Informacioni dhe shërbimet

Rimbursimet dhe Kompensimet

Up to 2 weeks

Deri në dy javë

TARIFË prej [cancellation location=wizzairComCallCentre]
Anuloni rezervimin tuaj përpara ditës së 14-të para nisjes, dhe ju vetëm duhet të paguani tarifën e anulimit për të marrë një rimbursim.

within 2 weeks

Brenda 2 javësh

TARIFË+SHËRBIMET [seat-protection location=wizzairComCallCentre]
Nëse anuloni brenda 14 ditëve nga nisja e fluturimit, do të duhet të paguani një tarifë më të lartë dhe ne nuk do të jemi në gjendje të rimbursojmë koston e shërbimeve të blera.

wizz-flex-icon

Prisni ndryshime? Merrni WIZZ Flex

Blerja e WIZZ Flex do t'ju lejojë të ndryshoni datën, kohën dhe kursin e fluturimit tuaj online çdo herë.

Mësoni më shumë rreth WIZZ Flex

Accordions

Anulimi i rezervimit duhet kryer deri në 3 orë përpara kohës së planifikuar të nisjes së fluturimit. Vini re se anulimi do të konsiderohet i kryer pasi të jetë marrë pagesa (nëse vlen për rastin). Vini re se mund të kryhen vetëm pagesa me kartë krediti.

a. Në rast të rezervimeve vetëm vajtje: Anulimi i rezervimit duhet të plotësohet deri në 3 orë para orarit të planifikuar të nisjes së fluturimit.

b. Në rast të rezervimeve vajtje-ardhje:

i. Nëse rezervimi përfshin fluturim vajtje-ardhje, anulimi mund të kryhet përpara nisjes së fluturimit të parë. Në këtë rast, do të anulohen të dyja fluturimet. Për shembull, në rastin e një fluturimi Budapest–"Luton" i Londrës–Budapest, anulimi mund të kryhet vetëm përpara nisjes së fluturimit Budapest–"Luton" i Londrës. Në këtë rast do të anulohen të dyja fluturimet Budapest–"Luton" i Londrës dhe "Luton" i Londrës–Budapest.

ii. Anulimi nuk mund të kryhet nëse fluturimi i parë është nisur tashmë.

Për të anuluar rezervimin, identifikohuni dhe bëni një zgjedhje brenda profilit tuaj të WIZZ (zotëruesi i rezervimit). Nëse hasni ndonjë vështirësi, kontaktoni me Qendrën Telefonike të Wizz Air.

c. Procesi i anulimit të rezervimeve që përfshijnë më shumë se një pasagjer (jo rezervime në grup, 2-10 persona)

 1. Për të anuluar rezervimin, identifikohuni në profilin e WIZZ
 2. Zgjidhni rezervimin që dëshironi të anuloni
 3. Zgjidhni pasagjerët për të cilët do të vlejë anulimi (nëse dëshironi ta anuloni rezervimin për të gjithë pasagjerët duhet t'i zgjidhni të gjithë bashkë në të njëjtin proces)
 4. Konfirmoni anulimin dhe shlyeni pagesën në lidhje me anulimin, nëse vlen për rastin
 5. Vini re se në rast se rezervimi fillestar ishte paguar tërësisht apo pjesërisht me kupon të WIZZ, anulimi i rezervimit mund të kryhet vetëm për të gjithë pasagjerët dhe për të gjitha fluturimet njëherësh.

Pagesat përkatëse në rast anulimi të rezervimit

1. Tarifa e anulimit varet nga ditët e mbetura deri në nisje dhe tarifohet për pasagjer për fluturim si më poshtë.

 • Më shumë se 14 ditë nga nisja, tarifa e anulimit: [cancellation location=WizzairComCallCentre] për pasagjer për fluturim
 • Brenda 14 ditëve nga nisja, tarifa për ruajtjen e ndenjëses: [seat-protection location=WizzairComCallCentre] për pasagjer për fluturim
 • Nëse anulimi bëhet më shumë se 14 ditë para nisjes, pasagjeri ka të drejtë për rimbursimin e tarifës totale pas zbritjes së tarifës së anulimit dhe Rikuperimin e përfitimeve të WIZZ Discount Club.
 • Nëse anulimi bëhet brenda 14 ditëve para nisjes, pasagjeri ka të drejtë për rimbursimin e tarifës totale pas zbritjes së tarifës për ruajtjen e ndenjëses, Rikuperimin e përfitimeve të WIZZ Discount Club dhe Shërbime të Tjera

2. Rikuperimi i përfitimeve të WIZZ Discount Club

Shuma për t'u paguar përbëhet nga diferencat ndërmjet çmimit normal dhe të WIZZ Discount Club për biletën dhe tarifës normale dhe të WIZZ Discount Club për bagazhet. Në rast se rezervimin e anulon një anëtar i WIZZ Discount Club, këto tarifa vlejnë për pasagjerët e mbetur në rezervim, pasi këta i humbasin përfitimet e WIZZ Discount Club.

Tarifa e anulimit dhe Rikuperimi i përfitimeve të WIZZ Discount Club do të zbriten nga shuma e paguar për pasagjerin, rezervimi i të cilit është anuluar, si më poshtë:

 • Nëse shuma e paguar për pasagjerin të cilit i anulohet rezervimi është më e lartë se tarifat në lidhje me anulimin (tarifa e anulimit/tarifa e ruajtjes së ndenjëses, Rikuperimi i përfitimeve të WIZZ Discount Club), diferenca rimbursohet në llogarinë e WIZZ të titullarit të prenotimit (personi që e ka krijuar fillimisht prenotimin) me kreditet e WIZZ;
 • Nëse shuma e paguar për pasagjerin të cilit i anulohet rezervimi është më e ulët se tarifat në lidhje me anulimin (tarifa e anulimit/tarifa e ruajtjes së ndenjëses, Rikuperimi i përfitimeve të WIZZ Discount Club), paguhet vetëm Rikuperimi i përfitimeve të WIZZ Discount Club.
 • Nëse shuma e paguar për pasagjerin rezervimi i të cilit është anuluar është e barabartë me tarifën që lidhet me anulimin (tarifë anulimi / tarifë për ruajtjen e sediljes, Rikuperimi i përfitimeve të WIZZ Discount Club), asnjë pagesë nuk do të bëhet dhe nuk jepet rimbursim

Informacione të mëtejshme të rëndësishme:

Nëse kërkohet një rimbursim për një llogari të WIZZ, të gjitha fluturimet për të gjithë pasagjerët e përfshirë në rezervim do të anulohen dhe do të bëhen të pavlefshme. Pas kryerjes së anulimit online me vullnet të lirë dhe kërkesës për kredite në llogarinë e WIZZ, ky proces është i pakthyeshëm dhe nuk mund të kryhet më modifikim tjetër. Kreditet e WIZZ nuk mund të konvertohen më vonë në mënyrën fillestare të pagesës.

Në rast se dëshironi të merrni shumën e rimbursueshme në kartën tuaj të debitit/kreditit, përmes transfertës bankare apo çfarëdo mënyre tjetër pagese me të cilën është paguar prenotimi fillestar, ju duhet të kontaktoni me Qendrën Telefonike të Wizz Air (ende nuk ka alternativë online). Në këtë rast, Transaksioni në Qendrën Telefonikenuk do të tarifohet.

Ju këshillojmë se nëse keni paguar fillimisht për prenotimin tuaj me kreditet e Llogarisë së WIZZ, ju mund të kërkoni rimbursim vetëm në formën e Kredive të WIZZ - nuk është e mundur të konvertoni rimbursimin në një lloj pagese tjetër.

Nëse keni blerë një biletë Plus Fare apo keni rezervim me WIZZ Flex, mund të kërkoni një rimbursim të çmimit të blerjes. Çmimi i blerjes së rezervimit tuaj do të rimbursohet në llogarinë tuaj të WIZZ me kredite. Vini re se çmimi i blerjes së shërbimit WIZZ Flex nuk do të rimbursohet në llogarinë tuaj të WIZZ dhe vlera e tij do të zbritet nga çmimi i plotë i blerjes. Vini re se nëse anulimi i rezervimit kryhet me WIZZ Flex, rregullat e skadimit të krediteve ndryshojnë, ndaj kontrolloni Kushtet e Përgjithshme të WIZZ Flex.

Pas zbatimit të tarifave përkatëse, shuma e rimbursueshme (nëse ka) do t'i kreditohet llogarisë WIZZ të titullarit të prenotimit në kredite WIZZ, brenda 72 orëve nga kërkesa. Shuma e kredituar do të jetë e disponueshme në llogarinë e WIZZ për 1 VIT (përveç për WIZZ Flex, ku skadenca është 90 ditë) dhe mund të përdoret për të blerë fluturime dhe shërbime të reja nga Wizz Air.

Anëtarësimet në WIZZ Discount Club dhe lejekalimet Privilege të blera gjatë rezervimit të fluturimit fillestar nuk do të anulohen automatikisht me anulimin e rezervimit. Kontrolloni detaje të mëtejshme te WIZZ Discount Club dhe Privilege Pass.

Shërbimet e blera nga palë të treta gjatë rezervimit të fluturimit fillestar (p.sh. sigurime, transport në aeroport) nuk anulohen automatikisht gjatë anulimit të rezervimit. Për t'i anuluar këto shërbime, kontaktoni drejtpërdrejt me operatorin palë të tretë që ofron shërbimet në fjalë.

Në rast anulimi të fluturimit ju do të keni opsionet e mëposhtme sipas Kushteve tona të Përgjithshme të Transportit, përveçse nëse parashikohet ndryshe nga Rregullorja (KE) Nr. 261/2004 (“Rregullorja”) që përcakton rregullat e përgjithshme mbi kompensimin dhe ndihmën për pasagjerët në rastin e refuzimit të imbarkimit apo vonesave të gjata të fluturimeve.

 1. Mund të rezervoni përsëri fluturimin e radhës me të njëjtin itinerar ose me itinerar të ngjashëm. Ose, në rast se nuk ka fluturime të disponueshme në të njëjtën ditë ose të nesërmen (dhe datat e disponueshme më vonë nuk janë të përshtatshme duke marrë parasysh qëllimin e udhëtimit), atëherë mund të zgjidhni të organizoni udhëtimin tuaj nëpërmjet një linje tjetër fluturimi ose me mjete të tjera të përshtatshme transporti (tren, autobus ose makinë me qira). Ju lutem vini re se çdo metodë tjetër transporti duhet të ketë kushte transporti të ngjashme në destinacionin tuaj. Kostot dhe shpenzimet përkatëse të arsyeshme dhe të dokumentuara mirë mund të na paraqiten për rimbursim nëpërmjet wizzair.com. Mos harroni të merrni dhe të paraqitni të gjithë kuponët dhe faturat përkatëse që kanë të bëjnë me kostot e këtyre udhëtimeve alternative (p.sh. bileta ose karburant); ose
 2. Mund të anuloni rezervimin dhe të kërkoni rimbursim me kredite të WIZZ në llogarinë tuaj të WIZZ për fluturimin e anuluar dhe për pjesën e kthimit, nëse vlen për rastin; ose më vonë do të keni mundësinë të kërkoni rimbursim në mënyrën tuaj fillestare të pagesës në vend të krediteve të WIZZ.

Nëse dëshironi të ndryshoni zgjedhjen Tuaj më vonë, mund ta bëni këtë sipas rregullave të përgjithshme dhe duke paguar tarifën përkatëse.

Vini re se në lidhje me Shërbimet Shtesë në rast anulimi, do të zbatohet politika e anulimit dhe e rimbursimit të ofruesit palë e tretë.

Për hapjen e këtyre mundësive, identifikohuni dhe bëni një zgjedhje brenda profilit tuaj të WIZZ (numri i rezervimit). Nëse hasni ndonjë vështirësi, kontaktoni me Qendrën Telefonike të Wizz Air.

Përveç opsioneve të lartpërmendura, ne ofrojmë dy telefonata (si alternativë mund të zgjidhni komunikim me teleks, faks ose email) falas, ose aty ku nuk është praktike për Wizz Air që të ofrojë këto mundësi, ne do të rimbursojmë kostot e këtyre komunikimeve.

Nëse vlen për rastin, në rastin e ndryshimit të itinerarit, kur orari i nisjes së fluturimit të ri është ditën pas ditës së nisjes fillestare të planifikuar për fluturimin e anuluar, ne do të organizojmë pa pagesë akomodimin në hotel dhe transportin mes aeroportit dhe vendit të akomodimit. Aty ku nuk është praktike që Wizz Air ta ofrojë këtë shërbim, ne do t’ju rimbursojmë kostot e akomodimit në hotel dhe transportit mes aeroportit dhe vendit të akomodimit.

Vini re se rimbursimi i kostove për ndihmesën e specifikuar më lart është deri në një shumë të arsyeshme dhe duhet të mbështetet me faturat përkatëse.

Për më tepër Wizz Air do të paguajë kompensim sipas Nenit 7 të Rregullores:

SHUMA

DISTANCA

SHËNIM

250 EUR

1500 km ose më pakNëse ju ofrohet një fluturim i ri dhe koha e mbërritjes nuk e tejkalon kohën e planifikuar të mbërritjes së fluturimit tuaj të prenotuar me 2 orë, kjo shumë do të ulet me 50%

400 EUR

ndërmjet 1501 dhe 3500 km në rastin e të gjitha fluturimeve brenda Komunitetit (BE-EEA)Nëse ju ofrohet një fluturim i ri dhe koha e mbërritjes nuk e tejkalon kohën e planifikuar të mbërritjes së fluturimit tuaj të prenotuar me 3 orë, kjo shumë do të ulet me 50%

600 EUR

mbi 3500 km (vetëm për fluturimet jo-brenda-Komunitetit (BE-EEA))Nëse ju ofrohet një fluturim i ri dhe koha e mbërritjes nuk e tejkalon kohën e planifikuar të mbërritjes së fluturimit tuaj të prenotuar me 4 orë, kjo shumë do të ulet me 50%

Kompensimi i mësipërm nuk do të paguhet nëse keni pasur informacion për anulimin:

 • 2 javë para Orarit të Planifikuar të Nisjes (STD);
 • ndërmjet 2 javësh dhe 7 ditësh para STD dhe ju ofrohet një fluturim alternativ i Wizz Air, koha e nisjes e së cilës nuk është më shumë se dy orë para STD dhe koha e mbërritjes është më pak se katër orë pas Orarit të Planifikuar të Mbërritjes (STA);
 • më pak se 7 ditë para STD dhe ju ofrohet një fluturim alternativ i Wizz Air, orari i nisjes së të cilit nuk është më shumë se një orë para STD dhe orari i mbërritjes është më pak se 2 orë pas STA.

Ju lutemi të vini re se ne nuk jemi të detyruar të paguajmë kompensim nëse anulimi është shkaktuar nga rrethana të jashtëzakonshme që nuk mund të ishin shmangur edhe nëse do të ishin marrë të gjitha masat e arsyeshme.

Rrethanat e jashtëzakonshme u referohen, por nuk kufizohen në, arsyet e mëposhtme: kontrolli i trafikut ajror, moti, grevat industriale (përveç grevave industriale nga punonjësit e Wizz Air), alarmet terroriste ose arsyet e sigurisë, mbyllja e aeroportit ose e pistës, trazirat civile, forcat madhore, arsyet e sigurisë në fluturim.

Secili rast do të vlerësohet individualisht për të përcaktuar nëse ekziston rrethana e pashmangshme e jashtëzakonshme.

Nëse keni ndonjë ankesë në lidhje me zbatimin e të drejtave tuaja sipas Rregullores, mund të kontaktoni Organin Kombëtar të Zbatimit në përputhje me vendin tuaj të nisjes (http://apr.europa.eu).

Në rast vonese në fluturim ju do të keni opsionet e mëposhtme sipas Rregullores (EC) Nr. 261/2004 (“Rregullorja”) që përcakton rregullat e përgjithshme mbi kompensimin dhe ndihmën për pasagjerët në rastin e refuzimit të imbarkimit apo vonesave të gjata të fluturimeve.

DISTANCA

KOHËZGJATJA E VONESËS

ASISTENCA E DHËNË PËR PASAGJER QË KA PAGUAR TARIFËN

1500 km ose më pak

2 orë ose më shumë

 • pije freskuese dhe vakt në një vlerë që është proporcionale me vonesën tuaj
 • dy telefonata, ose teleks, mesazhe faksi ose emaile (kur nuk është e mundshme që Wizz Air t'ju ofrojë këto mundësi, ne do t'i rimbursojmë këto kosto deri në një shumë të arsyeshme, siç mbështetet nga fatura(-t))

1501-3500 km

3 orë ose më shumë

3501 km ose më shumë

4 orë ose më shumë

Nëse fluturimi juaj vonohet të paktën 5 orë, ju mund të zgjidhni nga opsionet e mëposhtme (përveç ndihmës së lartpërmendur):

 • Mund të rezervoni përsëri fluturimin e radhës me të njëjtin itinerar ose me itinerar të ngjashëm. Ose, në rast se nuk ka fluturime të disponueshme në të njëjtën ditë ose të nesërmen (dhe datat e disponueshme më vonë nuk janë të përshtatshme duke marrë parasysh qëllimin e udhëtimit), atëherë mund të zgjidhni të organizoni udhëtimin tuaj nëpërmjet një linje tjetër fluturimi ose me mjete të tjera të përshtatshme transporti (tren, autobus ose makinë me qira). Ju lutem vini re se çdo metodë tjetër transporti duhet të ketë kushte transporti të ngjashme në destinacionin tuaj. Kostot dhe shpenzimet përkatëse të arsyeshme dhe të dokumentuara mirë mund të na paraqiten për rimbursim nëpërmjet wizzair.com. Mos harroni të merrni dhe të paraqitni të gjithë kuponët dhe faturat përkatëse që kanë të bëjnë me kostot e këtyre udhëtimeve alternative (p.sh. bileta ose karburant).
 • Mund ta anuloni prenotimin tuaj dhe të merrni rimbursimin e tarifës totale të fluturimit të anuluar me çmimin me të cilin është blerë, për pjesët e udhëtimit që nuk janë përshkuar, si dhe për pjesët e udhëtimit që janë përshkuar nëse fluturimi nuk i shërben më qëllimit në lidhje me planin tuaj fillestar të udhëtimit, së bashku në rastet e vlefshme (p.sh. në rastin e fluturimeve tranzit)
 • Mund ta anuloni rezervimin dhe të merrni vlerën e plotë të pagesës suaj për fluturimin përkatës në llogarinë tuaj të WIZZ në kredite të WIZZ. Këto kredite mund t'i përdorni për çfarëdo fluturimi/shërbimesh të Wizz Air në të ardhmen.

Nëse, si rezultat i vonesës së gjatë, koha e nisjes së fluturimit të vonuar është ditën pas ditës së nisjes së planifikuar fillestare, nëse vlen për rastin, ne do të organizojmë pa pagesë akomodimin në hotel dhe transportin mes aeroportit dhe vendit të akomodimit. Aty ku nuk është praktike që Wizz Air ta ofrojë këtë shërbim, ne do t’ju rimbursojmë kostot e akomodimit në hotel dhe transportit mes aeroportit dhe vendit të akomodimit deri në një shumë të arsyeshme, të mbështetur nga faturat përkatëse.

Pasagjerët, fluturimi i të cilëve është vonuar me më shumë se tri orë pas mbërritjes, kanë të drejtën e kompensimit siç specifikohet në Nenin 7 të Rregullores, përveçse kur vonesa është shkaktuar nga rrethana të jashtëzakonshme që nuk mund të ishin shmangur edhe nëse do të ishin marrë të gjitha masat e arsyeshme.

Nëse keni ankesa në lidhje me implementimin e të drejtave tuaja sipas Rregullores, mund të kontaktoni me Organin Kombëtar Zbatues sipas vendit tuaj të nisjes (http://apr.europa.eu).

Në rast refuzimi të imbarkimit ju do të keni opsionet e mëposhtme sipas Rregullores (EC) Nr. 261/2004 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të datës 11 shkurt 2004 që përcakton rregullat e përgjithshme mbi kompensimin dhe ndihmën për pasagjerët në rastin e refuzimit të imbarkimit apo vonesave të gjata të fluturimeve.

Nëse dorëzoni rezervimin tuaj në këmbim të përfitimeve si vullnetar, mund të zgjidhni nga opsionet e mëposhtme (përveç përfitimeve të rëna dakord nga Wizz Air):

 1. Itinerar të ri me një fluturim të operuar nga Wizz Air ose një kompani tjetër ajrore me kushte të krahasueshme transporti në destinacionin tuaj përfundimtar, në varësi të disponueshmërisë së vendeve.
 2. Rimbursimin e tarifës totale të fluturimit të anuluar me çmimin me të cilin është blerë, për pjesën(t) e udhëtimit që nuk janë përshkuar, si dhe për pjesën(t) e udhëtimit që janë përshkuar nëse fluturimi nuk i shërben më qëllimit në lidhje me planin tuaj fillestar të udhëtimit, së bashku me, aty ku vlen (p.sh. në rastin e fluturimeve të tranzitit) ri-prenotimin në një fluturim kthimi të operuar nga Wizz Air ose një linjë tjetër ajrore sipas kushteve të krahasueshme të transportit drejt pikës suaj të parë të nisjes, në momentin e parë të mundshëm, sipas disponueshmërisë së vendeve në avion.
 3. Marrjen e një krediti për vlerën e plotë të pagesës për sektorët përkatës. Këtë kredit ju mund ta përdorni për çdo fluturim me Wizz Air.

Nëse numri i vullnetarëve ishte i pamjaftueshëm dhe Wizz Air ju refuzoi imbarkimin kundër vullnetit tuaj dhe pa ndonjë arsye tjetër, ju do të asistoheni përveçse sa më lart përkatësisht me sa më poshtë:

 1. Ne sigurojmë kupon(a) për pije freskuese/vakte në një vlerë që është në përpjestim me kohën e pritjes.
 2. Ofrojmë dy telefonata, mesazhe me teleks, faks ose email, falas, ose aty ku nuk është praktike për Wizz Air që t'ju ofrojë këto mundësi, ne do të rimbursojmë kostot e këtyre komunikimeve.
 3. Në rastin e ndryshimit të itinerarit, kur orari i nisjes së fluturimit të ri është një ditë pas nisjes së planifikuar për fluturimin e anuluar, ne do të organizojmë pa pagesë akomodimin në hotel dhe transportin mes aeroportit dhe vendit të akomodimit. Aty ku nuk është praktike që Wizz Air ta ofrojë këtë shërbim, ne do t’ju rimbursojmë kostot e akomodimit në hotel dhe transportit mes aeroportit dhe vendit të akomodimit.

Rimbursimi i kostove për asistencë të specifikuar në pikat b) dhe c) më lart për një shumë të arsyeshme, të mbështetur me faturë (-a).

Për më tepër, Wizz Air do të paguajë kompensim sipas Nenit 7 të Rregullores:

Shuma

Distanca

Shënim

250 EUR

1500 km ose më pak

Nëse ju ofrohet një fluturim i ri dhe orari i mbërritjes nuk tejkalon orarin e programuar të mbërritjes së fluturimit të rezervuar me 2 orë, kjo shumë do të reduktohet me 50%

400 EUR

mes 1500 dhe 3500 km

Nëse ju ofrohet një fluturim i ri dhe orari i mbërritjes nuk tejkalon orarin e programuar të mbërritjes së fluturimit të rezervuar me 3 orë, kjo shumë do të reduktohet me 50%

600 EUR

mbi 3500 km

Nëse ju ofrohet një fluturim i ri dhe orari i mbërritjes nuk tejkalon orarin e programuar të mbërritjes së fluturimit të rezervuar me 4 orë, kjo shumë do të reduktohet me 50 (

Nëse keni ankesa në lidhje me implementimin e të drejtave tuaja sipas Rregullores, mund të kontaktoni me organin kombëtar zbatues në përputhje me vendin tuaj të nisjes (http://apr.europa.eu).

Në rast se keni të drejtë të merrni kompensim sipas rregullores (KE) Nr. 261/2004, mund ta dorëzoni pretendimin përmes formularit të Ankesave online.

Pasagjerë të tjerë mund të dorëzojnë një kërkesë për kompensim në emrin tuaj vetëm nëse ju vetë dhe pasagjeri tjetër keni qenë në të njëjtin prenotim për fluturimin në fjalë. Në atë rast ju vetë apo pasagjerët e tjerë që ngrenë pretendimin duhet të paraqisni prova për autorizimin që keni dhënë.

Ne do t'i përgjigjemi pretendimit tuaj brenda 30 ditëve.

Pretendimi nga palë e tretë

Ne nuk përpunojmë pretendime të dorëzuara nga palë të tjera të treta, përveç nëse ju vetë apo pasagjerët në prenotimin tuaj kanë dorëzuar më parë një pretendim drejtpërdrejt pranë nesh..

Për të shmangur dyshimet, kushtet në paragrafin e mëparshëm nuk synojnë të kufizojnë të drejtën Tuaj apo t’Ju ndalojnë të këshilloheni me konsulentë ligjorë përpara se të dorëzoni ndonjë pretendim drejtpërdrejt pranë Nesh.

Nëse pretendimi na dorëzohet nga një palë e tretë në emrin tuaj (gjithnjë nëse na keni dorëzuar më herët drejtpërdrejt një pretendim), palës së tretë i kërkohet të paraqesë dokumentacionin e duhur dhe të përshtatshëm, që provon se ka autorizimin ligjor për t'ju përfaqësuar.

Çfarëdo kompensimi që i paguhet një pale të tretë që vepron në emrin tuaj, do të konsiderohet pagesë e mirëfilltë kompensimi dhe nuk do të paguhet ndonjë kompensim i mëtejshëm për të njëjtin fluturim, pasi ne nuk mbajmë përgjegjësi për pagesë të dytë apo debate midis jush dhe palës së tretë.

Transferimi

Ju gëzoni të drejtën t'ia transferoni pretendimin tuaj një pale të tretë. Kur ju transferoni të drejtën tuaj për pretendim, ju në fakt ia "shisni" palës së tretë të drejtën për të përfituar kompensim prej nesh, dhe pas kryerjes së transferimit, pala e tretë do të gëzojë të drejtën të marrë kompensimin në vendin tuaj. Ju këshillojmë t'i lexoni me kujdes kushtet e kontratës suaj me palën e tretë në lidhje me pretendimin tuaj.

Ne kemi të drejtë të trajtojmë pretendimet e transferuara vetëm nëse përmbushen kushtet e mëposhtme:

 • Ne marrim një njoftim me shkrim për transferimin e nënshkruar nga Ju duke përfshirë sa vijon:

Numrin tuaj të rezervimit

Bazën e pretendimit tuaj

Datën dhe numrin e fluturimit

ose

 • Origjinalin ose kopjen e njësuar me origjinalin të kontratës së transferimit të kryer siç duhet bashkëngjitur me këtë pretendim.

Tarifa e Administrimit të Transferimit

Administrimi i pretendimeve të transferuara krijon kosto shtesë për ne. Sipas Kodit Civil Hungarez 6:200. §*kosto të tilla do të mbulohen prej jush dhe palës së tretë të cilës i keni transferuar pretendimin.

Nëse kompensimit për pretendimin e transferuar i ka ardhur afati, për mbulimin e kostove të lartpërmendura ne do të zbresim Tarifën e Administrimit të Transferimit nga pagesa e kompensimit.

Shuma e Tarifës së Administrimit të Transferimit është 50 EUR. Ajo listohet dhe tek Të gjitha shërbimet dhe tarifat.

Dokumentacioni i duhur dhe i përshtatshëm për përfaqësimin ose transferimin

Në rast se përfaqësoheni nga ndonjë palë e tretë ose keni transferuar pretendimin tuaj, sipas Kodit Hungarez të Procedurës Civile 325 § *, të gjitha dokumentet e paraqitura tek ne do të jenë në formën e një dokumenti privat me fuqi të plotë provuese, i cili duhet të plotësojë sa vijon:

a)është shkruar dhe nënshkruar nga lëshuesi me dorë; ose -

Vetëm për qëllime shpjegimi: Ju e shkruani dokumentin me dorë dhe ai mban firmën tuaj.

b)është nënshkruar nga dy dëshmitarë që vërtetojnë se personi i emëruar në të ka nënshkruar dokumentin, nëse nuk është shkruar nga ai pjesërisht ose plotësisht, para tyre, ose e ka deklaruar nënshkrimin si të tijin, për më tepër, emri dhe adresa e vendqëndrimit - ose vendbanimin të zakonshëm në mungesë të tyre - e të dy dëshmitarëve do të shënohen në mënyrë të lexueshme në dokument; - ose

Vetëm për qëllime shpjegimi: Nëse dokumenti nuk është shkruar nga Ju, dy persona të tjerë duhet ta nënshkruajnë atë si dëshmitarë dhe të tregojnë adresat e tyre.

c)nënshkrimi ose inicialet e nënshkruesit të dokumentit vërtetohen në dokument nga një gjykatës ose noter publik; ose

Vetëm për qëllime shpjegimi: Dokumenti noterizohet. Kjo do të thotë që një noter verifikon që nënshkrimi në dokument ju takon Juve.

d)*një avokat ose këshilltar ligjor i shoqatës së avokatëve siguron një dokument - të nënshkruar siç duhet - për të verifikuar që dokumenti u transkriptua nga të tjerë dhe u nënshkrua nga nënshkruesi para tij, ose deklaroi nënshkrimin para tij si të tijin; - ose

Vetëm për qëllime shpjegimi: Dokumenti duhet të nënshkruhet nga një avokat dhe Ju [nëse dokumenti është bërë nga avokati]

e) dokumenti elektronik ekzekutohet nga nënshkrimi elektronik i certifikuar i nënshkruesit ose nënshkrimi elektronik i i vënë më parë bazuar në një certifikatë ose vulë të kualifikuar, duke përfshirë - kur ligji e parashikon kështu - një vulë me datë;

Vetëm për qëllime shpjegimi: Dokumenti elektronik u krijua me një pajisje të certifikuar, e cila ju identifikon dhe ofron një certifikatë ose vulë të kualifikuar në dokument

*Kushtet e Përgjithshme të Transportit të pranuara nga Ju gjatë prenotimit, të përfaqësuara nga kontrata midis jush dhe nesh, i nënshtrohen ligjit hungarez dhe si të tilla, ligji hungarez rregullon marrëdhëniet tona kontraktuale.

Në rastin e vdekjes së një anëtari të afërm të familjes (nëna, babai, gjyshi ose gjyshja, fëmija, nipi ose mbesa, vëllai, motra, bashkëshortja, bashkëshorti, bashkëjetuesi ose bashkëjetuesja) deri në 30 ditë përpara datës së nisjes, ju mund të kërkoni rimbursim duke paraqitur një kërkesë. Ju duhet të paraqisni një certifikatë vdekjeje brenda 7 ditëve nga paraqitja e formularit të kërkesës.

Pyetjet më të shpeshta

Pyetjet më të shpeshta

Lutemi të plotësoni formularin e kërkesësdhe t'i kushtoni vëmendje të veçantë zgjedhjes së kategorisë së duhur.

Ju do të merrni një numër unik identifikimi, ju lutemi referojuni atij. Ne do të bëjmë maksimumin të përpunojmë kërkesën tuaj sa më shpejt të jetë e mundur. Ju me siguri do të merrni një përgjigje nga ne brenda 30 ditëve.

Në rast ndryshimi të orarit të fluturimit ose anulimi të fluturimit nga Wizz Air përpara orarit të programuar të nisjes së fluturimit tuaj, ne do t’ju njoftojmë për këto ndryshime dhe opsionet tuaja në lidhje me to përmes emailit në adresën që keni dhënë kur keni bërë rezervimin. Njoftime i shkojnë drejtpërdrejt detajeve të kontaktit të titullarit të prenotimit dhe vlejnë për të gjithë pasagjerët në prenotim. Është përgjegjësia e titullarit të prenotimit/agjencisë t'i informojë të gjithë pasagjerët e tjerë brenda prenotimit për ndryshime të mundshme të fluturimit.

Në raste të tilla ju mund të zgjidhni nga sa vijon (kjo mund të ndryshojë për çdo rast):

 • Identifikohuni në profilin tuaj (zotëruesi i rezervimit) të WIZZ dhe ri-prenotoni udhëtimin tuaj falas në një fluturim tjetër të operuar nga Wizz Air në të njëjtën ose - nëse është e nevojshme - në një itinerar të krahasueshëm, në varësi të disponueshmërisë së vendeve. Nëse nuk jeni të kënaqur me linjat e mundshme, ne do t'ju ofrojmë mundësi rimbursimi në procesin e rimbursimit nga interneti.
 • Identifikohuni në profilin tuaj të WIZZ (titullari i rezervimit) dhe kërkoni kredite WIZZ për vlerën e plotë të pagesës suaj për fluturimin e anuluar ose të ndryshuar,plus 20% të biletës së paguar për fluturimin e anuluar ose të ndryshuar në llogarinë tuaj të WIZZ. Kredite të tilla udhëtimi mund të përdoren për blerjen e cilitdo fluturimi apo shërbimi të WIZZ në të ardhmen. Më vonë do të keni mundësi të kërkoni rimbursim 100% sipas mënyrës suaj fillestare të pagesës, në vend të krediteve të WIZZ nëse dëshironi (sipas kufizimeve të mënyrës së pagesës), në rast të këtillë vini re se nuk përfitoni 20% e lartpërmendur shtesë.

Vini re se Wizz Air nuk u ofron pasagjerëve mundësi rimbursimi ose rirezervimi në rastet kur ndryshimi ka filluar deri ditën e 14-të para nisjes së fluturimit dhe ndryshimi rezulton në më pak se pesë orë ndryshimi në kohë.

Nëse hasni ndonjë vështirësi me sa më sipër, kontaktoni me Qendrën Telefonike të Wizz Air.