Cestovné dokumenty

Preskúmajte svoje cestovné príležitosti

Jednoducho si zorganizujte celú svoju dovolenku

Informácie a služby

Cestovné dokumenty

Nástupné tunely

Pri rezervácii si dajte záležať anapíšte celé meno cestujúceho správne, presne tak, ako sa píše vcestovných dokumentoch, ktoré bude cestujúci používať.

Ak ste sa pri rezervácii pomýlili, môžete vnasledujúcich prípadoch použiť bezplatnú možnosť online zmeny mena na stránke vašej objednávky:

 • nesprávne oslovenie (muž/žena),
 • skrátené meno (Thomas J. Smith verzus Thomas John Smith),
 • nesprávny pravopis/preklep (do 3 znakov).

Ak potrebujete vykonať v mene iné zmeny, obráťte sa na zákaznícku linku Wizz Air do 2 hodín od rezervácie. Po tejto lehote bude účtovaný poplatok za zmenu mena:

 • [name-change location=WizzairCom] pri zmene mena na našej stránke,
 • [name-change location=CallCentre] pri zmene prostredníctvom zákazníckej linky Wizz Air. Okrem poplatku za zmenu mena sa bude účtovať aj poplatok za použitie zákazníckej linky.

Ak si nie ste istí vízovými požiadavkami krajín, do ktorých chcete cestovať, informujte sa na stránke IATA Travel Centre.

Please check your passport is still valid before travelling to Europe after 29 March 2019: https://www.passport.service.gov.uk/check-a-passport. You may need to renew earlier than planned. For more information check here.

V súlade s rumunským zákonom č. 248 z roku 2005 (o režime voľného pohybu rumunských občanov v zahraničí) môžu rumunskí občania mladší ako 18 rokov cestovať do zahraničia len v prípade, že ich sprevádzajú obaja rodičia alebo jeden rodič alebo jedna dospelá osoba a majú vybavené požadované dokumenty.

Ak nie sú prítomní obidvaja rodičia, druhý rodič alebo druhá osoba musí mať splnomocnenie od druhého rodiča alebo od obidvoch rodičov. Splnomocnenie musí obsahovať nasledovné údaje:

 • krajina príletu,
 • dĺžka pobytu,
 • povolenie jedného alebo obidvoch rodičov na cestovanie,
 • úmrtný certifikát druhého rodiča alebo obidvoch rodičov,
 • ak sprevádzajúci dospelý nie je rodičom, musí mať od polície výpis zregistra trestov.

Prečítajte si viac opríslušných predpisoch anariadeniach.

Osoby mladšie ako 16 rokov, ktoré sú občanmi Ukrajiny, môžu prekročiť hranicu pri odchode zUkrajiny len so súhlasom oboch rodičov (adoptívnych rodičov, pestúnov), vich sprievode, prípadne vsprievode osôb, ktoré rodičia (adoptívni rodičia, pestúni) poverili.

Deti musia mať platný pas alebo cestovný dokument pre deti alebo musia byť zapísané vpase svojho rodiča (keď cestujú srodičom).

Keď osoby mladšie ako 16 rokov, ktoré sú občanmi Ukrajiny, odchádzajú zúzemia Ukrajiny vsprievode jedného rodiča alebo osoby poverenej jedným zrodičov adruhý rodič nie je prítomný pri prekročení hranice, je nutné predložiť notársky overený súhlas druhého rodiča sdaným prekročením hranice, vktorom sa uvádza cieľová krajina ačas cesty.

Notársky overený súhlas druhého rodiča nie je potrebný v nasledujúcich prípadoch:

 • keď je druhý rodič – ktorý nie je prítomný pri prechode cez hranice – štátnym príslušníkom inej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti,
 • keď je vpase cestujúceho občana mladšieho ako 16rokov uvedené, že natrvalo opúšťa Ukrajinu alebo je zaregistrovaný na konzuláte Ukrajiny vzahraničí,
 • taktiež nie je potrebný súhlas druhého rodiča po predložení nasledujúcich dokumentov alebo ich kópií potvrdených notárom: úmrtný list druhého rodiča; rozhodnutie súdu, ktoré zbavuje druhého rodiča rodičovských práv; rozhodnutie súdu, vktorom sa uvádza, že druhý rodič je nezvestný; rozhodnutie súdu, vktorom sa uvádza, že druhý rodič je právne nespôsobilý; rozhodnutie súdu povoľujúce dieťaťu opustiť Ukrajinu bez súhlasu aprítomnosti druhého rodiča.

Od 15. januára 2017 môžu občania aobyvatelia Francúzska mladší ako 18rokov cestovať osamote (bez rodiča alebo zákonného zástupcu) len vprípade, ak sú držiteľmi formulára soprávnením cestovať (l'autorisation de sortie du territoire, povolenie na opustenie územia).

Tento formulár obsahuje nasledujúce údaje:

 1. priezvisko, krstné mená, dátum a miesto narodenia dieťaťa/maloletej osoby s povolením na opustenie územia,
 2. priezvisko, krstné mená, dátum amiesto narodenia držiteľa rodičovskej moci, ktorý podpísal oprávnenie, právna spôsobilosť, vrámci ktorej realizuje toto oprávnenie, trvalé bydlisko, podpis, a ak sú potrebné, jeho kontaktné údaje, telefónne čísla ae-mailovú adresu,
 3. trvanie oprávnenia,ktoré nesmie prekročiť jeden rok od dátumu podpisu.

Formulár musí byť vyplnený apodpísaný rodičom alebo zákonným zástupcom. Je treba poskytnúť aj fotokópiu platného identifikačného dokumentu rodiča alebo zákonného zástupcu, ktorý podpísal formulár.

Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

Pri registrácii alebo nástupnej bráne musíte predložiť všetky potrebné platné cestovné dokumenty. Taktiež musíte spĺňať všetky vstupné a migračné požiadavky krajín odletu, príletu aj preletu. Ak nemáte vhodný pas alebo víza alebo akýkoľvek požadovaný cestovný dokument a zamietnu vám vstup do krajiny, môžete zodpovedať za následný poplatok za prepravu a príslušné náklady.

Najpresnejšie informácie o požiadavkách týkajúcich sa víz vám poskytnú ministerstvá zahraničných vecí, ambasády alebo konzuláty krajín, ktoré chcete navštíviť. Budete musieť predložiť tie isté dokumenty, ktoré ste použili pri registrácii online.

Ak ešte nemáte potvrdenú rezerváciu, dôrazne odporúčame rezervovať si let do cieľa alet späť ako dve samostatné rezervácie. Vtakom prípade bude možné počas registrácie použiť aj iné cestovné dokumenty. Ak už máte potvrdenú rezerváciu, zatelefonujte na zákaznícku linku Wizz Air.

Orgány hraničnej kontroly sa môžu rozhodnúť zamietnuť vstup do krajiny na základe informácií, ku ktorým nemáme prístup. Neposkytneme vám refundáciu za žiadny let alebo službu, ktoré nemôžete využiť z dôvodu zamietnutia, môžete však zodpovedať za následný poplatok za prepravu a príslušné náklady.