Политика за приватност

Информации и услуги

Wizz Air

Информации и услуги

Политика за приватност („Политиката“)

1. ИНФОРМАЦИИ

Wizz Air Hungary Kft. („Wizz Air“ или „ние“ или „нас“) (регистрирано седиште: Laurus Offices | Kőér street 2/A | Building B | H-1103 | Будимпешта, Унгарија; регистарски број: 01-09-964332) посветува особено внимание на заштитата на податоците. Wizz Air ги обработува податоците согласно законите за заштита на податоците во Унгарија и тоа се врши во согласност со Политиката. Wizz Air е регистриран контролор на податоци во регистарот што го одржува Државната служба за заштита на податоците и слобода на информациите во Унгарија (регистарскиот број што се однесува на обработката на податоците на патниците е 01001, регистарскиот број што се однесува на директниот маркетинг е NAIH-83118/2015, а регистарскиот број што се однесува на создавањето база на податоци е NAIH-83120/2015).

2. ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ВАШИТЕ ПОДАТОЦИ ШТО ГИ БАРАМЕ И КОРИСТИМЕ

2.1 Лични податоциПолитиката важи за сите лични податоци што ни ги доставувате или ги собираме и обработуваме во однос на Вашата врска со Wizz Air. За целите на Политиката, под „лични податоци“ се подразбираат сите информации што се однесуваат на Вас и со кои сте идентификувани или може, директно или индиректно, да се идентификувате (особено Вашето име, адреса, телефонски број, адреса на е-пошта, број на кредитна или банкарска картичка, информации за специјална нега) и сите упатувања изведени од такви информации што се однесуваат на Вас.

2.2 Собирање лични податоциСекогаш кога ги користите нашите услуги или услугите од трети страни што се нудат на нашата веб-страница (на пр., резервирање лет или услуга на воздушен превоз или пак, слични активности), собираме лични податоци за Вас што или директно сте ни ги доставиле нам (или на нашиот агент) или сме ги собрале кога сте ги користеле нашите услуги или пак сте резервирале услуги на трети страни преку нашата веб-страница. Сепак, Wizz Air не сноси одговорност за користењето на Вашите податоци од трети страни, каде користењето е дозволено, за нивни цели. Во такви случаи, за дополнителни информации Ве замолуваме да ги разгледате нивните политики за приватност. Повеќе информации за преносот на податоците на трети страни може да пронајдете во параграф 3 подолу.

2.3 Информации што ги собираме и обработуваме:
- информации за Вас,
- информации за услугите што сте ги купиле (или директно од нас или пак од наш агент),
- детали за патничките аранжмани (на пр., деталите од резервацијата и дополнителните услуги што сме ги обезбедиле),
- детали за користењето на веб-страницата (што опфаќаат, но не се ограничени на незавршените резервации во минатото), Центрите за поддршка или апликациите за мобилни уреди и
- информации за комуникацијата со нас или нашиот персонал.

Со обезбедувањето лични податоци, потврдувате и јасно се согласувате Wizz Air да ги обработува Вашите лични податоци согласно Политиката и важечките закони и прописи, што опфаќа користење на податоците од вработените на Wizz Air и пренос на податоците во и надвор од Унгарија како што е назначено тука.

Во врска со податоците опфатени во списокот со патници, Wizz Air ги обработува податоците врз основа на Владиниот Декрет 25/1999 (II. 12.) од Воздушен превоз на патници, а другите информации Wizz Air ги обработува врз основа на Вашата доброволна согласност според параграф 5 од акт CXII од 2011 од Информациска самоопределба и слобода на информациите („Информациски Акт“).Во одредени случаи, треба да ги обработиме и Вашите чувствителни лични податоци (како што е дефинирано во параграф 3.3 од Информацискиот акт) кога барате специјална помош од нас и/или оператор на аеродром (како на пр., обезбедување кислород) или пак, кога ни давате информации за Вашата способност за летање (на пример, ако сте бремени).Со давањето лични податоци што се, или би можело да се смета дека се, „чувствителни лични податоци“, јасно се согласувате дека може да ги собираме, користиме, споделуваме со трети страни (на пр., аеродромите од каде што полетувате или каде што слетувате или компаниите за справување на тлото на тие аеродроми, или пак, Центрите за поддршка) и да ги пренесуваме надвор од Европската економска зона, како што е опишано во Политиката. Ова е поради тоа што сакаме да бидеме сигурни дека успешно ќе го исполниме Вашето барање за специјална помош или од безбедносни причини (Вашата способност за летање).Ако ја повлечете согласноста или не обезбедите податоци, тоа може да значи дека нема да бидеме во можност да ги обезбедиме сите или делови од услугите што сте ги побарале. Имајте предвид дека во такви околности нема да може да ги откажете или да добиете поврат на средствата од таксите што сте ги платиле.

2.4 Користење на личните податоци

Целите за кои ги користиме Вашите лични податоци се:
а.) да ги обезбедиме услугите што сте ги купиле од нас или да го олесниме купувањето услуги или производи од трети страни на нашата веб-страница, преку апликацијата или центарот за поддршка (податоците што се користат за таа цел ги опфаќаат сите податоци собрани во текот на процесот на резервирање: име на патникот, националност, пол, телефонски број, адреса на е-пошта, детали за кредитни или банкарски картички, информации за специјална нега, детали за летот, број за потврда, датум и место на раѓање, детали за патничките документи и број на Wizz сметка);
б.) да обезбедиме услуги, понуди и потсетници согласно Вашите потреби (за таа цел користиме лични податоци, како што се име и детали за контакт, детали од минати пребарувања);
в.) да комуницираме со Вас (на пример, да Ви испраќаме е-пораки како потсетување или известувања за какви било промени во врска со летот) (за таа цел користиме лични податоци, како што се име и детали за контакт, лет);
г.) да Ве известиме за анкетата за испитување на задоволството на нашите корисници што се спроведува за целите на анализа, за подобрување на квалитетот и услугите, како и работата на веб-страницата, за мерење на успехот на нашите рекламни кампањи или за создавање услуги што ќе одговараат на Вашите потреби (за таа цел, ги користиме Вашето име и деталите за контакт, како и деталите од Вашите резервации во минатото);
д.) да поддржиме други административни цели (што опфаќаат, но не се ограничени на сметководство и наплата, ревизија, потврда на кредитна или друг тип платежна картичка, испитување за можна измама (што опфаќа користење пребарувања од агенција за проверка на кредити и проверки за потврдување платежни карички), имиграциска и царинска контрола, безбедносни, сигурносни, здравствени, административни и правни цели, како и тестирање, одржување и развој на системи) (може да употребиме кои било од податоците што сме ги добиле од Вас, согласно потребите).

3. ОТКРИВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

3.1 Можно е Вашите лични податоци да ги споделиме во рамките на „Групата на Wizz Air“. За повеќе информации за „Групата на Wizz Air“, кликнете тука. Освен тоа, откривањето на Вашите податоци на трети страни може да биде неопходно за да Ви овозможиме без проблеми да ги добиете производите, услугите и информациите што ги барате.

3.2. Откривањето на Вашите лични податоци на трети страни може да се случи и поради целите опишани во Политиката:
- туристички агенти и други трети страни преку кои резервирате патување или други услуги;
- даватели на услуги од трета страна чиишто услуги сте ги купиле (пр., осигурување, превозни услуги) на нашата веб-страница, во нашата апликација или преку нашиот Центар за поддршка;
- нашите партнери во шемите за лојалност на кои сте им се придружиле;
- компаниите за справување на тлото или аеродромите за да Ви ја обезбедат бараната услуга;
- компаниите за кредитни картички, давателите на платежни услуги за обработување на плаќањата што сте ги започнале за нашата веб-страница, во нашата апликација или преку нашиот Центар за поддршка;
- трети страни што спроведуваат анкети меѓу корисниците во наше име;
- други даватели на услуги од трета страна што ние сме ги вклучиле, меѓу другото, за обработка на податоците;
- трети страни, како што се правни фирми и судови, со цел спроведување или применување каков било договор со Вас;
- државни органи или извршни тела, како што се полиција и регулаторни институции, на нивно барање и само ако така налага важечкиот закон или пак, за заштита на нашите права и безбедноста на клиентите, персоналот и имотот.

3.3. Туристички агенти и други трети страни. Ако купите некаква услуга од агентот на билетарницата на аеродромот, јасно се согласувате агентот на билетарницата да ги обработи Вашите лични податоци согласно Политиката. Кликнете тука за да видите кој правен ентитет ќе ги обработи Вашите лични податоци.

3.4. Даватели на услуги од трета страна. Кога ќе ја купите услугата од давател на услуги од трета страна на нашата веб-страница, во нашата апликација или преку нашиот Центар за поддршка, ги пренесуваме Вашите лични податоци за да го олесниме купувањето. Обработката на податоците од трети страни може да се врши и согласно нивните политики за приватност. Ве советуваме да ги прегледате политиките за приватност директно на веб-страницата на третите страни за повеќе информации околу нивните практики на обработување податоци. Во некои случаи, за да се добие одредената услуга треба да се прифатат нашите услови на користење и политиката за приватност, како и тие на третата страна. Освен тоа, добиваме и информации за Вас од трети страни, како на пример, кога учествувате во програма за лојалност. За повеќе информации околу преносот на податоци до/од трети страни, кликнете тука.

3.5. Центар за поддршка. Вклучуваме добавувачи од трета страна за обезбедување услуги на Центар за поддршка за нас. Повеќе информации за добавувачите може да најдете тука. Центарот за поддршка ги обработува Вашите лични податоци согласно оваа Политика. Повикот се снима и може да се поврзе со други податоци од резервација со цел да се обезбеди квалитет, како и за справување со можни жалби во иднина. Се архивираат и поплаките што се поднесуваат по електронски пат, преку пошта или по е-пошта и може да се поврзат со други податоци од резервација за справување со можни поплаки во иднина.

3.6. Гранична полиција и имиграциони органи. Во некои земји, Wizz Air е обврзан со закон на агенциите за гранична контрола да им даде пристап до информациите за резервации и патувања. Поради тоа, сите информации што ги имаме за Вас и Вашите патнички аранжмани може да се откријат пред царинските и имиграционите органи на местото на полетување или слетување. Исто така, законите во неколку земји му наложуваат на Wizz Air да собира информации од пасошите и слични информации за сите патници пред почетокот на патувањето до и од тие земји. Кога е потребно, Wizz Air ќе им ги обезбеди тие информации на соодветните царински и имиграциони органи.

4. БЕЗБЕДНОСТ

4.1 Преземаме соодветни технички и организациски мерки за да се погрижиме Вашите лични податоци да се заштитат од случајно или незаконско уништување или случајно губење, менување, неовластено откривање или пристап, особено кога обработката опфаќа пренесување податоци преку мрежа, како и против сите други незаконски форми на обработка. Посветуваме особено внимание на безбедното пренесување на личните и финансиските податоци. Такви податоци се пренесуваат од компјутерот до серверот за резервации на Wizz Air преку шифрирани канали со поддршка од најсовремената технологија Secure Socket Layer (SSL).

4.2 Ако пренесеме податоци во земја надвор од Европската Унија согласно Политиката, не можеме да гарантираме дека податоците ќе бидат заштитени согласно законите и прописите за заштита на податоците на ЕУ.

Ако продолжите да ги користите нашите услуги и да обезбедувате лични податоци, јасно се согласувате на пренесувањето, чувањето и обработката на Вашите лични податоци надвор од земјата во која се наоѓате и надвор од Европската економска зона, дури и во земји во кои според нивните закони може да имате помалку законски права.

5. КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ЗА МАРКЕТИНШКИ И ДРУГИ ЦЕЛИ

5.1 При користењето на нашата веб-страница, Вашиот прелистувач зачувува колачиња на уредот. Повеќе за колачињата што ги користи Wizz Air може да прочитате тука. Целта ни е да се погрижиме нашата веб-страница на посетителите да им го нуди тоа што го бараат и да им ги обезбедува најважните маркетиншки пораки. За да ја постигнеме целта, Вашите податоци може да ги користиме за анализа, подобрувања на квалитетот, развој на услугите, подобрување на работата на веб-страницата, мерење на успехот на рекламните кампањи или прилагодување на услугите според Вашите потреби. За тие цели може да пренесуваме податоци преку кои не може лично да Ве идентификуваат, како што се, меѓу другото, анонимни демографски информации и однесување на интернет до нашите договорни партнери (пр., даватели на услуги од трета страна наведени во Клаузула 3. или банки што издаваат брендирани кредитни/дебитни картички на WIZZ, со специјални поволности). Ги складираме податоците што ги испраќаат прелистувачот и уредот до нашата веб-страница во текот на процесот на резервирање. Таквите податоци нема да се откријат на трети страни, освен во агрегатни форми, без можност за лична идентификација.

5.2 Можно е да добивате специјални понуди од нас ако сте побарале таква комуникација со претплатување на нашиот билтен или ако сте ни ги доставиле своите податоци при пријавувањето на натпревар или регистрирањето за промоција или пак, ако сте се зачлениле во Wizz Discount Club. Со претплатувањето на билтените, станувањето член на Wizz Discount Club или обезбедувањето детали како што е наведено погоре, јасно се согласувате (свесни за соодветните информации околу обработувањето на податоците) да добивате директна маркетинг комуникација или специјални понуди од Wizz Air или нашите договорни партнери (на пр., банки што издаваат брендирани кредитни/дебитни картички на WIZZ, со специјални поволности; Wizz Tours Ltd.) и е-пошта како потсетување за резервациите што не сте ги завршиле. За целите на испраќањето директна маркетинг комуникација/специјални понуди, ќе ги обработиме следните лични информации: име и адреса на е-пошта или телефонски број. За целите на е-поштата за потсетување, ќе ги зачуваме и користиме следните податоци од Вашето пребарување: избраните почетна точка и дестинација, летот во еден правец или повратен, времето на полетување|слетување, бројот на патници, избраниот тип билет, вкупната сума на цената на билетот, дали корисникот е претплатен на билтенот, типот резервација (обична, WDC, групна), избраните услуги, јазикот на страницата/апликацијата на Wizz Air. Овие податоци ќе ги чуваме четири дена.

5.3 Согласноста е доброволна. Претплатата може да ја откажете во секое време без да наведете никаква причина, бесплатно, со кликнување тука или на врската во секој билтен или со променување на параметрите во Wizz профилот или пак, со испраќање писмо во  Laurus Offices | Kőér street 2/A | Building B | H-1103 | Будимпешта, Унгарија.

6. РАЗНО

6.1 Ако се регистрирате на нашата веб-страница, претпоставуваме дека немате против да ги обработуваме податоците што сте ги обезбедиле во текот на процесот на регистрација и нема да мора повторно да ги наведувате кога ќе правите понатамошни резервации.

6.2 Кога ќе резервирате, ќе добиете шифра за потврда. Ќе ја пронајдете во е-пораката за потврда што ќе ја добиете по резервирањето. Ве советуваме шифрата за потврдување секогаш доверливо да ја чувате. Откривањето на шифрата за потврда на други лица може да им овозможи да пристапат до деталите за резервацијата и планот на патување преку нашиот систем.

6.3 Вашите лични податоци и договорите склучени од и меѓу Вас и Wizz Air се чуваат во нашиот систем за резервации. Ако сакате да добиете информации за Вашата евиденција како регистриран патник или кои било податоци што ги чува Wizz Air, за обработката на податоците или ентитетите за обработка на податоците (ако има такви) или пак, сакате да побарате промена или бришење на податоците, контактирајте нѐ со избирање на категоријата „Општи прашања/барања во врска со Политиката за приватност“ на оваа врска.

6.4 Во однос на обработката на податоците во опсегот на Информацискиот акт, загарантирани Ви се следните права и правни мерки: имате право да барате информации за обработката на податоците и да барате исправка, бришење или блокирање на личните податоци. Ако е дозволено според важечкиот закон, може и да не се согласите со обработката на податоците. Во неочекуваниот случај на прекршување на правата што се однесуваат на личните податоци, може да се обратите кај Органите за заштита на податоците и слобода на информациите во Унгарија (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; телефон: +36-1+391-1400; факс: +36-1-391-1410; е-пошта: ugyfelszolgalat@naih.hu) или во надлежниот суд. Деталите за Вашите права и правни мерки се наведени во потпоглавјата 13-17 и потпоглавјето 30 на Информацискиот акт.

6.5 Ако настанат промени во Политиката за приватност, ажурираната верзија ќе ја објавиме на нашата веб-страница wizzair.com.

6.6 Вашите лични податоци ќе се обработат за времето потребно да се остварат горенаведените цели или за ограничениот временски период наведен во важечките закони.

6.7 На веб-страницата wizzair.com може да пронајдете врски до други веб-страници за кога Ви се потребни информации. Имајте предвид дека тие страници може да се сопственост и одговорност на други компании и организации и имаат различни политики за безбедност и приватност. Wizz Air нема контрола над нив и не презема одговорност за информациите, материјалите, производите или услугите што се содржат на и се достапни преку тие веб-страници.

6.8 Оваа Политика за приватност важи од 23. декември 2015.