Патнички документи

Истражете ги Вашите можности за патување

Лесно организирајте го целиот Ваш одмор

Информации и услуги

Патнички документи

Хармоники

При резервирање лет, погрижете се точно да го наведете целото име на патникот, исто онака како што е напишано во патничкиот документ што ќе го користи патникот.

Ако сте направиле грешка при резервирањето, може да ја користите опцијата за бесплатно променување име на интернет на страницата со преглед на летот во случај на:

 • погрешен пол   (машки/женски)     
 • скратено име     (Иван А. Ристески наспроти  Иван Александар Ристески)    
 • печатна грешка на најмногу 3 знаци

За други поправки на името, контактирајте со Центарот за поддршка на Wizz Air во рок од 2 часа по резервирањето. По овој рок, ќе треба да се плати такса за промена на име:

 • [name-change location=WizzairCom]  при променување на името на нашата страница
 • [name-change location=CallCentre] при променување на името преку Центарот за поддршка на Wizz Air. Покрај таксата за промена на име, ќе Ви се наплати и такса за трансакција во Центарот за поддршка.

Ако не сте сигурни за барањата за виза на земјите до кои ќе патувате, одете во IATA Travel Centre за да се информирате.

Please check your passport is still valid before travelling to Europe after 29 March 2019: https://www.passport.service.gov.uk/check-a-passport. You may need to renew earlier than planned. For more information check here.

Согласно романскиот закон бр. 248 од 2005 (во однос на правилата за слободно движење на романските државјани во странство), романските државјани на возраст од 18 години може да патуваат во странство само се во придружба на двата родители или еден родител/едно возрасно лице и ги имаат потребните документи.

Ако двата родители не патуваат во придружба, едниот родител или другото лице треба да има полномошно од другиот родител или обата родители. Полномошното мора да го опфаќа следното:

 • земја на дестинацијата
 • времетраење на престојот
 • согласност за патување од едниот или обата родители
 • ако важи, умреница од едниот или обата родители
 • ако возрасното лице што патува како придружба не е еден од родителите, тоа мора да понесе копија од потврда за неосудуваност од полиција

Прочитајте повеќе за правилата и прописите!

Децата на возраст под 16 години кои се државјани на Украина може да ја преминат границата и излезат од Украина само со согласност од обата родители (посвоени родители или негуватели) или во нивна придружба или во придружба на лица што тие ги назначиле.

Децата треба да имаат важечки странски пасош или патнички документ за дете или пак, треба да се внесат во странскиот пасош на родителот (во случаите кога патуваат со тој родител).

Кога децата на возраст под 16 години кои се државјани на Украина ја напуштаат територијата на Украина во придружба на еден од родителите или лице назначено од еден од родителите, а другиот родител не е присутен на граничниот премин, треба да се прикаже документ за согласност на другиот родител заверен од нотар, во кој ќе биде наведена земјата на дестинацијата и времето на патувањето.

Согласност на еден од родителите заверена од нотар не е потребна во следните случаи:

 • кога другиот родител кој не е присутен на граничниот премин, е лице кое не припаѓа на ниедна држава или пак е со странска националност,
 • кога државјанинот што патува на возраст под 16 години има белешка во пасошот што потврдува дека државјанинот трајно ја напушта Украина или пак, дека е регистриран во Украинската Амбасада во странство
 • не е потребна согласност од другиот родител и ако се прикажат следните документи во оригинал или копии заверени на нотар: умреница за другиот родител, судска одлука што потврдува дека другиот родител е лишен од родителските права; судска одлука што потврдува дека другиот родител е исчезнат; судска одлука што потврдува дека другиот родител е физички неспособно лице; судска одлука со која му се дозволува на детето да ја напушти територијата на Украина без согласност и придружба на другиот родител;

 

Од 15 јануари 2017, државјаните и жителите на Франција на возраст под 18 години може да патуваат самостојно (без родител или старател) само ако поседуваат образец со овластување за патување (“l'autorisation de sortie du territoire")

Образецот ги содржи следните информации:

 1. Презимето, името , датумот и местото на раѓање на малолетното лице со овластување да ја напушти територијата;  
 2. Презимето, името, датумот и местото на раѓање на родителот/старателот којшто го потпишал овластувањето, својството во кое се практикува неговото овластување, неговите живеалиште, потпис и, каде што е применливо, неговите детали за контакт, телефонски броеви и адреса на е-пошта;  
 3. Времетраењето на овластувањето, што не смее да надмине една година од датумот на потпишувањето.  

Образецот мора да го пополни и потпише родителот или старателот. Мора да се достави и копија од важечки документ за идентификација од родителот или старателот којшто го потпишал образецот.

 

 

Често поставувани прашања

Често поставувани прашања

При пријавувањето или на вратата за влегување во авионот треба да ги покажете сите неопходни, важечки патнички документи. Освен тоа, треба да ги исполнувате барањата на земјата од, низ и до која летате. Ако ги немате потребните документи (пасош или виза или кој било патнички документ) и не Ве пуштат да влезете во дадена земја, може да треба да ги подмирите трошоците за последователниот превоз и другите неизбежни трошоци.

За најточни информации околу визните барања, контактирајте со Министерствата за надворешни работи, Амбасадите или Конзулатите на земјите што би сакале да ги посетите. Ќе треба да го покажете истиот документ што сте го навеле при пријавувањето на интернет.

Ако сѐ уште немате потврдена резервација, најтопло Ви препорачуваме појдовниот и дојдовниот лет да ги резервирате на две одделни резервации. На тој начин ќе може да користите различни патнички документи при пријавување. Ако веќе имате потврдена резервација, контактирајте со Центарот за поддршка на Wizz Air

Граничните органи може да одлучат да одбијат влез во нивната земја поради информации што не ни се достапни. Нема да извршиме поврат на средствата за лет или услуга што не може да ја искористите поради одбиен влез, но може да треба да ги подмирите трошоците за последователниот превоз и другите неизбежни трошоци.