kemi pikasur një shfletues të vjetër ose të pambështetur interneti. Për të vijuar shfletimin në wizzair.com dhe për të pasur një përdorim optimal gjatë shfletimit, ju rekomandojmë të përditësoni shfletuesin e internetit.
Këto janë rekomandimet tona:
Mozilla Firefox
Shkarkim falas
Google Chrome
Shkarkim falas

Informacioni dhe shërbimet

Ndryshimi i rezervimit

Have a break and travel

NDRYSHIMI I FLUTURIMIT

Ndryshoni datën, orën apo itinerarin

billing_as_company

NDRYSHIMI I PASAGJERIT

Modifikoni pasagjerët në rezervim
 

seat_allocation_assigned

NDRYSHIMI I SHËRBIMIT

Ndryshoni ose blini shërbime shtesë edhe pas checkin-it në internet!

Accordions

Ndryshimet në rezervim duhen kryer deri në 3 orë përpara kohës së planifikuar të nisjes së fluturimit. Vini re se ndryshimi do të konsiderohet i kryer pasi të jetë marrë pagesë (nëse vlen për rastin). Vini re se mund të kryhen vetëm pagesa me kartë krediti.

Mund të kryhen modifikimet e mëposhtme:

a. Në rast rezervimesh vetëm vajtje:

i. Data, ora dhe destinacioni i fluturimit të rezervuar mund të ndryshohet maksimumi 3 orë përpara orës së planifikuar të nisjes së fluturimit. (Ndryshimi duhet kryer deri në 3 orë përpara orës së planifikuar të nisjes së fluturimit.)

b. Në rast rezervimesh vajtje-ardhje:

i. Nëse rezervimi përfshin një fluturim kthimi, destinacionet duhen ndryshuar në të dyja rastet, edhe për fluturimin fillestar, edhe për të kthimit. Aeroporti i origjinës së fluturimit të parë nuk mund të jetë i ndryshëm nga aeroporti destinacion i fluturimit të kthimit, po njësoj destinacioni i fluturimit të parë nuk mund të jetë i ndryshëm nga aeroporti i origjinës së fluturimit të kthimit. (P.sh. Një rezervim për Budapest–"Luton" i Londrës–Budapest mund të ndryshohet në Varshavë–Barcelonë–Varshavë, por jo në Budapest–"Luton" i Londrës–Varshavë.)

ii. Nëse fluturimi i parë është nisur tashmë, mund të ndryshohet vetëm data dhe ora e fluturimit të kthimit.

c. Procesi i modifikimit të rezervimeve me më shumë se një pasagjer (jo rezervime në grup, 2-10 persona)

 1. Për të ndryshuar fluturimin, identifikohuni në llogarinë e Wizz
 2. Zgjidhni rezervimin që dëshironi të modifikoni
 3. Zgjidhni pasagjerët për të cilët do të zbatohen ndryshimet (në rast se dëshironi të kryeni të njëjtin modifikim për të gjithë pasagjerët, mund të zgjidhni të gjithë pasagjerët në të njëjtin proces)
 4. Jepni detajet (datën, orën dhe itinerarin) e fluturimeve të reja për të cilat dëshironi të ndryshoni fluturimet fillestare.
 5. Konfirmoni ndryshimin dhe shlyeni pagesën për diferencën e biletës dhe tarifave të ndryshimit të fluturimit nëse ka
 6. Vini re se në rast se rezervimi fillestar ishte paguar tërësisht apo pjesërisht me kupon të WIZZ, modifikimet mund të kryhen vetëm për të gjithë pasagjerët dhe për të gjitha fluturimet njëherësh.

Pagesat përkatëse në rast ndryshimi të fluturimit

1. Diferenca e biletës: është diferenca midis çmimit të biletës fillestare dhe të fluturimit të ri të zgjedhur (duke përfshirë të gjitha llojet e biletave, si p.sh. Basic, WIZZ GO dhe WIZZ Plus)

 • Nëse çmimi i biletës së fluturimit të ri është më i lartë se i fillestarit, duhet paguar diferenca në çmim;
 • Nëse çmimet e reja të biletave janë më të ulëta se fillestaret, pasagjerët nuk paguajnë tarifa shtesë, por diferenca në çmimin e biletave nuk rimbursohet;
 • Nëse çmimet e fluturimit të ri dhe të fillestarit janë njësoj, pasagjeri nuk paguan diferencë bilete;

2. Tarifa për ndryshimin e fluturimit

Tarifa për ndryshimin e fluturimit, në varësi të ditëve të mbetura deri në nisje, tarifohet për pasagjer për fluturim së bashku me diferencën mes tarifave si më poshtë.

 • Më shumë se 30 ditë nga nisja: 30 euro për pasagjer për fluturim
 • Brenda 7–30 ditësh nga nisja: 35 euro për pasagjer për fluturim
 • Brenda 7 ditësh nga nisja: 40 euro për pasagjer për fluturim

Pasagjerët që kanë blerëWIZZ Flexgjatë rezervimit të fluturimit të tyre fillestar nuk e paguajnë tarifën për ndryshimin e fluturimit.

3.Rikuperimi i përfitimeve të WIZZ Discount Club

Shuma për t'u paguar përbëhet nga diferencat mes çmimit normal të biletës së WIZZ Discount Club dhe tarifës normale te bagazheve të WIZZ Discount Club. Kjo tarifë vlen për pasagjerët që nuk udhëtojnë me anëtar të WIZZ Discount Club pas ndryshimit të fluturimit, ndaj do të humbasin përfitimet e WIZZ Discount Club.

 • Pas ndryshimit të fluturimit, pasagjerët duhet të sigurohen që të kryejnë checkin-in për fluturimin e ri dhe të kenë kartën e re të imbarkimit.
 • Shërbimet e blera nga palë të treta gjatë rezervimit të fluturimit fillestar (p.sh. sigurime, transport në aeroport) nuk ndryshohen automatikisht gjatë procesit të ndryshimit të fluturimit. Për t'i ndryshuar këto shërbime, kontaktoni drejtpërdrejt me operatorin që ofron shërbimet në fjalë.

Vini re se nëse kërkohet ndryshim fluturimi përmesqendrës telefonik të Wizz Air, do të tarifohet njëtarifë transaksioni e qendrës telefonike.

Një prenotimi ekzistues nuk mund t'i shtohen pasagjerë të tjerë të rritur. Në raste të tilla duhet krijuar një prenotim i ri.

Është e mundur të shtohet një foshnjë apo fëmijë në një prenotim ekzistues vetëm përmesqendrës telefonike të Wizz Air. Në këtë rast nuk do t'ju tarifohettarifa e transaksionit e qendrës telefonike.

Ndryshoni emrin e pasagjerëve në internet deri në 3 orë përpara orarit të programuar të nisjes!

Do t’ju kërkohet të paguani një tarifë për ndryshimin e emrit prej [name-change location=WizzairCom] për fluturim:

Vini re se nëse kërkoni ndryshim të emrit përmes qendrës telefonike të Wizz Air, do t'ju tarifohet tarifa e transaksionit e qendrës telefonike.

Ndryshim i emrit është falas në internet nëse duhet korrigjuar njëemër me gabim drejtshkrimoraposhpejtësie, si p.sh.:

 • Nëse ka maksimumi 3 germa që duhen ndryshuar në emrin e vendosur në prenotim
 • nëse një emër i shkurtuar duhet shkruar i plotë (p.sh. John T. Smith) në emër të plotë (p.sh. John Thomas Smith) për të përkuar me dokumentin e udhëtimit
 • nëse duhet ndryshuar gjinia (titulli) i emrit të shtuar në prenotim. Në prenotim mund të bëhet vetëmnjëkorrigjim falas në ndryshimin e emrit.

Në rast se janë ngatërruar emri me mbiemrin, kontaktoni me qendrën telefonike të Wizz Air për të kërkuar korrigjimin. Ky korrigjim është falas dhe nuk do të tarifohet tarifa e transaksionit e qendrës telefonike.


Është e mundur të blini shërbime shtesë edhe pasi keni kryer checkin-in në internet!

 • Pas blerjes së shërbimeve shtesë, pasagjerët duhet të sigurohen që të kryejnë checkin-in për fluturimin e ri dhe të kenë kartën e re të imbarkimit.

Anulimi i rezervimit duhet kryer deri në 3 orë përpara kohës së planifikuar të nisjes së fluturimit. Vini re se anulimi do të konsiderohet i kryer pasi të jetë marrë pagesë (nëse vlen për rastin). Vini re se mund të kryhen vetëm pagesa me kartë krediti.

a. Në rast rezervimesh fluturimi vetëm vajtje: Anulimi i rezervimit duhet kryer deri në 3 orë përpara kohës së planifikuar të nisjes së fluturimit.

b. Në rast rezervimesh vajtje-ardhje:

i. Nëse rezervimi përfshin fluturim kthimi, anulimi duhet kryer përpara orës së planifikuar të nisjes së fluturimit të parë. Në këtë rast, do të anulohen të dyja fluturimet. Për shembull, në rastin e një fluturimi Budapest–"Luton" i Londrës–Budapest anulimi mund të kryhet vetëm përpara nisjes së fluturimit Budapest–"Luton" i Londrës. Në këtë rast do të anulohen të dyja fluturimet Budapest–"Luton" i Londrës dhe "Luton" i Londrës–Budapest.

ii. Anulimi nuk mund të kryhet nëse fluturimi i parë është nisur.

Për të anuluar rezervimin, identifikohuni dhe bëni një zgjedhje brenda profilit tuaj të WIZZ (numri i rezervimit). Nëse hasni ndonjë vështirësi, kontaktoni me qendrën telefonike të Wizz Air.

c. Procesi i anulimit të rezervimeve që përfshijnë më shumë se një pasagjer (jo rezervime në grup, 2-10 persona)

 1. Për të anuluar rezervimin, identifikohuni në profilin e WIZZ
 2. Zgjidhni rezervimin që dëshironi të anuloni
 3. Zgjidhni pasagjerët për të cilët do të vlejë anulimi (nëse dëshironi ta anuloni rezervimin për të gjithë pasagjerët duhet t'i zgjidhni të gjithë bashkë në të njëjtin proces)
 4. Konfirmoni anulimin dhe shlyeni pagesën në lidhje me anulimin, nëse vlen për rastin
 5. Vini re se në rast se rezervimi fillestar ishte paguar tërësisht apo pjesërisht me kupon të WIZZ, anulimi i rezervimit mund të kryhet vetëm për të gjithë pasagjerët dhe për të gjitha fluturimet njëherësh.

Pagesat përkatëse në rast anulimi të rezervimit

1. Tarifa e anulimit varet nga ditët e mbetura deri në nisje dhe tarifohet për pasagjer për fluturim si më poshtë.

 • Më shumë se 14 ditë nga nisja, tarifa e anulimit: 60 euro për pasagjer për fluturim
 • Brenda 14 ditësh nga nisja, tarifa për mbrojtjen e ndenjëses: 80 euro për pasagjer për fluturim
 • Nëse anulimi kryhet më shumë se 14 ditë përpara nisjes, pasagjeri gëzon të drejtën e rimbursimit për biletën e plotë pas zbritjes së tarifës së anulimit dhe rikuperimit të përfitimeve të WIZZ Discount Club.
 • Nëse anulimi kryhet brenda 14 ditëve përpara nisjes, pasagjeri gëzon të drejtën e rimbursimit për biletën e plotë pas zbritjes së tarifës së mbrojtjes së ndenjëses, rikuperimit të përfitimeve të WIZZ Discount Club dhe shërbimeve të tjera

2. Rikuperimi i përfitimeve të WIZZ Discount Club

Shuma për t'u paguar përbëhet nga diferencat mes çmimit normal të biletës së WIZZ Discount Club dhe tarifës normale te bagazheve të WIZZ Discount Club. Në rast se rezervimin e anulon një anëtar i WIZZ Discount Club, këto tarifa vlejnë për pasagjerët e mbetur në rezervim, pasi këta i humbasin përfitimet e WIZZ Discount Club.

Tarifa e anulimit dhe rikuperimi i përfitimeve të WIZZ Discount Club do të zbritet nga shuma e paguar për pasagjerin të cilit i anulohet rezervimi, si më poshtë:

 • Nëse shuma e paguar për pasagjerin të cilit i anulohet rezervimi është më e lartë se tarifat në lidhje me anulimin (tarifa e anulimit/tarifa e mbrojtjes së ndenjëses, rikuperimi i përfitimeve të WIZZ Discount Club), diferenca rimbursohet në llogarinë e WIZZ të titullarit të prenotimit (personi që e ka krijuar fillimisht prenotimin) në kredite WIZZ
 • Nëse shuma e paguar për pasagjerin të cilit i anulohet rezervimi është më e ulët se tarifat në lidhje me anulimin (tarifa e anulimit/tarifa e mbrojtjes së ndenjëses, rikuperimi i përfitimeve të WIZZ Discount Club), paguhet vetëm rikuperimi i përfitimeve të WIZZ Discount Club.
 • Nëse shuma e paguar për pasagjerin të cilit i anulohet rezervimi është e barabartë me tarifën në lidhje me anulimin (tarifa e anulimit/tarifa e mbrojtjes së ndenjëses, rikuperimi i përfitimeve të WIZZ Discount Club), nuk kryhet asnjë pagesë dhe nuk jepet asnjë rimbursim

Vini re se nëse anulimi i rezervimit kryhet me Wizz Flex, rregullat e skadimit të krediteve ndryshojnë, ndaj kontrolloni kushtet e përgjithshme të WIZZ Flex.

Nëse keni blerë një biletë Plus Fare apo keni rezervim me WIZZ Flex, mund të kërkoni një rimbursim të çmimit të blerjes. Çmimi i blerjes së rezervimit tuaj do të rimbursohet në llogarinë tuaj WIZZ si kredit. Vini re se çmimi i blerjes së shërbimit WIZZ Flex nuk do të rimbursohet në llogarinë tuaj WIZZ dhe vlera e tij do të zbritet nga çmimi i plotë i blerjes.

Pas zbatimit të tarifave përkatëse, shuma e rimbursueshme (nëse ka) do t'i kreditohet llogarisë WIZZ të titullarit të prenotimit në kredite WIZZ, brenda 72 orëve nga kërkesa. Shuma e kredituar do të jetë e disponueshme në llogarinë WIZZ për 90 ditë dhe mund të përdoret për të blerë fluturime dhe shërbime të reja nga Wizz Air.

Nëse kërkohet rimbursim në një llogari të WIZZ, të gjitha fluturimet për të gjithë pasagjerët e përfshirë në rezervim do të anulohen dhe do të bëhen të pavlefshme. Pas kryerjes së anulimit në internet me vullnet të lirë dhe kërkesës për kredite në llogarinë e WIZZ, ky proces është i pakthyeshëm dhe nuk mund të kryhet më modifikim tjetër. Kreditet e WIZZ nuk mund të konvertohen në mënyrën fillestare të pagesës. Në rast se dëshironi të merrni shumën e rimbursueshme në kartën tuaj të debitit/kreditit, përmes transfertës bankare apo çfarëdo mënyre tjetër pagese me të cilën është paguar prenotimi fillestar, duhet të kontaktoni me qendrën telefonik të Wizz Air. Në këtë rast nuk do t'ju tarifohet tarifa e transaksionit e qendrës telefonike.

Anëtarësitë në WIZZ Discount Club dhe lejekalimet Privilege të blera gjatë rezervimit të fluturimit fillestar nuk do të anulohen automatikisht me anulimin e rezervimit. Kontrolloni detaje të mëtejshme te WIZZ Discount Club dhe Privilege Pass.

Shërbimet e blera nga palë të treta gjatë rezervimit të fluturimit fillestar (p.sh. sigurime, transport në aeroport) nuk anulohen automatikisht gjatë anulimit të rezervimit. Për t'i anuluar këto shërbime, kontaktoni drejtpërdrejt me operatorin që ofron shërbimet në fjalë.