Informácie a služby

Cestovné dokumenty

Nástupné tunely

Pri rezervácii si dajte záležať a napíšte celé meno cestujúceho správne, presne tak, ako sa píše v cestovných dokumentoch, ktoré bude cestujúci používať.

Ak ste sa pri rezervácii pomýlili, môžete v nasledujúcich prípadoch použiť bezplatnú možnosť online zmeny mena na stránke vašej objednávky:

 • Nesprávne oslovenie (muž/žena)
 • Skrátené meno (Thomas J. Smith verzus Thomas John Smith)    
 • Nesprávny pravopis/preklep (do 3 znakov)

Ak potrebujete vykonať v mene iné zmeny, obráťte sa nazákaznícku linku Wizz Airdo 2 hodín od rezervácie. Po tejto lehote bude účtovaný poplatok za zmenu mena:

 • [name-change location=WizzairCom] pri zmene mena na našej stránke
 • [name-change location=CallCentre] pri zmene prostredníctvom zákazníckej linky Wizz Air. Okrem poplatku za zmenu mena sa bude účtovať aj poplatok za použitie zákazníckej linky.

Ak si nie ste istí vízovými požiadavkami krajín, do ktorých chcete cestovať, informujte sa na stránke IATA Travel Centre.

Víza do Spojených arabských emirátov

Po kúpe letenky WIZZ je veľmi ľahké podať žiadosť o víza na návštevu Spojených arabských emirátov (Dubaj) prostredníctvom nášho partnera BUDPORT Handling, ktorý poskytuje službu žiadosti o víza s názvom Easy Entry.

Naša spoločnosť nezodpovedá za služby spoločnosti BUDPORT ani za schválenie žiadostí o víza, ktoré musia vyhodnotiť príslušné orgány.

V súlade s rumunským zákonom č. 248 z roku 2005 (o režime voľného pohybu rumunských občanov v zahraničí) môžu rumunskí občania mladší ako 18 rokov cestovať do zahraničia len v prípade, že ich sprevádzajú obaja rodičia alebo jeden rodič a jedna dospelá osoba a majú vybavené požadované dokumenty.

Ak nie sú prítomní obidvaja rodičia, druhý rodič alebo druhá osoba musí mať splnomocnenie od druhého rodiča alebo od obidvoch rodičov. Splnomocnenie musí obsahovať nasledovné údaje:

 • krajina príletu
 • dĺžka pobytu
 • povolenie jedného alebo obidvoch rodičov na cestovanie
 • úmrtný certifikát druhého rodiča alebo obidvoch rodičov
 • ak sprevádzajúci dospelý nie je rodičom, musí mať od polície výpis z registra trestov

Prečítajte si viac o príslušných predpisoch a nariadeniach.

Osoby mladšie ako 16 rokov, ktoré sú občanmi Ukrajiny, môžu prekročiť hranicu pri odchode z Ukrajiny len so súhlasom oboch rodičov (adoptívnych rodičov, pestúnov), v ich sprievode, prípadne v sprievode osôb, ktoré rodičia (adoptívni rodičia, pestúni) poverili.

Deti musia mať platný pas alebo cestovný dokument pre deti alebo musia byť zapísané v pase svojho rodiča (keď cestujú s rodičom).

Keď osoby mladšie ako 16 rokov, ktoré sú občanmi Ukrajiny, odchádzajú z územia Ukrajiny v sprievode jedného rodiča alebo osoby poverenej jedným z rodičov a druhý rodič nie je prítomný pri prekročení hranice, je nutné predložiť notársky overený súhlas druhého rodiča s daným prekročením hranice, v ktorom sa uvádza cieľová krajina a čas cesty.

Notársky overený súhlas druhého rodičanie jepotrebný v nasledujúcich prípadoch:

 • keď je druhý rodič – ktorý nie je prítomný pri prechode cez hranice – štátnym príslušníkom inej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti;
 • keď je v pase cestujúceho občana mladšieho ako 16 rokov uvedené, že natrvalo opúšťa Ukrajinu alebo je zaregistrovaný na konzuláte Ukrajiny v zahraničí;
 • taktiež nie je potrebný súhlas druhého rodiča po predložení nasledujúcich dokumentov alebo ich kópií potvrdených notárom: úmrtný list druhého rodiča; rozhodnutie súdu, ktoré zbavuje druhého rodiča rodičovských práv; rozhodnutie súdu, v ktorom sa uvádza, že druhý rodič je nezvestný; rozhodnutie súdu, v ktorom sa uvádza, že druhý rodič je právne nespôsobilý; rozhodnutie súdu povoľujúce dieťaťu opustiť Ukrajinu bez súhlasu a prítomnosti druhého rodiča;

Od 15. januára 2017môžu občania a obyvatelia Francúzska mladší ako 18 rokov cestovať osamote (bez rodiča alebo zákonného zástupcu) len v prípade, ak sú držiteľmiformulára s oprávnením cestovať (l'autorisation de sortie du territoire, povolenie na opustenie územia).

Tento formulár obsahuje nasledujúce údaje:

 1. priezvisko, krstné mená, dátum a miesto narodenia dieťaťa/maloletej osoby s povolením na opustenie územia;
 2. priezvisko, krstné mená, dátum a miesto narodenia držiteľa rodičovskej moci, ktorý podpísal oprávnenie, právna spôsobilosť, v rámci ktorej realizuje toto oprávnenie, trvalé bydlisko, podpis, a ak sú potrebné, jeho kontaktné údaje, telefónne čísla a e-mailovú adresu;
 3. trvanie oprávnenia, ktoré nesmie prekročiť jeden rok od dátumu podpisu. 

Formulár musí byť vyplnený a podpísaný rodičom alebo zákonným zástupcom. Je treba poskytnúť aj fotokópiu platného identifikačného dokumentu rodiča alebo zákonného zástupcu, ktorý podpísal formulár.

 

 

Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

Pri registrácii alebo nástupnej bráne musíte predložiť všetky potrebné platné cestovné dokumenty. Taktiež musíte spĺňať všetky vstupné a migračné požiadavky krajín odletu, príletu aj preletu. Ak nemáte vhodný pas alebo víza alebo akýkoľvek požadovaný cestovný dokument a zamietnu vám vstup do krajiny, môžete zodpovedať za následný poplatok za prepravu a príslušné náklady.

Najpresnejšie informácie o požiadavkách týkajúcich sa víz vám poskytnú ministerstvá zahraničných vecí, ambasády alebo konzuláty krajín, ktoré chcete navštíviť. Budete musieť predložiť tie isté dokumenty, ktoré ste použili pri registrácii online.

Ak ešte nemáte potvrdenú rezerváciu, dôrazne odporúčame rezervovať si let do cieľa a let späť ako dve samostatné rezervácie. V takom prípade bude možné počas registrácie použiť aj iné cestovné dokumenty. Ak už máte potvrdenú rezerváciu, zatelefonujte na zákaznícku linku Wizz Air

Orgány hraničnej kontroly sa môžu rozhodnúť zamietnuť vstup do krajiny na základe informácií, ku ktorým nemáme prístup. Neposkytneme vám refundáciu za žiadny let alebo službu, ktoré nemôžete využiť z dôvodu zamietnutia, môžete však zodpovedať za následný poplatok za prepravu a príslušné náklady.