Права на предметот на податоци

Како што е наведено во Известувањето за приватност, Вие, како субјект на податоците, ги имате долунаведените права поврзани со обработката на Вашите лични податоци, доделени со Општа регулатива за заштита на податоците на ЕУ (Регулатива (ЕУ) 2016/679).

Пополнете ги релевантните информации во просторот подолу и изберете го правото што би сакале да го остварите или пак, опишете го Вашето барање.

Очекуваме да одговориме на Вашето барање во рок од еден месец од приемот на целосно пополнет образец и доказ за идентитет и ако е потребно за Вашето барање, рокот може да го продолжиме за уште два месеца.

Информациите што ги наведовте во образецов ќе ги користиме само за да Ве идентификуваме Вас и личните податоци поврзани со Вашето барање, а и за да одговориме на Вашето барање. Ако наведете лични податоци што нема да ги обработиме, податоците ќе ги чуваме 6 години од завршувањето на обработката на Вашето барање.