Keni një shfletues shumë të vjetër interneti
Ne nuk e mbështesim këtë version të shfletuesit tuaj!
Këtë faqe po e shikoni pasi kemi pikasur një shfletues të vjetër ose të pambështetur interneti. Për të vijuar shfletimin në wizzair.com dhe për të pasur një përdorim optimal gjatë shfletimit, ju rekomandojmë të përditësoni shfletuesin e internetit.
Këto janë rekomandimet tona:
Mozilla Firefox
Shkarkim falas
Google Chrome
Shkarkim falas

Informacioni dhe shërbimet

Office positions

Accordions

Office positions / based in Abu Dhabi

Commercial positions

HR Operations

Digital positions

Cabin Operations

People and Marketing

People positions

Finance positions

Corporate positions

Supply Chain positions

Office Operations positions / based in Abu Dhabi

Safety, Security and Compliance

Operations General

Engineering positions

Maintenance positions

    Ground Operations