Верзијата на Вашиот прелистувач е многу стара
Верзијава на Вашиот прелистувач не е поддржана!
Страницава ја гледате затоа што откривме застарена или неподдржана верзија на прелистувачот. За да продолжите со прелистување на wizzair.com и притоа, тоа да биде најдобро искуство, препорачуваме да го ажурирате Вашиот прелистувач.
Ги препорачуваме следниве прелистувачи:
Mozilla Firefox
Преземете бесплатно
Google Chrome
Преземете бесплатно

Информации и услуги

Променување на резервацијата

Flight change

ПРОМЕНА НА ЛЕТОТ

Променете ги датумот, времето или маршрутата

billing_as_company

ПРОМЕНА НА ПАТНИЦИТЕ

Изменете ги патниците во резервацијата
 

seat_allocation_assigned

ПРОМЕНА НА УСЛУГИТЕ

Променете или купете дополнителни услуги дури и откако сте се пријавиле на интернет!

Хармоники

Промените на резервацијата мора да се завршат најдоцна 3 часа пред закажаното време на поаѓање на летот. Имајте предвид дека промената ќе се смета како завршена штом ќе пристигне платениот износ (ако има). Имајте предвид дека може да се плати само со кредитна картичка.

Можни се следниве измени:

а. Во случај на резервации на лет во еден правец:

i. Датумот, времето и дестинацијата на резервираниот лет може да се променат најдоцна 3 часа пред закажаното време на поаѓање на летот. (Промената мора да се заврши најдоцна 3 часа пред закажаното време на поаѓање на летот.)

б. Во случај на резервации на лет во два правца:

i. Ако резервацијата опфаќа повратен лет, дестинациите мора да се променат во двата случаја, и за почетниот и за повратниот лет. Аеродромот на поаѓање на првичниот лет не може да се разликува од аеродромот на дестинацијата на повратниот лет. Исто така, аеродромот на дестинацијата на првичниот лет не може да се разликува од аеродромот на поаѓање на повратниот лет. (На пр., резервацијата за летовите Будимпешта - Лондон Лутон - Будимшешта може да се промени во летовите Варшава - Барселона - Варшава, но не и во летовите Будимпешта - Лондон Лутон - Варшава.)

ii. Ако првичниот лет веќе заминал, може да се изменат само датумот и времето на повратниот лет.

в. Постапка на изменување резервации што опфаќаат повеќе од еден патник (но не групни резервации, 2-10 луѓе)

 1. За да го промените летот, најавете се на Вашата сметка на Wizz;
 2. Изберете ја резервацијата што сакате да ја измените;
 3. Изберете ги патниците за коишто ќе важат промените (ако сакате да извршите иста измена за сите патници, може да ги изберете сите патници одеднаш);
 4. Наведете ги деталите (датум, време и маршрута) за новите летови за коишто сакате да ги промените првичните летови.
 5. Потврдете ја промената и подмирете ги сите плаќања за разликата во цените на превоз и таксите за промена на лет (ако има).
 6. Имајте предвид дека ако првичната резервација сте ја платиле целосно или делумно со ваучер на WIZZ, измените се можни само ако се извршат за сите патници и сите летови истовремено.

Важечки плаќања при промена на лет

1. Разлика во цени на превоз: е разликата меѓу цената на билетот на првичниот и новиот избран лет (заедно со сите типови цени на превоз, како што се Basic, WIZZ GO и WIZZ Plus)

 • Ако цената на превоз за новиот лет е повисока од цената за првичниот лет, мора да се плати разликата во цените;
 • Ако цената на превоз за новиот лет е пониска од цената за првичниот лет, патниците не мора да платат дополнителни такси. Сепак, разликата во цените на билетите нема да се врати;
 • Ако цената на превоз и на првичниот и на новиот лет е иста, патникот не мора да доплати за разликата во цените;

2. Такса за промена на лет

Таксата за промена на лет зависи од тоа колку дена преостануваат до поаѓањето и се наплаќа по патник по лет, заедно со разликата во цените на превоз согласно информациите подолу.

 • Ако преостануваат повеќе од 30 дена: 35 евро по патник по лет
 • Ако преостануваат меѓу 7-30 дена: 40 евра по патник по лет
 • Ако преостануваат повеќе до 7 дена: 45 евро по патник по лет

Патниците што купиле WIZZ Flex при резервирањето на својот првичен лет, нема да треба да платат такса за промена на лет.

3.Враќање на погодностите на WIZZ Discount Club

Износот што треба да се плати ги опфаќа разликите меѓу стандардната и цената на билетот преку WIZZ Discount Club и стандардната и таксата за багаж преку WIZZ Discount Club. Таксава важи за патниците што не патуваат со членот на WIZZ Discount Club по промената на летот. Според тоа, ќе ги изгубат погодностите на WIZZ Discount Club.

 • По промената на летот, патниците мора да се уверат дека се пријавени за новиот лет и да ја подготват новата карта за влегување во авионот.
 • Услугите купени од трети страни при резервирањето на првичниот лет (како на пр., осигурување, превоз од/до аеродром) нема да се изменат автоматски со промената на летот. За променување на ваквите услуги, контактирајте директно со соодветниот давател на услугите.

Имајте предвид дека ако побарате промена на лет преку Центарот за поддршка на Wizz Air, ќе Ви се наплатитакса за трансакција преку Центарот за поддршка.

Не е можно да се додадат дополнителни возрасни патници на постоечка резервација. Мора да се создаде нова резервација.

Можно е да се додаде новороденче или дете на постоечка резервација само преку Центарот за поддршка на Wizz Air . Во таков случај, нема да се наплатитакса за трансакција преку Центарот за поддршка.

Променете го името на патникот на интернет најдоцна 3 часа пред закажаното време на поаѓање!

Ќе треба да се плати такса за промена на име во износ од [name-change location=WizzairCom] по лет:

имајте предвид дека ако промената на името се побара преку Центарот за поддршка на Wizz Air, ќе се наплати такса за трансакција преку Центарот за поддршка.

Промената на името е бесплатна на интернет ако треба да се коригира правописнаили печатнагрешка во името, како на пример:

 • ако треба да се променат најмногу 3 знаци во името додадено во резервацијата;
 • ако скратено име треба да се продолжи (на пр., Иван А. Ристески) во цело име (на пр., Иван Александар Ристески) со цел да се поклопи со името во патничкиот документ;
 • ако треба да се смени полот (титулата) на името додадено во резервацијата. Може да се изврши само еднабесплатна корекција на име во резервацијата.

Ако се помешани името и презимето, контактирајте со Центарот за поддршка на Wizz Air за да побарате корекција. Корекцијава е бесплатна и нема да платите такса за трансакција во Центарот за поддршка.


Можно е да се купат дополнителни услуги дури и откако ќе се пријавите за летот на интернет!

 • По купувањето дополнителни услуги, патниците мора да се уверат дека се пријавени за новиот лет и да ја подготват новата карта за влегување во авионот.

Откажувањето на резервацијата мора да се заврши најдоцна 3 часа пред закажаното време на поаѓање на летот. Имајте предвид дека откажувањето ќе се смета како завршено штом ќе пристигне платениот износ (ако има). Имајте предвид дека може да се плати само со кредитна картичка.

а. Во случај на резервации на лет во еден правец: Откажувањето на резервацијата мора да се заврши најдоцна 3 часа пред закажаното време на поаѓање на летот.

б. Во случај на резервации на лет во два правца:

i. Ако резервацијата опфаќа повратен лет, откажувањето може да се изврши пред поаѓањето на првиот лет. Во таков случај, ќе се откажат и двата лета. На пример, во случај на лет на релација Будимпешта - Лондон Лутон - Будимпешта, откажувањето е можно само пред поаѓањето на летот Будимпешта - Лондон Лутон. Тоа значи дека ќе се откаже и летот Будимпешта - Лондон Лутон и летот Лондон Лутон - Будимпешта.

ii. Ако првиот лет веќе заминал, откажувањето не е можно.

За откажување на резервацијата, најавете се на Вашиот (односно, на сопственикот на резервацијата) профил на WIZZ и таму изберете. Ако се соочите со проблем, контактирајте со Центарот за поддршка на Wizz Air.

в. Постапка на откажување резервации што опфаќаат повеќе од еден патник (но не се групни резервации, 2-10 луѓе)

 1. За да ја откажете резервацијата, најавете се на Вашиот профил на WIZZ;
 2. Изберете ја резервацијата што сакате да ја откажете;
 3. Изберете ги патниците за коишто ќе се откаже резервацијата (ако сакате да ја откажете резервацијата за сите патници, може да ги изберете сите патници одеднаш);
 4. Потврдете го откажувањето и платете ги таксите поврзани со откажувањето (ако има).
 5. Имајте предвид дека ако првичната резервација сте ја платиле целосно или делумно со ваучер на WIZZ, откажувањето на резервацијата може да се изврши само за сите патници и сите летови истовремено.

Важечки плаќања при откажување на резервацијата

1. Таксата за откажување зависи од тоа колку дена преостануваат до поаѓањето на летот и се наплаќа по патник по лет согласно информациите подолу.

 • Ако преостануваат повеќе од 14 дена до поаѓањето, таксата за откажување изнесува: [cancellation location=WizzairComCallCentre] по патник по лет;
 • Ако преостануваат до 14 дена, таксата за заштита на седиште изнесува: [seat-protection location=WizzairComCallCentre] по патник по лет;
 • Ако откажувањето се изврши повеќе од 14 дена пред поаѓањето, патникот има право на поврат на вкупниот платен износ за цената на превоз по одбивањето на таксата за откажување и враќањето на погодностите на WIZZ Discount Club;
 • Ако откажувањето се изврши во рок до 14 дена пред поаѓањето, патникот има право на поврат на целиот платен износ за цената на превоз по одбивањето на таксата за заштита на седиште, враќањето на погодностите на WIZZ Discount Club и други услуги.

2. Враќање на погодностите на WIZZ Discount Club

Износот што треба да се плати ги опфаќа разликите меѓу стандардната и цената на билетот преку WIZZ Discount Club и стандардната и таксата за багаж преку WIZZ Discount Club. Ако членот на WIZZ Discount Club ја откаже својата резервација, таксиве ќе важат за патниците што ќе останат во резервацијата затоа што ќе ги изгубат погодностите на WIZZ Discount Club.

Таксата за откажување и враќањето на погодностите на WIZZ Discount Club ќе се одземат од износот платен за патникот чијашто резервација е откажана, како во продолжение:

 • Ако износот платен за патникот чијашто резервација е откажана е повисок од таксите поврзани со откажувањето (такса за откажување/такса за заштита на седиште, враќање на погодностите на WIZZ Discount Club), разликата ќе се врати на сметката на WIZZ на сопственикот на резервацијата (лицето што првично ја создало резервацијата) во кредит на WIZZ;
 • Ако износот платен за патникот чијашто резервација е откажана е понизок од таксите поврзани со откажувањето (такса за откажување/такса за заштита на седиште, враќање на погодностите на WIZZ Discount Club), треба да се плати само за враќање на погодностите на WIZZ Discount Club;
 • Ако износот платен за патникот чијашто резервација е откажана е еднаков на таксите поврзани со откажувањето (такса за откажување/такса за заштита на седиште, враќање на погодностите на WIZZ Discount Club), нема да се плати и нема да се изврши поврат.

Дополнителни важни информации:

Ако се побара поврат на платените средства на сметка на WIZZ, ќе се откажат и ќе станат неважечки сите летови за сите патници во резервацијата. Ако своеволно ја откажете резервацијата на интернет и побарате кредит на сметката на WIZZ, дејството е неповратно и нема да може да се вршат дополнителни измени. Кредитите на WIZZ не може подоцна да се конвертираат во средства на начинот на плаќање со којшто е првично платено.

Ако сакате да го добиете износот што треба да се врати на Вашата дебитна/кредитна картичка или преку банкарска трансакција или на начинот на плаќање со којшто е платено првично за резервацијата, мора да контактирате со Центарот за поддршка на Wizz Air (сѐ уште нема начин сето тоа да се изврши на интернет). Во таков случај, нема да се наплатитакса за трансакција преку Центарот за поддршка.

Имајте предвид дека ако за резервацијата првично сте платиле со кредити на сметката на WIZZ, може да побарате поврат на платените средства само во кредити на WIZZ. Не е можно да се изврши конверзија во друг начин на плаќање.

Ако сте купиле билет со цена на превоз Plus или имате резервација со WIZZ Flex, може да побарате поврат на платените средства по куповната цена. Платениот износ по куповната цена за Вашата резервација ќе се врати како кредит на Вашата сметка на WIZZ. Имајте предвид дека платениот износ за услугата WIZZ Flex нема да се врати на Вашата сметка на WIZZ и нејзината вредност ќе се одземе од вкупниот платен износ. Имајте предвид дека ако откажувањето на резервацијата се изврши со WIZZ Flex, правилата за истекување на кредитот се разликуваат. Погледнете во Правилата и условите на WIZZ Flex.

По одземањето на соодветните такси, износот за враќање (ако има) ќе биде вратен на сметката на WIZZ на сопственикот на резервацијата како кредит на WIZZ во рок од 72 часа од барањето. Износот вратен во кредит на Вашата сметка на WIZZ ќе биде достапен за користење во период од 1 година (освен за WIZZ Flex, кога кредитот важи 90 дена) и може да се користи за купување нови летови и услуги на Wizz Air.

Членствата на WIZZ Discount Club и картите Privilege Pass купени при резервирањето на првичниот лет нема да се откажат автоматски со откажувањето на резервацијата. За повеќе детали, погледнете на WIZZ Discount Club и Privilege Pass.

Услугите купени од трети страни при резервирањето на првичниот лет (како на пр., осигурување, превоз од/до аеродром) нема да се откажат автоматски со откажувањето на резервацијата. За откажување на ваквите услуги, контактирајте директно со соодветниот давател на услугите.