Keni një shfletues shumë të vjetër interneti
Ne nuk e mbështesim këtë version të shfletuesit tuaj!
Këtë faqe po e shikoni pasi kemi pikasur një shfletues të vjetër ose të pambështetur interneti. Për të vijuar shfletimin në wizzair.com dhe për të pasur një përdorim optimal gjatë shfletimit, ju rekomandojmë të përditësoni shfletuesin e internetit.
Këto janë rekomandimet tona:
Mozilla Firefox
Shkarkim falas
Google Chrome
Shkarkim falas

Informacioni dhe shërbimet

BREXIT notice: UK passport holders

Accordions

You can check your passport is valid for travel quickly and easily by visiting: https://www.gov.uk/guidance/passport-rules-for-travel-to-europe-after-brexit

Alternatively, check the expiry date of your passport – you should have at least 6 months remaining on your passport, not counting any additional months beyond 10 years. You may have extra months on your passport’s expiry date if you renewed your old passport before it expired.

You can check your child’s passport is valid for travel quickly and easily by visiting: https://www.gov.uk/guidance/passport-rules-for-travel-to-europe-after-brexit

Alternatively, check the expiry date of your child’s passport – there should be at least 6 months remaining on the passport.

If you/your child’s passport does not meet the new rules on the day you plan to arrive in the Schengen area, after 31 October, you should renew it. The easiest and cheapest way to renew your passport is online at: www.gov.uk/apply-renew-passport

The easiest and quickest way to renew your passport is to use one of our online services: www.gov.uk/apply-renew-passport.

There are no changes to entry requirements for countries outside the EU and the Schengen area as a result of exiting the EU. You should however continue to check the rules for each individual country you intend to visit, just as now.

If the UK leaves the EU, the new rules would come into effect after 31 October, 2019.

UK government is working to make sure that affected passport holders are aware of the new rules and renew their passports in advance of travel if necessary. There is a risk that you could be refused entry if your passport does not comply with the new rules, if you are travelling after 31 October, 2019 if the UK leaves the EU.

UK government is working to make sure that affected passport holders are aware of the new rules and renew their passports in advance of travel if necessary. It is possible that anybody who is refused entry at the border will be required to return home.

UK government is working to make sure that affected passport holders are aware of the new rules and renew their passports in advance of travel if necessary. UK government is working with the travel industry to ensure that affected passengers are informed in good time. It is possible that carriers may not allow people whose passports do not meet the new rules to travel.

No. It is an individual’s responsibility to make sure they have the correct documentation for travel. The UK government is working to make sure people who may be affected are aware of the new rules.

That will depend on the terms of individual insurance policies.