Ciasteczka na stronie internetowej Wizz Air

Pliki cookie stosowane są w celu usprawnienia korzystania z naszej witryny. Jeżeli użytkownik będzie korzystać z witryny Wizz Air nie zmieniając ustawień plików cookie, uznamy, że wyraził on zgodę na otrzymywanie wszystkich plików cookie w witrynie Wizz Air. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookie. Dalsze informacje można znaleźć w Polityce plików cookie.

Wizz Air

Wizz AirWizz

myWizz

Wprowadź nazwę użytkownika (adres e-mail) Wysyłamy nowe hasło pod zarejestrowany adres e-mail.


Zarejestruj się

użyteczne informacje & warunki podróży

REZERWACJA


REGULAMIN PODRÓŻY


PASAŻEROWIE O SPECJALNYCH POTRZEBACH


REZERWACJA

Sposób rezerwacji

Pasażerowie mogą dokonać rezerwacji przez Internet (wizzair.com), telefonicznie, w biurach podróży lub przed odlotem w większości kas biletowych na lotniskach. Pasażerowie dokonujący rezerwacji telefonicznie zostaną obciążeni opłatą za call centre.

Linie lotnicze Wizz Air nie używają tradycyjnych biletów. Podczas rezerwacji, zamiast tradycyjnego biletu, pasażer otrzymuje kod rezerwacji. Przy odprawie biletowo-bagażowej, po podaniu kodu rezerwacji i okazaniu odpowiedniego dowodu tożsamości ze zdjęciem, pasażer otrzyma kartę pokładową. W zależności od sposobu rezerwacji, pasażer otrzyma kod rezerwacji pocztą elektroniczną (rezerwacja przez Internet), zwykłą pocztą lub telefonicznie (rezerwacja telefoniczna).

Połączenia i przesiadki

W razie dokonania rezerwacji dalszego lotu z Wizz Air, rezerwacja ta stanowi osobną umowę. Wizz Air zapewnia wyłącznie transport z jednego miasta do drugiego, lecz nie oferuje połączeń, co oznacza, że pasażer musi dokonać odprawy bagażu, w celu kontynuowania podróży kolejnym lotem. Nie zapewniamy transferu pasażerów ani bagażu. Z tego powodu nie przyjmujemy odpowiedzialności za ewentualne dalsze rejsy, na które pasażer może się spóźnić. Pasażerowie powinni upewnić się, że posiadają wystarczająco dużo czasu pomiędzy planową godziną lądowania pierwszego lotu oraz planową godziną kolejnego odlotu na odebranie bagażu rejestrowanego oraz dokonanie czynności związanych z odprawą bagażu i kontrolą bezpieczeństwa przed kontynuowaniem podróży.

Cena za przewóz, podatki i inne opłaty

Wizz Air oferuje opłaty za przelot w jedną stronę, więc nie ma wymogu minimalnej lub maksymalnej długości pobytu. Opłata za przelot obejmuje obowiązkowe podatki i inne opłaty, których nie da się uniknąć w procesie rezerwacji, natomiast nie obejmuje opłat za usługi opcjonalne dostępne dla pasażerów na ich życzenie.

Cena biletu zawiera opłatę manipulacyjną w wysokości 7 EUR za pasażera za lot.

Dokonanie płatności

Lot Wizz Air można zarezerwować i opłacić przez Internet lub telefonicznie kartą kredytową lub wypukłą (embosowaną) kartą debetową. Rezerwacji i płatności kartą kredytową lub gotówką można również dokonać w jednym z partnerskich biur podróży oraz w kasach biletowych na lotnisku. W wielu przypadkach możliwa jest płatność przelewem na konto bankowe. Więcej informacji znajduje się na stronie „jak rezerwować” .

Zmiany rezerwacji

a) Zmiana terminu i celu podróży lotu

Pasażer może dokonać zmiany daty, godziny i celu podróży lotu przez Internet, za pośrednictwem telecentrum lub w biurze podróży nie później niż na 3 godziny przed planowanym odlotem po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej oraz ewentualnej różnicy w stosunku do ceny lotu. Jeżeli aktualna cena za przewóz, podatki i inne opłaty za nowy lot są niższe, pasażer otrzyma zwrot różnicy wyłącznie za niższe podatki.

Lotów zarezerwowanych w jednej z jednostek linii lotniczych Wizz Air – tzn. Wizz Air Hungary (kod linii lotniczej W6) lub Wizz Air Ukraine (kod linii lotniczej WU) nie można zamieniać na loty realizowane przez inne jednostki Wizz Air. Nie można również zamieniać lotów krajowych na loty międzynarodowe i odwrotnie.

b) Zmiana nazwiska pasażera

Nazwisko pasażera można zmienić przez Internet lub za pośrednictwem telecentrum nie później niż na 3 godziny przed planowanym odlotem po opłaceniu opłaty za zmianę nazwiska. Opłata za zmianę nazwiska należna jest za każdego pasażera i za podróż w jedną stronę.

Po odbyciu odprawy online możliwe jest dokonanie zmian w rezerwacji (z wyjątkiem zmiany lotu i zmiany nazwiska) lub zakupienie dodatkowych usług. Przypominamy, że w razie dodania do rezerwacji usług WIZZ Xpress, WIZZ XXLong lub WIZZ Reserved Seat konieczne jest
- ponowne wydrukowanie karty pokładowej
lub
- udanie się do stanowiska odprawy na lotnisku, gdzie wydana zostanie odpowiednia etykieta świadcząca o zmianach w wydrukowanej wcześniej karcie pokładowej.

Po dokonaniu odprawy online możliwość dokonania zmiany lotu i nazwiska pasażera istnieje wyłącznie za pośrednictwem telecentrum do 4 godzin przed planowym odlotem. Obowiązuje opłata za zmianę. Należy pamiętać, że w przypadku zmiany lotu lub nazwiska po odprawie online należy dokonać ponownej odprawy i ponownie wydrukować kartę pokładową. Opłata za zmianę lotu jest wyższa w przypadku dokonania zmiany w ciągu 30 dni przed odlotem.

Zwroty

Cena za przewóz i opłaty podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadkach i na warunkach określonych w Ogólnych warunkach przewozu.

W razie śmierci członka najbliższej rodziny pasażera (matki, ojca, żony, męża, konkubenta, siostry, brata, dziadka/babci, dziecka lub wnuka) w ciągu 30 dni przed planowaną datą lotu, pieniądze mogą zostać zwrócone na prośbę pasażera zgłoszoną do biura obsługi klientów Wizz Air w ciągu 30 dni od śmierci pod warunkiem okazania świadectwa zgonu w ciągu 7 dni od zgłoszenia prośby o zwrot kosztów.

Powiadomienia

Może zajść konieczność skontaktowania się Wizz Air z pasażerem przed planową godziną odlotu, jeżeli konieczne będą ewentualne zmiany dotyczące lotu. W związku z powyższym pasażer obowiązany jest przekazać Wizz Air odpowiednie informacje umożliwiające kontakt o każdej porze (numer telefonu stacjonarnego lub/i numer telefonu komórkowego i adres e mail). Wizz Air nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne szkody poniesione w przypadku, gdy podany przez pasażera adres e mail i/lub numer telefonu były nieprawidłowe lub jeżeli pasażer nie posiadał dostępu do podanego adresu e-mail lub nie sprawdzał go regularnie, lub jeżeli pasażer nie był dostępny pod żadnym z podanych numerów telefonu.

Jeżeli rezerwacji dokonano przez biuro podróży, a pasażer nie posiada adresu e-mail , biuro podróży musi podać własny adres e-mail w celu rezerwacji oraz poinformować pasażera o wszelkich powiadomieniach przesłanych przez Wizz Air mających wpływ na rezerwację.

Plan podróży

Plan podróży/potwierdzenie zostanie przesłane do pasażera na adres poczty elektronicznej podany podczas rezerwacji przez Internet. Plan podróży zawiera szczegółowe informacje na temat zarezerwowanych rejsów oraz kod identyfikacyjny potwierdzający rezerwację.

Pasażerowie dokonujący rezerwacji telefonicznie otrzymają plan podróży/potwierdzenie płatności bezpłatnie pocztą elektroniczną lub faksem, lub zwykłą pocztą za dodatkową opłatą.

Pasażerowie dokonujący rezerwacji w biurze podróży, otrzymają plan podróży od pracownika biura podróży.

REGULAMIN PODRÓŻY

Odprawa oraz wejście na pokład

Jeśli lot obsługiwany jest przez Wizz Air Hungary:

Odprawa rozpoczyna się na 2 godziny przed godziną odlotu i kończy się na 40 minut przed godziną odlotu zgodnie z Rozkładem na lotnisku Miejsca Wylotu. W przypadku, gdy Pasażer (a) nie dopełni procedur na stanowisku odprawy do chwili jej zakończenia lub (b) nie stawi się w stanowisku odprawy lub przy bramce wejściowej w odpowiednim czasie z dowolnego powodu, jego rezerwacja zostanie anulowana przez Wizz Air, Pasażer nie zostanie przyjęty na pokład, a Wizz Air zwróci Pasażerowi Cenę Całkowitą po potrąceniu Opłat za Inne Usługi oraz Opłaty za Ochronę Miejsca. Wizz Air zaleca wykupienie ubezpieczenia pokrywającego straty spowodowane brakiem możliwości odbycia podróży lub dotarcia na lotnisko przed odprawą z jakichkolwiek powodów.

Pasażerowie posiadający specjalne wymogi lub specjalne potrzeby muszą się stawić na stanowisku odprawy na 2 godziny przed planowanym odlotem. W innym razie możemy nie być w stanie dopełnić procedur odprawy w odpowiednim czasie umożliwiającym wejście pasażera na pokład.

Jeśli lot obsługiwany jest przez Wizz Air Ukraine:

Odprawa rozpoczyna się 2 godziny, a kończy 40 minut przed odlotem zgodnie z Rozkładem na lotnisku Miejsca Wylotu. W przypadku, gdy Pasażer (a) nie dopełni procedur odprawy w Terminie Odprawy lub (b) nie stawi się na stanowisku odprawy lub przy bramce wejściowej w odpowiednim czasie z jakiegokolwiek powodu, jego rezerwacja zostanie anulowana, a Pasażer nie zostanie przyjęty na pokład i nie otrzyma zwrotu kosztów, za wyjątkiem przypadków wyszczególnionych w przepisach Ukrainy lub ogólnych warunkach przewozu pasażerów i bagażu.

Pasażerowie posiadający specjalne wymogi lub specjalne potrzeby muszą się stawić na stanowisku odprawy na 2 godziny przed planowanym odlotem. W innym razie możemy nie być w stanie dopełnić procedur odprawy w odpowiednim czasie umożliwiającym wejściem pasażera na pokład.

Dokumenty podróży

Wizz Air wymaga od pasażerów okazania odpowiednich, ważnych dokumentów podróży przy odprawie zgodnych z wymogami państwa wylotu, tranzytu i państwa docelowego. Wizz Air nie ponosi odpowiedzialności za żadne koszty poniesione przez pasażera z powodu odmowy wjazdu do danego kraju z powodu braku ważnego paszportu lub wizy.

Klient jest zobowiązany do podania Wizz Air pełnego imienia i nazwiska Pasażera zgodnie z Dokumentem Podróży Pasażera, który zostanie wykorzystany w czasie podróży. Jeśli Klient nie poda tych danych w czasie rezerwacji lub za pośrednictwem Telecentrum w ciągu 2 godzin od dokonania rezerwacji, za korektę nazwiska Pasażera zostanie pobrana opłata za zmianę nazwiska. Wysokość opłaty dostępna jest na Stronie Internetowej lub w Telecentrum.

Przydział miejsc, miejsce z dodatkową przestrzenią na nogi i pierwszeństwo na pokładzie Wizz Xpress

Wizz Air posiada samoloty z kabiną pasażerską w jednolitej konfiguracji, gdzie nie oferuje się przydziału miejsc.

Jednakże można zarezerwować miejsce z dodatkową przestrzenią na nogi i siedzieć w jednym z najwygodniejszych miejsc w samolocie. Usługę tą można nabyć przez Internet jednocześnie z dokonaniem rezerwacji lub w późniejszym terminie telefonicznie lub nawet na lotnisku po dokonaniu odprawy. W przypadku zainteresowania tą usługą prosimy kliknąć tutaj , aby zapoznać się z cenami.

Istnieje również możliwość nabycia pierwszeństwa na pokładzie umożliwiającego wejście do samolotu w pierwszej kolejności. Usługę tą można również nabyć przez Internet jednocześnie z dokonaniem rezerwacji lub w późniejszym terminie telefonicznie lub nawet na lotnisku po dokonaniu odprawy. W przypadku zainteresowania tą usługą prosimy kliknąć tutaj , aby zapoznać się z cenami. Należy jednak zauważyć, że zakup pierwszeństwa na pokładzie nie gwarantuje pasażerowi możliwości wyboru dowolnego siedzenia.

Stosowana przez Wizz Air zasada dotycząca przyznawania pierwszeństwa pasażerom z małymi dziećmi oraz osobom niepełnosprawnym pozostaje bez zmian.

Usługi na pokładzie

Podobnie jak inne tanie linie lotnicze, Wizz Air nie oferuje bezpłatnych posiłków w czasie lotu. Wizz Air oferuje na pokładzie sprzedaż napojów i lekkich przekąsek.

Używanie sprzętu elektronicznego na pokładzie:

W czasie trwania lotu obowiązuje zakaz korzystania z następujących urządzeń elektronicznych:

• przenośne radia FM i odbiorniki telewizyjne;

• skanery;

• telefony komórkowe;

• urządzenia zdalnie sterowane (w tym zabawki);

• nadajniki i odbiorniki radiowe;

• przenośne odtwarzacze wideo;

• odtwarzacze dysków CD, minidysków i CD-ROM;

• radia CB;

• drukarki komputerowe;

• wskaźniki laserowe.

Następujących urządzeń elektronicznych można używać jedynie po osiągnięciu przez samolot wysokości rejsowej:

• laptopy/komputery przenośne;

• gry komputerowe;

• kamery wideo.

Następujących urządzeń elektronicznych można używać w trakcie całego lotu bez ograniczeń:

• rozruszniki serca;

• aparaty słuchowe;

• wszczepione urządzenia medyczne;

• elektroniczne stymulatory nerwów.

PASAŻEROWIE O SPECJALNYCH POTRZEBACH

Oprócz usług wysokiego standardu zapewnianych wszystkim pasażerom zgodnie z polityką firmy Wizz Air, pasażerowie należący do specjalnych kategorii mogą otrzymać dodatkową pomoc. W poniższej sekcji omówione są zasady i procedury postępowania w stosunku do tych kategorii pasażerów.

Pasażerowie posiadający specjalne wymogi lub specjalne potrzeby muszą się stawić na stanowisku odprawy na 2 godziny przed planowanym odlotem. W innym razie możemy nie być w stanie dopełnić procedur odprawy w odpowiednim czasie umożliwiającym wejście pasażera na pokład.

Kobiety ciężarne

Wizz Air nie przyjmuje na pokład kobiet w ciąży powyżej 34 tygodnia. Wizz Air ponosi odpowiedzialność za problemy zdrowotne kobiet ciężarnych i/lub ich nienarodzonego dziecka, do których może dojść podczas lub w wyniku podróży lotniczej, jedynie zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Przewozu. Wizz Air usilnie zaleca, aby kobiety ciężarne powyżej 28 tygodnia ciąży mogą podróżować liniami Wizz Air wyłącznie pod warunkiem posiadania zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do odbycia podróży lotniczej. Wizz Air ponosi odpowiedzialność za problemy zdrowotne kobiet ciężarnych i/lub ich nienarodzonego dziecka, do których może dojść podczas lub w wyniku podróży lotniczej, jedynie zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Przewozu zasięgnęły porady lekarskiej przed podróżą.

Osoby niepełnosprawne

Pasażerowie są uznani za niepełnosprawnych, jeżeli ze względów fizycznych, medycznych lub psychicznych wymagają indywidualnej pomocy (przy wsiadaniu lub wysiadaniu z samolotu, podczas lotu, w przypadku ewakuacji, podczas obsługi na lotnisku), której w normalnych warunkach nie udziela się innym pasażerom.

O niepełnosprawności fizycznej pasażera, o ograniczeniu sprawności ruchowej, o poważnych lub zakaźnych chorobach oraz o innych dolegliwościach wymagających opieki medycznej należy zawiadomić Wizz Air najwcześniej jak to możliwe. Można to zrobić online, w trakcie dokonywania rezerwacji, lub kontaktując się z naszym Telecentrum (zalecamy zawiadomienie nas w dniu rezerwacji). Nie możemy zagwarantować spełnienia próśb pasażerów zgłoszonych później niż 48 godziny przed planowym odlotem.

Prosimy o kontakt telefoniczny z poniższymi numerami miejscowymi:

Kraj połączenia Język Numer telefonu
Belgia francuski 070 271 268
Bośnia angielski +387 552 33990
Bułgaria bułgarski +359 24 91 70 48
Czechy czeski +420 246 019 980
Irlandia angielski 01520 932 603
Finlandia angielski 0206 93232
Francja francuski 0892390149
Niemcy niemiecki 0180 533 6900
Gruzja angielski 0706777307
Węgry węgierski 0640 106 166
Włochy włoski 199 257 012
Izrael angielski +972 37219487
Chorwacja chorwacki +38520770229
Łotwa angielski/rosyjski 90 200 905
Litwa litewski +37 052 054 250
Macedonia angielski +38923207633
Malta angielski +35627781241
Holandia angielski 0900 708 0901
Norwegia angielski 8105 0057
Polska polski +48 22 318 07 77
Rumunia rumuński +40 373763737
Szwajcaria angielski 0900 000 425
Serbia serbski  0900010011
Słowenia angielski 090 100 165
Slovakia Czech + 421 552 30 2818
Hiszpania hiszpański 900 907 199*
Szwecja angielski 0770 930 530
Ukraina ukraiński 442064888
Wielka Brytania angielski 0330 365 4902
Język(i) Numer telefonu
Numer międzynarodowy węgierski + 36 1 255 0791
Numer międzynarodowy czeski/polski/angielski/
niemiecki/francuski/
hiszpański/włoski
+48 22 351 9492
Numer międzynarodowy rumuński +40 373 763 737
Numer międzynarodowy ukraiński/rosyjski +380 (44) 206 4 888

*bezpłatny numer

Obowiązują lokalne stawki za połączenia. Numery te przeznaczone są wyłącznie dla pasażerów wymagających specjalnej pomocy i nie mogą być wykorzystywane do zgłaszania innych zapytań lub problemów.

W dowolnym z przypadków wymienionych wyżej Wizz Air zastrzega sobie prawo do zażądania pełnego orzeczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do odbycia lotu, zawierającego wyraźną zgodę medyczną na przelot. Wizz Air może zażądać, aby pasażerowi towarzyszył wykwalifikowany personel medyczny lub pielęgniarski.

Jeżeli powyższe warunki nie zostaną spełnione, Wizz Air może odmówić rezerwacji.

Wizz Air może odmówić rezerwacji, w przypadku gdy nie jest w stanie spełnić warunków określonych w zaświadczeniu lekarskim na pokładzie swych samolotów.

Osoby niepełnosprawne będą przyjmowane na pokład zgodnie z poniższymi zasadami, bez względu na wymóg okazania zaświadczenia lekarskiego. W razie wątpliwości dotyczących konieczności przedstawienia zgody lekarza, pracownicy obsługi naziemnej powinni się skonsultować z dyżurnym doradcą do spraw medycznych.

Na pokładzie może lecieć jednocześnie maksymalnie 28 niepełnosprawnych pasażerów (o ograniczonej sprawności ruchowej), pod warunkiem, że liczba pasażerów wymagających wózka inwalidzkiego od stanowiska odprawy do miejsca w kabinie nie przekracza 10. Na pokład samolotu można wnieść bezpłatnie dwie sztuki sprzętu do poruszania się.

Osoby niepełnosprawne wymagające stałej opieki i pomocy przy korzystaniu z toalety w samolocie będą przyjmowane na pokład jedynie pod opieką pełnosprawnej dorosłej osoby.

Wózki inwalidzkie

Pasażerowie potrzebujący wózka inwalidzkiego muszą zawiadomić o tym telefonicznie w momencie dokonania rezerwacji.

Nie można przewozić wózków inwalidzkich oraz wózków z ciekłą baterią.

Wózki inwalidzkie z suchą (nieciekłą) baterią mogą być przewożone, pod warunkiem że styki zostaną zabezpieczone przed zwarciem. Bateria musi być odpowiednio przymocowana do wózka.

Pasażerowie niewidomi i niesłyszący

Pasażerom niewidomym i niesłyszącym zapewniamy bezpłatnie pomoc pracownika na prośbę zgłoszoną telefonicznie w dniu rezerwacji.

Psy przewodniki

Psy przewodniki towarzyszące pasażerom niepełnosprawnym mogą podróżować bez dodatkowych opłat. W danym samolocie może podróżować tylko jeden pies. Uwaga! Pies nie może zajmować fotela.

Wizz Air akceptuje wyłącznie oficjalnie zatwierdzone psy przewodniki, co oznacza, że zwierzę musi spełniać pewne wymogi. Zgodnie z przepisami krajów, z których i do których odbywają się loty, to podróżny jest odpowiedzialny za posiadanie takich dokumentów.

Jeśli planujesz podróż z psem przewodnikiem, prosimy o podanie takiej informacji podczas procesu rezerwacji oraz poinformowanie naszego Telecentrum i przesłanie następujących dokumentów na co najmniej 48 godzin przed planowaną godziną wylotu:
•zaświadczenie potwierdzające, że dany pies jest oficjalnie zatwierdzonym psem przewodnikiem
•wszelkie inne dokumenty wymienione w przepisach państw, z których i do których odbywa się przelot

Prosimy wziąć pod uwagę to, że psy przewodniki nie są akceptowane na pokładzie samolotów podróżujących do oraz z Wielkiej Brytanii.

Pasażerowie wymagający dodatkowego tlenu

Wizz Air przewozi Pasażerów wymagających w normalnych warunkach dodatkowego tlenu z powodów medycznych pod warunkiem posiadania przez nich zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ich zdolność do podróżowania drogą lotniczą bez konieczności podania dodatkowego tlenu podczas planowanego lotu. Pasażerowie, którzy nie przedstawią wymaganego zaświadczenia przy stanowisku odprawy, nie otrzymają pozwolenia na lot. Nie zezwala się Pasażerom na wnoszenie na pokład samolotu dodatkowego tlenu, a Wizz Air nie może zapewnić tlenu na pokładzie w takich przypadkach.