Uw browser is erg ouderwets
Wij ondersteunen deze versie van uw browser niet!
U ziet deze pagina omdat het erop lijkt dat u een verouderde of een niet door ons ondersteunde browser gebruikt. Om verder te gaan met surfen op wizzair.com en voor de beste ervaring tijdens het gebruik van onze website, raden we aan dat u uw browser bijwerkt.
Wij raden deze aan:
Mozilla Firefox
Gratis downloaden
Google Chrome
Gratis downloaden

Informatie & Diensten

Uw reservering wijzigen

Have a break and travel

VLUCHTWIJZIGING

Change the date, the time or the route

billing_as_company

PASSAGIER WIJZIGEN

Modify the passengers in the reservation
 

seat_allocation_assigned

DIENSTEN WIJZIGEN

U kunt zelfs nadat u online hebt ingecheckt nog diensten wijzigen of toevoegen!

Accordions

Wijzigingen aan dereservering moeten minimaal 3 uur voor de geplande vertrektijd van de vluchtzijn voltooid. Let op: de wijziging wordt als voltooid beschouwd alsde betaling (indien van toepassing) is ontvangen. Let op: uitsluitend betalingen met creditcardzijn mogelijk.

De volgendewijzigingen zijn mogelijk:

a. In het geval van reserveringen voorenkele reizen:

i. De datum, tijden bestemming van de geboekte vlucht kunnen tot maximaal 3 uur voorde geplande vertrektijd van de vlucht gewijzigd worden. (De wijziging moet minimaal 3 uur voor de geplande vertrektijd van de vlucht zijn voltooid.)

b. In het geval van reserveringen voorretourreizen:

i. Indien dereservering een terugvlucht bevat, moeten de bestemmingen in beidegevallen worden gewijzigd, zowel voor de oorspronkelijke vlucht als voor de terugvlucht. De vertrekluchthaven van deeerste vlucht kan niet verschillen van de bestemmingsluchthaven van deterugvlucht en eveneens kan de bestemmingsluchthaven van de eerste vlucht niet verschillen van devertrekluchthaven van de terugvlucht. (Bijv. een reservering voor Boedapest – Londen Luton– Boedapest kan worden gewijzigd in Warschau – Barcelona – Warschau, maar niet in Boedapest –Londen Luton – Warschau.)

ii. Indien de eerstevlucht al is vertrokken, kunnen alleen de datum en tijd van de terugvlucht wordengewijzigd.

c. Het proces vanhet wijzigen van reserveringen die meer dan één passagier bevatten (geen groepsreserveringen,2-10 mensen)

 1. Log in bijuw WIZZ-accountom de vlucht te wijzigen
 2. Selecteer de reservering die u wilt wijzigen
 3. Selecteer de passagiers waarop de wijzigingen van toepassingzijn (in het geval dat u dezelfde wijziging voor alle passagiers wilt maken, kuntu alle passagiers selecteren in hetzelfde proces)
 4. Geef de gegevens (datum, tijd en route) van denieuwe vlucht(en) waarin u de originele vlucht(en) wilt wijzigen op.
 5. Bevestig de wijziging en betaal, indien van toepassing, het tariefverschil en de vluchtwijzigingskosten
 6. Let op: wanneer de oorspronkelijke reservering volledig of gedeeltelijk is betaald met een WIZZ-voucher, zijn de wijzigingen alleen voor alle passagiers en alle vluchten tegelijk mogelijk.

Toepasbarebetalingen in het geval van vluchtwijziging

1. Tariefverschil: is het verschil tussen deticketprijs van de oorspronkelijke en de nieuwe geselecteerde vlucht (inclusief alle tariefsoorten,zoals Basic, WIZZ GO en WIZZ Plus)

 • Indien de ticketprijs van de nieuwe vlucht hoger isdan die van de oorspronkelijke, moet het prijsverschil tussen de tickets worden betaald;
 • Indien de nieuwe ticketprijzen lager zijn dan die van deoorspronkelijke, hoeven passagiers geen aanvullende kosten te betalen. Het verschil tussen de ticketprijzen wordt echterniet terugbetaald;
 • Indien de ticketprijzen van de oorspronkelijke en de nieuwe vluchtenhetzelfde zijn, hoeft de passagier geen tariefverschil te betalen;

2. Vluchtwijzigingskosten

De kosten voor de vluchtwijzigingzijn afhankelijk van het aantal dagen dat over is tot vertrek en wordt per passagier enper vlucht in rekening gebracht, in aanvulling op het tariefverschil, zoals hieronder is uiteengezet.

 • Meer dan 30 dagen voor de vlucht: 30€ per passagier per vlucht
 • Tussen de 7 – 30 dagen te gaan: 35€ per passagier per vlucht
 • Minder dan 7 dagen te gaan: 40€ per passagier per vlucht

De passagiersdie WIZZ Flex hebben aangeschaft tijdens dereservering van hun oorspronkelijke vlucht, hoeven de vluchtwijzigingskosten niet tebetalen.

3. De voordelen van de WIZZ Discount Club terugkrijgen

Het te betalen bedrag bestaat uit de verschillen tussen de algemene ticketprijs en de ticketprijs van WIZZ Discount Club en de algemene bagagekosten en de bagagekosten van WIZZ Discount Club.Deze kosten zijn van toepassing op de passagiers die na de vluchtwijziging niet met het WIZZ Discount Club-lid reizen. Daarom komen zij niet meer in aanmerking voor de voordelen van de WIZZ Discount Club.

 • Nadat de vlucht is gewijzigd, moeten de passagiers ervoor zorgendat ze ingecheckt zijn voor de nieuwe vlucht en een nieuwe instapkaart hebben.
 • Diensten die zijn aangeschaft van derde partijen tijdens dereservering van de oorspronkelijke vlucht (bijv. verzekering, vervoer van/naar luchthaven) worden nietautomatisch gewijzigd tijdens het vluchtwijzigingsproces.Om deze diensten tewijzigen, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de aanbieder van de verleende diensten.

Let op: indieneen vluchtwijziging wordt aangevraagd via het callcenter van Wizz Air worden er transactiekosten voor het callcenter in rekening gebracht.

Het is niet mogelijkom extra volwassen passagiers toe te voegen aan een bestaande boeking. Hiervoor moet er een nieuwe boekingworden aangemaakt.

Het is mogelijk omeen baby of een kind toe te voegen aan een bestaande boeking, maar uitsluitend via het callcentervan Wizz Air. In dit geval worden de transactiekosten voor het callcenter nietin rekening gebracht.

Wijzig de naam van de passagier tot 3 uur voor het geplande vertrek!

U bent verplicht om naamwijzigingskosten te betalen van [name-change location=WizzairCom] per vlucht:

Let op: indien denaamwijziging wordt aangevraagd via het callcenter van Wizz Air, worden er transactiekostenvoor het callcenter in rekening gebracht.

Een naamwijziging is uitsluitend gratis indien er een verkeerd gespelde naam of een typfout gecorrigeerd moet worden, zoals:

 • als er maximaal 3 tekens gewijzigd moeten wordenin de naam die is toegevoegd in de boeking
 • als er een afgekorte naam verlengd moet worden(bijv.: John T. Smith) tot een volledige naam (bijv.: John Thomas Smith) om de naamovereen te laten komen met het reisdocument
 • als het geslacht (titel) of de naam die is toegevoegd aan deboeking moet worden gewijzigd Hetis mogelijk om uitsluitend één gratis corrigerendenaamwijziging in de boeking te maken.

In het geval dat een voornaamen achternaam verwisseld zijn, neemt u dan contact op met het callcenter van Wizz Air voorhet aanvragen van een correctie. Deze correctie is gratis en detransactiekosten voor het callcenter worden niet in rekening gebracht.

Het is mogelijk om aanvullende diensten aan te schaffen, zelfsnadat u online bent ingecheckt!

Na de aanschaf van aanvullende diensten, moetende passagiers ervoor zorgen dat ze ingecheckt zijn voor de nieuwe vlucht en hunnieuwe instapkaart hebben.

De annulering van de reservering moet minimaal 3 uurvoor de geplande vertrektijd van de vlucht zijn voltooid. Let op: deannulering wordt als voltooid beschouwd als de betaling (indien van toepassing) isontvangen.Let op: uitsluitend betalingen met creditcard zijn mogelijk.

a. In het geval van reserveringen voorenkele reizen:

Annulering van de reserveringmoet minimaal 3 uur voor de geplande vertrektijd van devluchtzijn voltooid

b. In het geval vanreserveringen voor retourreizen:

i. Indien dereservering een terugvlucht bevat, kan de annulering gedaan worden voor hetvertrek van de eerste vlucht. In dit geval worden beide vluchten geannuleerd. In het geval van een vlucht Boedapest – Londen Luton – Boedapest is de annuleringuitsluitend mogelijk voor het vertrek van de vlucht Boedapest – Londen Luton. Indit geval worden de vluchten Boedapest – Londen Luton en Londen Luton – Boedapestbeide geannuleerd.

ii. Indien de eerstevlucht al is vertrokken, is annulering niet mogelijk.

c. Het proces van het annulerenvan reserveringen die meer dan één passagier bevatten (geen groepsreserveringen, 2-10 mensen)

 1. Log inbij uw WIZZ-accountom de reservering te annuleren
 2. Selecteer de reservering die u wilt annuleren
 3. Selecteer de passagiers waarop de annuleringvan toepassing is (in het geval u de reservering voor alle passagiers wilt annuleren, kunt ualle passagiers selecteren in hetzelfde proces)
 4. Bevestig de annulering en handel de betalingen gerelateerdaan de annulering af indien van toepassing
 5. Let op: indien de oorspronkelijke reservering geheel of gedeeltelijk is betaald met een WIZZ-voucher, is een annulering van de reservering alleen voor alle passagiers en alle vluchten tegelijk mogelijk.

Toepasbarebetalingen in het geval van annulering van de reservering

1.De annuleringskosten zijn afhankelijk van de dagen die over zijntot aan het vertrek en worden in rekening gebracht per passagier en per vlucht, zoals hieronder is uiteengezet.

 • Meer dan 14 dagen te gaan, annuleringskosten: 60€ perpassagier per vlucht
 • Minder dan 14 dagen te gaan, stoelannuleringskosten: 80€ perpassagier per vlucht
 • Indien de annulering meer dan 14 dagen voorvertrek wordt gedaan, heeft de passagier recht op de terugbetaling van het totale tarief naaftrek van de annuleringskosten en het herstel van de voordelen van de WIZZ Discount
 • Indien de annulering binnen 14 dagen voorvertrek gedaan wordt, heeft de passagier recht op de terugbetaling van het totale tarief naaftrek van de stoelannuleringskosten, het herstel van de voordelen van de WIZZ Discount Cluben andere diensten

2.Herstel van de voordelen van de WIZZ Discount Club

Het bedrag dat betaald wordt, bestaat uit de verschillen tussende reguliere ticketprijs en de ticketprijs met WIZZ Discount Club en de reguliere bagagekosten en de bagagekosten met WIZZDiscount Club. In het geval dat het WIZZ Discount Club-lid dereservering heeft geannuleerd, zijn deze kosten van toepassing voor alle overige passagiers inde reservering, omdat zij de voordelen van de WIZZ Discount Club verliezen.

De annuleringskostenen het herstel van de voordelen van de WIZZ Discount Club worden afgetrokken vanhet bedrag dat wordt betaald voor de passagier wiens reservering is geannuleerd. Dit gebeurt als volgt:

 • Indien het bedrag dat betaald wordt voor de passagier wiensreservering is geannuleerd hoger is dan de kosten die gekoppeld zijn aan de annulering(annuleringskosten/stoelannuleringskosten, herstel van de voordelen van de WIZZ DiscountClub), wordt het verschil terugbetaald aan het WIZZ-account van de boekingseigenaar(de persoon die de boeking oorspronkelijk heeft aangemaakt) in WIZZ-tegoed;
 • Indien het bedrag dat betaald wordt voor de passagier wiensreservering is geannuleerd lager is dan de kosten die gekoppeld zijn aan de annulering(annuleringskosten/stoelannuleringskosten, herstel van de voordelen van de WIZZ DiscountClub), hoeft alleen het herstel van de voordelen van de WIZZ Discount Club betaald te worden.
 • Indien het bedrag dat betaald wordt voor de passagier wiens reserveringis geannuleerd gelijk is aan de kosten die gekoppeld zijn aan de annulering(annuleringskosten/stoelannuleringskosten, herstel van de voordelen van de WIZZ Discount Club), dient er geen betaling te worden gedaan en wordt er geen terugbetaling gedaan

Natoepassing van de respectieve kosten, wordt het bedrag dat terugvorderbaar is (indien van toepassing)gecrediteerd aan het WIZZ-account van de boekingseigenaar in WIZZ-tegoed, binnen 72 uur na de aanvraag. Het gecrediteerdebedrag is voor een onbeperkte tijd beschikbaar in het WIZZ-account. Tegoedenin een WIZZ-account kunnen worden gebruikt voor de aankoop van nieuwe vluchten en diensten opwizzair.com. Let op: indien deannulering van de reservering wordt gedaan met WIZZ Flex zijn de regels met betrekking tot het vervallenvan tegoed anders. Raadpleeg hiervoor de algemene voorwaarden van WIZZ Flex.

Neem contact op met het callcenter van Wizz Air als u graag een terugbetaling wilt ontvangen op uw betaalpas/creditcard of via een bankoverschrijving.In dit geval worden de transactiekosten voor het callcenter niet in rekening gebracht.

Diensten van derde partijen die tijdens de reservering van de oorspronkelijke vlucht zijn aangeschaft (bijv. verzekering, vervoer van/naar luchthaven) worden niet automatisch geannuleerd tijdens het annuleringsproces van de reservering. Neem rechtstreeks contact op met de aanbieder van de verleende diensten om deze diensten te annuleren.

WIZZ Discount Club-lidmaatschappen en Privilege passes die zijn aangeschaft tijdens de reservering van de oorspronkelijke vlucht, worden niet automatisch geannuleerd met de annulering van de reservering. Raadpleeg verdere informatie over de WIZZ Discount Club en de Privilege Pass .