Zwroty środków i odszkodowania

Informacje i usługi

Zwroty środków i odszkodowania

Up to 2 weeks

Do 2 tygodni

[cancellation location=CallCentre] OPŁATY
Anuluj rezerwację na więcej niż 14 dni przed odlotem, a otrzymasz zwrot środków, jeśli pokryjesz opłatę za anulowanie.

within 2 weeks

Do 2 tygodni

[seat-protection location=CallCentre] OPŁATY+USŁUGI
Jeśli anulujesz rezerwację na 14 dni przed odlotem, opłata za anulowanie będzie wyższa, a my nie będziemy w stanie zwrócić Ci środków za usługi.

Spodziewasz się zmian? Wykup usługę WIZZ Flex

Dzięki zakupowi usługi WIZZ Flex będziesz mieć możliwość zmiany daty, godziny i trasy lotu online dowolną liczbę razy.

Dowiedz się więcej na temat usługi WIZZ Flex

Listy rozwijane

Do 14 dni przed lotem

Jeśli anulujesz rezerwację do 14. dnia przed odlotem, zapłacisz opłatę za anulowanie w wysokości [cancellation location=CallCentre], a potem otrzymasz zwrot środków. Jest kilka sposobów anulowania rezerwacji:

W ciągu 14 dni przed odlotem

Jeśli anulujesz rezerwację w ciągu 14 dni przed odlotem otrzymasz pełną rezerwację po opłaceniu usług dodatkowych i [seat-protection location=CallCentre] opłaty za niewykorzystane miejsce.

Możesz anulować swój lot za pomocą usługi WIZZ Flex i złożyć wniosek o zwrot ceny zakupu w postaci środków na konto WIZZ do 3 godzin przed planowanym lotem do miejsca docelowego: 

• na stronie podsumowania lotu 

• przez telecentrum Wizz Air  

• przy stanowisku na lotnisku

Jeśli masz wykupiony bilet z taryfą Pluslub dokonaną rezerwację z usługą WIZZ Flex, możesz wystąpić o zwrot ceny zakupu. Cena zakupu Twojej rezerwacji zostanie zwrócona w postaci środków na konto WIZZ.

Cena zakupu usługi WIZZ Flex nie podlega zwrotowi na konto WIZZ i jej wysokość zostanie odjęta od całkowitej ceny zakupu.

Zapoznaj się z pełną listą warunków i zasad usługi WIZZ Flex

Zwrócone środki będą dostępne na koncie WIZZ przez 90 dni i będą mogły być przeznaczone na zakup lotów i usług Wizz Air.

Po złożeniu wniosku o zwrot środków na konto WIZZ wszystkie loty dla wszystkich pasażerów, do których odnosi się rezerwacja, zostaną anulowane i staną się nieważne.

W przypadku rezerwacji obejmujących zakup członkostwa w programie WIZZ Discount Club lub w Privilege Pass koszt członkostwa nie zostanie zwrócony po anulowaniu lotu i obowiązuje w dalszym ciągu zgodnie z danymi warunkami i zasadami.

W przypadku opóźnienia lub odwołania lotu masz następujące możliwości zgodnie z naszymi Ogólnymi Warunkami Przewozu, oprócz tych, które są narzucone przez rozporządzenie (WE) nr 261/2004 (“Rozporządzenie”) ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

 1. Dokonamy ponownej rezerwacji na inny lot obsługiwany przez Wizz Air na tej samej lub (jeśli to konieczne) porównywalnej trasie, w najwcześniejszym możliwym terminie, w zależności od dostępności wolnych miejsc.
 2. Zwrócimy całkowitą opłatę zapłaconą za anulowany lot, w tym (jeśli dotyczy) za lot powrotny.
 3. Zwrócimy na Twoje konto WIZZ pełną wartość Twojej płatności za anulowany lot plus 20% taryfy zapłaconej za anulowany lot (również za część powrotną, jeśli dotyczy). Środki te możesz wykorzystać na dowolny lot linią Wizz Air.

Oprócz powyższych możliwości udostępniamy dwa bezpłatne połączenia telefoniczne (alternatywnie klient może wybrać teleks, faks lub e-mail), a jeśli Wizz Air nie będzie w stanie zapewnić tych usług, zwrócimy koszt takich połączeń.

W przypadku zmiany trasy, jeśli nowa godzina odlotu przypada na dzień po planowanym dniu rozpoczęcia anulowanego lotu organizujemy bezpłatne zakwaterowanie w hotelu oraz transport między lotniskiem i miejscem zakwaterowania. Jeśli Wizz Air nie może zapewnić Ci takich świadczeń, zwrócimy Ci koszty posiłków, zakwaterowania w hotelu oraz transportu między lotniskiem i miejscem zakwaterowania.

Zwracamy koszty w uzasadnionej wysokości, które muszą zostać udokumentowane rachunkami.

Ponadto Wizz Air wypłaci odszkodowanie zgodnie z artykułem 7 Rozporządzenia:

Kwota

Odległość

Uwaga

250 EUR

1500 km lub mniej

Jeśli zaoferujemy Ci nowy lot i różnica między nową godziną przylotu i godziną podaną w rezerwacji nie przekracza dwóch godzin, kwota ta zostanie zmniejszona o 50%.

400 EUR

od 1500 do 3500 km

Jeśli zaoferujemy Ci nowy lot i różnica między nową godziną przylotu i godziną podaną w rezerwacji nie przekracza trzech godzin, kwota ta zostanie zmniejszona o 50%.

600 EUR

ponad 3500 km

Jeśli zaoferujemy Ci nowy lot i różnica między nową godziną przylotu i godziną podaną w rezerwacji nie przekracza czterech godzin, kwota ta zostanie zmniejszona o 50%.

Powyższe odszkodowania nie zostaną wypłacone, jeśli o anulowaniu lotu zostaniesz powiadomiony:

 • na 2 tygodnie przed planowaną godziną odlotu (STD);
 • od 2 tygodni do 7 dni przed STD, jeśli zaoferujemy Ci alternatywny lot Wizz Air, którego odlot nie jest planowany na wcześniejszej niż dwie godziny przed STD, a godzina przylotu nie ma miejsca później niż cztery godziny po planowanej godzinie przylotu (STA);
 • na mniej niż 7 dni przed STD, jeśli zaoferujemy Ci alternatywny lot Wizz Air, którego odlot nie jest planowany na wcześniej niż godzinę przed STD, a godzina przylotu nie ma miejsca później niż dwie godziny po STA.

Nie mamy obowiązku wypłacania odszkodowania, jeśli anulowanie zostało spowodowane przez okoliczności nadzwyczajne, których nie można było uniknąć, podejmując uzasadnione środki.

Okoliczności nadzwyczajne obejmują m.in. te przyczyny: kontrola ruchu powietrznego, akcje protestacyjne (inne niż akcje protestacyjne pracowników Wizz Air), alarm terrorystyczny lub względy bezpieczeństwa, zamknięcie lotniska lub pasa startowego, zamieszki, katastrofy naturalne, względy bezpieczeństwa lotu.

Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie w celu stwierdzenia zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności.

Jeśli masz roszczenia związane z realizacją Twoich praw wynikających z Rozporządzenia, możesz skontaktować się z krajowym urzędem ds. egzekwowania w kraju odlotu (http://apr.europa.eu).

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 (Rozporządzeniem) ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotów jeśli Twój lot miał opóźnienie, masz następujące możliwości:

ODLEGŁOŚĆ

WIELKOŚĆ OPÓŹNIENIA

POMOC UDZIELONA NA PASAŻERA PODLEGAJĄCEGO OPŁACIE

1500 km lub mniej

2 godziny lub więcej

 • napoje i posiłek o wartości proporcjonalnej do opóźnienia
 • dwa połączenia telefoniczne, teleksowe, faksowe lub e-mailowe (jeśli Wizz Air nie będzie mógł udzielić tych świadczeń, zwrócimy uzasadnione koszty udokumentowane rachunkami)

1500-3500 km

3 godziny lub więcej

3500 km lub więcej

4 godziny lub więcej

Jeśli Twój lot jest opóźniony o co najmniej 5 godzin, możesz wybrać spośród tych możliwości (oprócz wyżej wymienionych):

 • Anulujemy Twoją rezerwację i zwrócimy całkowitą opłatę za anulowany lot po cenie zakupu za niezrealizowane odcinki podróży oraz za odcinki zrealizowane, jeśli lot nie jest już zgodny z celami Twojego pierwotnego planu podróży wraz z (gdy ma to znaczenie, np. w przypadku lotów łączących)
 • ponowną rezerwacją możliwie najwcześniejszego lotu powrotnego obsługiwanego przez Wizz Air lub inną linię lotniczą w porównywalnych warunkach transportu do pierwszego punktu odlotu. Oferta zależna od dostępności miejsc. Informacje o lotach alternatywnych i/lub środkach transportu lądowego można uzyskać na stanowisku informacyjnym na lotnisku.
 • Anulujemy Twoją rezerwację i zwrócimy na konto WIZZ równowartość całej Twojej płatności za odpowiedni lot oraz dodatkowo 20% zapłaconej taryfy. Środki te możesz wykorzystać na dowolny lot Wizz Air.

W przypadku dużego opóźnienia, jeśli nowa godzina odlotu przypada na dzień po planowanym dniu rozpoczęcia planowanego lotu organizujemy bezpłatne zakwaterowanie w hotelu oraz transport między lotniskiem i miejscem zakwaterowania. Jeśli Wizz Air nie może zapewnić Ci takich świadczeń, zwrócimy Ci koszty posiłku, zakwaterowania w hotelu oraz transportu między lotniskiem i miejscem zakwaterowania — do uzasadnionych kosztów udokumentowanych rachunkami.

Pasażerowie, których lot jest opóźniony o ponad trzy godziny po przybyciu, maja prawo do odszkodowania opisanego w artykule 7 Rozporządzenia, chyba że opóźnienie było spowodowane okolicznościami nadzwyczajnymi którym nie można było zapobiec, podejmując uzasadnione środki.

Jeśli masz roszczenia związane z realizacją Twoich praw wynikających z Rozporządzenia, możesz skontaktować się z krajowym urzędem ds. egzekwowania w kraju odlotu (http://apr.europa.eu).

Jeśli odmówiono Ci wejścia na pokład zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotów, masz następujące możliwości.

Jeśli dobrowolnie zrezygnujesz z rezerwacji w zamian za dodatkowe świadczenia, możesz skorzystać z tych możliwości (oprócz dodatkowych świadczeń uzgodnionych z Wizz Air):

 1. a) Ponowna rezerwacja na lot obsługiwany przez Wizz Air lub inną linię lotniczą zapewniającą porównywalne warunki transportu do Twojego ostatecznego celu podróży. Oferta zależna od dostępności miejsc.
 2. b) Zwrot całkowitej opłaty za anulowany lot po cenie zakupu za niezrealizowane odcinki podróży oraz za odcinki zrealizowane, jeśli lot nie jest już zgodny z celami Twojego pierwotnego planu podróży wraz z (gdy ma to znaczenie, np. w przypadku lotów łączących) ponowną rezerwacją możliwie najwcześniejszego lotu powrotnego obsługiwanego przez Wizz Air lub inną linię lotniczą w porównywalnych warunkach transportu do pierwszego punktu odlotu. Oferta zależna od dostępności miejsc.
 3. c) Zwrot pełnej wartości płatności za odpowiednie odcinki oraz dodatkowo 20% zapłaconej taryfy. Środki te możesz wykorzystać na dowolny lot Wizz Air.

Jeśli liczba ochotników była niewystarczająca i linia Wizz Air odmówiła Ci wejścia na pokład wbrew Twojej woli i bez innego powodu, oprócz powyższych świadczeń pomożemy Ci w następujący sposób:

 1. a) Zapewnimy kupony na przekąskę/posiłek o wartości proporcjonalnej do czasu oczekiwania.
 2. b) Oferujemy bezpłatnie dwa połączenia telefoniczne, teleks, wiadomości faksowe lub wiadomości e-mail, a jeśli Wizz Air nie będzie w stanie zapewnić tych usług, zwrócimy ich koszt.
 3. c) W przypadku zmiany trasy, jeśli nowa godzina odlotu przypada na dzień po planowanym dniu rozpoczęcia anulowanego lotu organizujemy bezpłatne zakwaterowanie w hotelu oraz transport między lotniskiem i miejscem zakwaterowania. Jeśli Wizz Air nie może zapewnić Ci takich świadczeń, zwrócimy Ci koszty posiłków, zakwaterowania w hotelu oraz transportu między lotniskiem i miejscem zakwaterowania.

W przypadku pomocy opisanej w sekcjach b) i c) zwracamy koszty uzasadnione i udokumentowane fakturami.

Ponadto Wizz Air wypłaci odszkodowanie zgodnie z artykułem 7 Rozporządzenia:

Kwota

Odległość

Uwaga

250 EUR

1500 km lub mniej

Jeśli zaoferujemy Ci nowy lot i różnica między nową godziną przylotu i godziną podaną w rezerwacji nie przekracza dwóch godzin, kwota ta zostanie zmniejszona o 50%.

400 EUR

od 1500 do 3500 km

Jeśli zaoferujemy Ci nowy lot i różnica między nową godziną przylotu i godziną podaną w rezerwacji nie przekracza trzech godzin, kwota ta zostanie zmniejszona o 50%.

600 EUR

ponad 3500 km

Jeśli zaoferujemy Ci nowy lot i różnica między nową godziną przylotu i godziną podaną w rezerwacji nie przekracza czterech godzin, kwota ta zostanie zmniejszona o 50%.

Jeśli masz roszczenia związane z realizacją Twoich praw wynikających z Rozporządzenia, możesz skontaktować się z krajowym urzędem ds. egzekwowania w kraju odlotu (http://apr.europa.eu).

W przypadku śmierci bliskiego członka rodziny (matki, ojca, żony, męża, konkubiny lub konkubenta, siostry, brata, dziadków, dziecka, wnuka), która nastąpiła w ciągu 30 dni przed datą wylotu, możesz poprosić o zwrot środków, wysyłając roszczenie. W ciągu 7 dni od przesłania formularza skargi, musisz przedstawić akt zgonu.

Najczęstsze pytania

Najczęstsze pytania

Wypełnij formularz roszczeniai zwróć uwagę, aby wybrać odpowiednią kategorię.

Otrzymasz unikalny identyfikator — zawsze go podawaj. Postaramy się możliwie szybko zająć Twoją sprawą. Odpowiedź otrzymasz na pewno w ciągu 30 dni.

Poinformujemy Cię o zmianach i możliwościach w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany podczas dokonywania rezerwacji.

Sprawdź ustawienia filtra e-maili i wszystkie skrzynki pocztowe, by nie przegapić ważnych powiadomień. Możesz też śledzić aktualizacje publikowane w naszej witrynie na karcie Status lotu.