Пътнически документи

Запознайте се с възможностите си за пътуване

Организирайте лесно цялата си ваканция

Информация и услуги

Пътнически документи

Акордиони

Когато правите резервация за полет, моля, уверете се, че предоставяте точно пълното име на пътника, точно както е изписано в пътническия документ, който ще бъде използван.

Ако допуснете грешка при резервацията, можете да използвате опцията за безплатна промяна на името онлайн в данните на полета, при следните случаи:

 • Грешно обръщение   (мъж/жена)     
 • Съкратено име     (Томас Дж. Смит вместо  Томас Джон Смит)    
 • Правописна/печатна грешка до 3 символа

За други корекции по името, моля, свържете се с кол центъра на Wizz Air в рамките на 2 часа след извършване на резервацията. След този срок ще трябва да бъде заплатена такса за промяна на име:

 • [name-change location=WizzairCom]  при промяна на името в нашия сайт
 • [name-change location=CallCentre] при промяна чрез кол центъра на Wizz Air. В допълнение към таксата за промяна на името, ще бъде начислена и такса за транзакция през кол център.

Ако не сте сигурни за визовите изисквания на страните, до които ще пътувате, моля, посетете IATA Travel Centre за информация.

В съответствие с румънски закон номер 248 от 2005 г. (засягащ правилата за свободно движение на румънски граждани в чужбина), румънски граждани, ненавършили 18 години, могат да пътуват в чужбина само ако са придружени и от двамата си родители или един родител/възрастен, които притежават необходимата документация.

Ако детето не е придружавано от двамата родители, другият родител или другото лице трябва да притежава пълномощно от другия родител или двамата родители. Пълномощното трябва да включва следното:

 • държавата на дестинацията
 • продължителността на престоя
 • съгласието на другия родител или на двамата родители за пътуването
 • смъртен акт на другия или двамата родители, ако е приложимо
 • ако придружаващият възрастен не е родител, той трябва да разполага с копие от свидетелството си за съдимост, издадено от полицията

Прочетете повече за правилата и разпоредбите!

Деца под 16-годишна възраст, които са граждани на Украйна, могат да преминават границата на Украйна със съгласие на двамата родители (осиновители или настойници) или придружавани от тях или от лица, посочени от тях.

Децата трябва да имат валиден задграничен паспорт или документ за пътуване на дете или да бъдат включени в задграничния паспорт на своя родител (когато пътуват с този родител).

Когато деца под 16-годишна възраст, които са граждани на Украйна, напуснат територията на Украйна, придружавани от един родител или лице, посочено от един родител, а другият родител не присъства на граничния пункт, трябва да бъде представено нотариално заверено съгласие на другия родител, което посочва държавата на дестинацията и времето на пътуване.

Нотариално заверено пълномощно от другия родител не се изисква в следните случаи:

 • когато другият родител – който не присъства на граничния пункт – е лице без националност или с чужда националност;
 • когато в паспорт на пътуващ гражданин под 16 години се посочва, че същият напуска Украйна окончателно или е регистриран в украинското консулство в чужбина,
 • също няма нужда от съгласието на другия родител, ако бъдат представени следните документи или копия, заверени от нотариус: смъртен акт на другия родител; съдебно решение, посочващо, че другият родител е лишен от родителски права; съдебно решение, посочващо, че другият родител липсва; съдебно решение, посочващо, че другият родител е инвалид; съдебно решение, позволяващо на детето да напуска територията на Украйна без съгласие и без да е придружавано от другия родител;

Считано от15 януари 2017 г., френските граждани и постоянно пребиваващи във Франция лица под 18-годишна възраст, могат да пътуват сами (без родител или настойник) само ако разполагат с разрешително да пътуват сами (”l’autorisation de sortie du territoire”)

Формулярът съдържа следната информация:

 1. Фамилията, собственото и бащиното име, дата и място на раждане на непълнолетното лице, оторизирано да напуска територията;
 2. Фамилията, собственото и бащиното име, дата и място на раждане на притежателя на родителските права, който е подписал разрешителното, качеството, в което се упражняват тези права, постоянният адрес на притежателя на родителските права, негов подпис и, където е приложимо, данни за връзка, телефонни номера и имейл адреси;
 3. Продължителността на разрешителното,която не може да е повече от една година от датата на подписване.

Формулярът трябва да е попълнен и подписан от родител или настойник. Трябва да се предостави също и валиден документ за самоличност на родителя или настойника, който е подписал формуляра.

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Трябва да представите всички необходими, валидни пътнически документи при чекирането. Те трябва и да отговарят на входните и миграционни разпоредби на държавите, от, през и към които летите. Ако не разполагате с нужния паспорт или виза или друг необходим пътнически документ и ви бъде отказано влизане в дадена държава, може да се наложи да заплатите допълнителната сума за транспорт и свързаните разходи.

За да получите най-точна информация за визовите изисквания, моля, свържете се с посолствата или консулствата на държавите, които искате да посетите. Ще трябва да представите същия документ, който сте използвали при онлайн чекирането.

Ако все още нямате потвърдена резервация, силно ви препоръчваме да резервирате полетите си на отиване и на връщане под две отделни резервации. В такъв случай ще можете да използвате различни пътнически документи при чекирането. Ако вече имате потвърдена резервация, моля, свържете се с кол центъра на Wizz Air

Граничните власти може да решат да ви откажат влизане в страната въз основа на информация, с която ние не разполагаме. Няма да ви възстановим сумите за никакъв полет или услуга, която не можете да използвате поради отказа, но може да се наложи да заплатите допълнителната сума за транспорт и свързаните разходи.