Ciasteczka na stronie internetowej Wizz Air

Pliki cookie stosowane są w celu usprawnienia korzystania z naszej witryny. Jeżeli użytkownik będzie korzystać z witryny Wizz Air nie zmieniając ustawień plików cookie, uznamy, że wyraził on zgodę na otrzymywanie wszystkich plików cookie w witrynie Wizz Air. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookie. Dalsze informacje można znaleźć w Polityce plików cookie.

Wizz Air

Wizz AirWizz

myWizz
myWizz
Odprawa
DODAJ TORBĘ
Znajdź rezerwację

Wprowadź nazwę użytkownika (adres e-mail) Wysyłamy nowe hasło pod zarejestrowany adres e-mail.


Zarejestruj się

Konto WIZZ

Warunki

1. Definicje

1.1. Pasażer: osoba korzystająca z usług transportowych Wizz Air.

1.2. Klient: pasażer lub osoba trzecia działająca w imieniu pasażera rozpoczynająca otwarcie Konta WIZZ i dokonująca wpłaty przez dodawanie funduszy WIZZ Plus lub w inny sposób.

1.3. Rejestracja pasażera: rejestracja tożsamości pasażera oraz danych kontaktowych w systemie rezerwacji Wizz Air. Rejestracja obejmuje otwarcie Konta WIZZ umożliwiając kontakt z Pasażerem.

1.4. Konto WIZZ: konto, na którym można śledzić przedpłaty dokonywane przez Klienta, zakupy oraz stan konta.

1.5. Doładowanie Konta WIZZ oznacza kwotę wpłaconą na Konto WIZZ przez Klienta przy pomocy telecentrum w sposób opisany w punkcie 3.4.

1.6. Waluta bazowa: waluta wybrana przez Klienta podczas rejestracji, w której obliczany jest stan konta WIZZ. Zalecane jest wybranie waluty, w której dokonywana będzie większość zakupów. Dokonując rezerwacji przez Internet możliwe jest jedynie dokonanie opłaty z funduszy na koncie za loty, których ceny podano w wybranej przez Klienta walucie bazowej. Pozostałe loty można zarezerwować za pośrednictwem telecentrum. Dostępne waluty: GBP, EUR, PLN, HUF, RON, SEK, NOK.

1.7. Numer Konta WIZZ: dziesięciocyfrowy numer identyfikacyjny podany przez system rezerwacji po zakończeniu rejestracji pasażera.

1.8. Usługi Wizz Air: przewóz lotniczy pasażerów i bagażu.

1.9. Telecentrum: telefoniczne biura obsługi klientów Wizz Air. Numery telefonu do telecentrum można znaleźć na stronie kontakt.

3. Otwarcie Konta WIZZ i dodawanie funduszy

3.1. Klient może otworzyć Konto WIZZ dokonując rejestracji danych Pasażera zgodnie z punktem 1.3. Jeżeli Pasażer i Klient nie są tą samą osobą, konieczne jest również podanie danych Klienta do fakturowania.

3.2. Fundusze do Konta Wizz można dodać przy pomocy doładowania konta WIZZ dokonując wpłaty kartą kredytową lub przelewem bankowym w wybranej walucie bazowej.

3.3. Doładowanie Konta WIZZ stanowi dodanie funduszy do konta w walucie bazowej.

3.4. Prośbę o dodanie funduszy należy zgłosić przez telecentrum. Telecentrum dokonuje rejestracji pasażera, podaje klientowi numer konta bankowego Wizz Air, na które należy dokonać wpłaty, oraz identyfikator użytkownika WIZZ. Zlecenie płatnicze musi zawierać identyfikator użytkownika WIZZ w polu wpłaty.

3.5. Po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe Wizz Air, staramy się dodać fundusze na konto WIZZ pasażera w ciągu 2 dni oraz przesłać potwierdzenie pocztą elektroniczną. Jeżeli pasażer nie otrzyma potwierdzenia w ciągu 2 dni, jest on odpowiedzialny za skontaktowanie się z telecentrum Wizz Air w celu sprawdzenia stanu wpłaty oraz udzielenia pomocy w jej ewentualnej identyfikacji.

3.6. Minimalna suma jednego doładowania to: 300 EUR lub równowartość w innych walutach.

5. Fakturowanie

5.1. Wizz Air wystawia automatycznie fakturę na sumę wpłaconą na Konto WIZZ i przesyła ją do pasażera.

5.2. Jeżeli Klient i Pasażer nie jest tą samą osobą, a Klient zażąda faktury przy otwieraniu rachunku, Wizz Air wystawi fakturę i wyśle na adres Klienta.

6. Korzystanie z funduszy na Koncie WIZZ

6.1. Fundusze na Koncie WIZZ można wykorzystać do płatności za rezerwacje dla Pasażera i nie więcej niż czterech innych osób podróżujących wspólnie z Pasażerem (np. rodzina, znajomi itp.). Przy pomocy funduszy na koncie można również dokonywać zmiany terminu i trasy dokonanych wcześniej rezerwacji Pasażera. Rezerwacja oraz zmiany mogą zawierać również dodatkowe usługi.

6.2. Rezerwacji i zmian w rezerwacji można dokonywać przez Internet (wizzair.com) lub przez Telecentrum.

6.3. W przypadku rezerwacji dokonywanych przy pomocy Konta WIZZ, posiadacz konta musi być jednym z podróżujących pasażerów.

6.4. Dokonując rezerwacji lub dokonując zmian, konieczne będzie podanie identyfikatora użytkownika, do którego należy Konto WIZZ, podczas rezerwacji przez Internet lub w Telecentrum.

6.5. Jeżeli suma na Koncie WIZZ jest niewystarczająca do opłacenia rezerwacji, różnicę można dopłacić kartą kredytową.

6.6. Jeżeli rezerwacja dokonywana jest w walucie innej niż waluta bazowa Konta WIZZ, suma w walucie rezerwacji zostanie przeliczona na sumę w walucie bazowej i zostanie odjęta od Konta WIZZ. Dokonując rezerwacji przez Internet możliwe jest jedynie dokonanie opłaty z funduszy na koncie za loty, których ceny podano w wybranej przez Klienta walucie bazowej. Pozostałe loty można zarezerwować za pośrednictwem telecentrum.

6.7. Suma na Koncie WIZZ wpłacona przy pomocy doładowania konta dostępna jest przez czas nieograniczony. Fundusze na Koncie WIZZ uzyskane w drodze przeliczenia punktów są dostępne zgodnie z warunkami dotyczącymi punktów.

6.8. Fundusze wpłacone na Konto WIZZ nie podlegają zwrotowi i są nieprzenośne.

6.9. W razie odwołania przez Wizz Air lotu opłaconego z Konta WIZZ, Pasażer otrzyma zwrot ceny za lot na swe konto.

6.10. Z Konta WIZZ można korzystać wyłącznie do opłacenia lotów obsługiwanych przez Wizz Air Hungary (W6).

7. Stan Konta WIZZ

7.1 Informacje o stanie Konta WIZZ można otrzymać przez Internet (wizzair.com) lub w Telecentrum.

8. Likwidacja Konta WIZZ

8.1 Wizz Air zastrzega sobie prawo do likwidacji Konta WIZZ po 30 dniach od pisemnego powiadomienia Pasażera. Po okresie powiadomienia nie wolno otwierać nowych kont i dokonywać wpłat na konto. Pasażerowie mogą jednak wykorzystać fundusze znajdujące się już na koncie zgodnie z paragrafem 6.7.

9. Postanowienia różne

9.1. Klient i Pasażer zobowiązani są do traktowania identyfikatora użytkownika WIZZ w sposób poufny. Wizz Air nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty powstałe w wyniku niewłaściwego użycia identyfikatora użytkownika WIZZ lub ujawnienia go osobom trzecim oprócz Klienta i/lub Pasażera.

9.2. Umowa niniejsza będzie interpretowana i staje się prawomocna pod każdym względem w sposób zgodny z prawem węgierskim. Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przede wszystkim w drodze dyskusji pomiędzy stronami umowy.

9.3. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej umowie, usługi zakupione od Wizz Air przy użyciu Konta WIZZ podlegają Ogólnym Warunkom Przewozu Wizz Air.

9.4. Klient oświadcza, że uznaje warunki niniejszej umowy. Klient oświadcza również, że został odpowiednio poinformowany o warunkach niniejszej umowy oraz zrozumiał i zaakceptował je.

9.5. Wizz Air zastrzega sobie prawo do zmiany warunków. Wizz Air poinformuje wszystkich Klientów i Pasażerów o zmianie warunków na swej stronie internetowej (wizzair.com).