Slapukai „Wizz Air“ svetainėje

Slapukus naudojame, kad galėtume užtikrinti jūsų geriausią patirtį mūsų tinklalapyje. Jei toliau naršysite „Wizz Air“ tinklalapį nepakeitę savo slapukų nuostatų, manysime, kad sutinkate gauti visus slapukus, esančius „Wizz Air“ tinklalapyje. Jūs bet kada galite pakeisti savo slapukų nuostatas. Dėl išsamesnės informacijos žr. mūsų Slapukų politiką.

WizzAir

Wizz

Įveskite savo naudotojo vardą (el. pašto adresą). Mes išsiuntėme naują slaptažodį jūsų registruotu el. pašto adresu.


Registracija

„Wizz Air“ paslaugų pardavimo nuostatos ir sąlygos

Sudaryta tarp

„Wizz Air Hungary Limited“ (toliau – „Wizz Air“)

BUD International Airport Building 221, H-1185 Budapest; registruotos Vengrijoje Nr. Cg. 01-09-964332, kuriai atstovauja pagrindinis vykdomasis direktorius József Váradi,

ir

„Wizz Air“ svetainėje registruotos kelionių agentūros (toliau – gavėjas)

I. Apibrėžtys

Užsakymo sistema

„Wizz Air“ valdoma internetinė užsakymo sistema.

Skambučių centras

„Wizz Air“ valdomas rezervavimo ir informacijos centras.

Sutarties sąlygos

Maršrute ir „Wizz Air“ bendrosiose gabenimo sąlygose nurodytos nuostatos.

Bendra bilieto kaina

Pervežimo kaina, įskaitant valstybinius ir kitus mokesčius ir rinkliavas.

Maršrutas / kvitas

Keleiviams išduodamas dokumentas, kuriame nurodytas keleivio vardas, pavardė ir skrydžio informacija (pvz., išvykimo, atvykimo ir, jei taikoma, sutarta sustojimo vieta, išvykimo ir atvykimo laikas), nustatytos sutarties sąlygos ir pateikti kiti svarbūs pranešimai.

Registracija internetu

Gavėjo ir parduodančiųjų agentūrų registracija, t. y. duomenų teikimas „Wizz Air“ svetainėje (wizzair.com) pagal pateiktus nurodymus. Registracijos patvirtinimą, įskaitant ID numerį ir slaptažodį, „Wizz Air“ išsiunčia el. paštu.

Keleivis

Asmuo, kurio vardas ir pavardė nurodyti maršrute / kvite, išduodamame sumokėjus taikomą bilieto kainą.

Parduodančioji / registruotoji agentūra:

- gavėjo valdomos agentūros, kurios registruodamosi „Wizz Air“ svetainėje sutinka su dabartinės sutarties nuostatomis;

– registruotosios kelionių agentūros skyriai ir valdos, gavėjo partneriai, vykdantys gavėjo veiklą ir turintys teisę naudoti gavėjo pavadinimą, kuriems gavėjas pavedė parduoti „Wizz Air“ paslaugas. Gavėjas turi raštu arba el. paštu informuoti „Wizz Air“ apie paskyrimą.

Išskirtinės paslaugos

Stambaus bagažo pervežimas ir specialiosios priežiūros poreikių turintiems keleiviams teikiamos paslaugos.

II. Galiojimo laikotarpis

Gavėjo ir „Wizz Air“ sutartis įsigalioja registracijos patvirtinimo dieną neterminuotam laikotarpiui.

III. Sutarties taikymo sritis

Gavėjas parduoda „Wizz Air“ teikiamas paslaugas, t. y. sudaro pervežimo oro transportu sutartis tarp keleivio ir „Wizz Air“ pagal taikytinus įstatymus, tarptautines sutartis ir „Wizz Air“ bendrąsias gabenimo sąlygas. Užsakymų sandoriai sudaromi naudojantis „Wizz Air“ svetainėje veikiančia užsakymo sistema arba susisiekus su skambučių centru.

IV. „Wizz Air“ įsipareigojimai

„Wizz Air“ skelbia taikomas pervežimo kainas ir sąlygas savo interneto svetainėje (wizzair.com).

„Wizz Air“ el. paštu informuoja gavėją apie kiekvieną sutarties sąlygų ir bendrųjų gabenimo sąlygų pakeitimą. „Wizz Air“ skelbia šiuos pakeitimus savo svetainėje.

„Wizz Air“ nagrinėja visus su jos teikiamomis paslaugomis susijusius skundus bei pretenzijas ir imasi reikiamų veiksmų per 21 dieną nuo jų gavimo. „Wizz Air“ informuoja keleivius apie bet kokius skrydžių atidėjimus.

V. Gavėjo įsipareigojimai

1. Gavėjas atsižvelgia į „Wizz Air“ interesus pagal taikomus įstatymus, nurodymus ir „Wizz Air“ bendrąsias gabenimo sąlygas.

2. Remiantis šia sutartimi gavėjui suteikiama teisė sudaryti pervežimo oro transportu sutartį „Wizz Air“ vardu pagal „Wizz Air“ bendrąsias gabenimo sąlygas, taikant „Wizz Air“ bilieto kainą. Gavėjas negali nukrypti nuo šių sąlygų arba jų keisti.

3. Gavėjas keleivius arba asmenis, pageidaujančius naudotis „Wizz Air“ paslaugomis, informuoja apie tai, kad tarp keleivio ir „Wizz Air“ sudaryta pervežimo oro transportu sutartis.

4. Gavėjas gauna ir saugo duomenis, kurių reikia keleivių tapatybei nustatyti. Gavėjas atsako už tinkamą dokumentų užpildymą bei dokumentų tvarkymą pagal „Wizz Air“ bendrąsias gabenimo sąlygas ir už duomenų tvarkymo teisėtumą.

5. Gavėjas negali įdarbinti pagalbininko be išankstinio „Wizz Air“ sutikimo.

6. Gavėjas visas sužinotas komercines paslaptis saugo konfidencialiai ir pagal taikytinus įstatymus bei „Wizz Air“ bendrąsias gabenimo sąlygas. Šios paslaptys gali būti naudojamos ir atskleidžiamos trečiosioms šalims tik vykdant šią sutartį ir, jei būtina, gavus raštišką „Wizz Air“ arba susijusių asmenų sutikimą, nebent įstatymuose nustatyta kitaip. Taip pat gavėjas užtikrina, kad jo parduodančiosios agentūros ir darbuotojai arba jų gavėjai laikosi šios dalies nuostatų ir kad pastarieji užtikrina, jog taip pat elgiasi visi asmenys, galintys sužinoti komercines paslaptis.

7. Gavėjas atsako už vietų bei išskirtinių paslaugų užsakymą ir mokėjimą už bilietą įmonei „Wizz Air“.

8. Gavėjas pateikia keleiviui arba už pervežimą mokančiam asmeniui visą su „Wizz Air“ pervežimo sąlygomis susijusią informaciją ir juos informuoja, kad visus su „Wizz Air“ paslaugomis susijusius skundus ir pretenzijas reikia pateikti „Wizz Air“ ryšių su klientais skyriui:

Customer Service

fakso numeriu 36 1 777 9444

pašto adresu: „Wizz Air Hungary Kft“

BUD International Airport Building 221, H-1185 Budapest

9. Gavėjas perduoda „Wizz Air“ pateiktą maršrutą keleiviui arba už pervežimą mokančiam asmeniui. Vietoj „Wizz Air“ pateikto maršruto gavėjas gali perduoti savo maršrutą, parengtą pagal pirminį maršrutą. Jei gavėjas perduoda savo parengtą maršrutą, jame pateikiamas „Wizz Air“ pateiktas patvirtinimo kodas ir visa su pervežimu oro transportu susijusi informacija (pvz., kelionės data, išvykimo ir atvykimo vieta ir laikas) ir sutarties sąlygos. Jei pateikiamas gavėjo parengtas maršrutas, gavėjas atsako už jame pateiktos informacijos tikslumą. Gavėjas patvirtina, kad jei dėl jo parengtame maršrute pateiktos netikslios informacijos „Wizz Air“ yra įpareigota sumokėti už trečiąsias šalis, jis prisiims atsakomybę už šiuos mokėjimus ir, jei „Wizz Air“ bus iškviesta į teismą arba kokias nors kitas valdžios institucijas, dalyvaus procesuose.

Jei gavėjo parengtame maršrute pateikta informacija netiksli, nes „Wizz Air“ pateikė netikslią arba neišsamią informaciją, už visas susijusias pretenzijas atsako „Wizz Air“.

10. Bilietus rezervavęs gavėjas keleiviui pateikia savo kontaktinius duomenis (el. pašto adresą, pašto adresą, fakso ir telefono numerius) ir tiesioginį telefono numerį. „Wizz Air“ praneša visiems keleiviams apie tvarkaraščių pakeitimus ir atšauktus skrydžius.

11. Gavėjas patvirtina, kad darbo valandomis aptarnaus visus klientus.

12. Susitariančiosios šalys patvirtina, kad yra registruotosios įmonės. Susitariančiosios šalys patvirtina, kad nepradėtas jų bankroto arba likvidavimo procesas ir kad norint sudaryti šią sutartį joms nereikia jokios trečiosios šalies arba institucijos įgaliojimo.

13. Gavėjas gali reklamuoti „Wizz Air“ tik gavęs išankstinį „Wizz“ sutikimą. Taikant šią dalį, žodinė informacija, teikiama klientams siekiant gerinti „Wizz Air“ reputaciją, nenaudojant „Wizz Air“ logotipo arba atvaizdo, reklama nelaikoma. Gavėjas turi teisę naudoti „Wizz Air“ logotipą tik tais atvejais, kurie aprašomi šioje sutartyje.

Norint reklamuoti, reikia pateikti užklausą dėl išankstinio „Wizz Air“ sutikimo adresu sellwizz@wizzair.com. „Wizz Air“ logotipų ir prekės ženklų nurodymo leidimas yra išimtinė „Wizz Air“ teisė. Šios užklausos gali būti atmestos be paaiškinimo. Naudojant „Wizz Air“ pavadinimą negalima tiesiogiai arba netiesiogiai kenkti „Wizz Air“ verslo reputacijai. Todėl gavėjas turi susilaikyti nuo pareiškimų, aktų, reklamos ir pranešimų skelbimo žiniasklaidai, jei tai gali pakenkti „Wizz Air“ reputacijai arba gali prireikti, kad jis, atsižvelgdamas į „Wizz Air“ sprendimą, pateiktų neteisingo aiškinimo priežastį. Gavėjas pažymi, kad jis, pasibaigus šiai sutarčiai, turi nedelsdamas nustoti naudoti su „Wizz Air“ siejamas nuorodas ir atvaizdus.

Gavėjas negali vadintis bendruoju pardavimo atstovu ir kitais pavadinimais (pvz., oro transporto bendrovės bilietų kasa), iš kurių būtų galima suprasti, kad gavėjas yra „Wizz Air“ tarnyba arba jos grupės agentūra.

14. „Wizz Air“ turi teisę nuolat stebėti šios sutarties vykdymą ir atlikti patikros procedūras vietoje. „Wizz Air“ turi teisę reikalauti įprastinių ir specialiųjų ataskaitų.

15. Sudaręs kiekvieną sutartį pagal šios sutarties VI straipsnį, gavėjas įmonei „Wizz Air“ sumoka sutartyje nustatytą kainą už pervežimą oro transportu.

VI. Sutarties šalių atsakomybė

1. Susitariančiosios šalys veikia atsižvelgdamos į rūpestingumo pareigą, kurios tikimasi iš oro transporto sektorių išmanančių ir jame veikiančių įmonių, laikydamosi visų taikytinų teisės aktų.

2. Gavėjas patvirtina, kad atsako už visą jam bendraujant su keleiviu atsiradusią žalą. Gavėjas atsako už pinigų grąžinimą keleiviams tik atsiradus būtinybei.

Gavėjas prisiima atsakomybę už spartų įsipareigojimų vykdymą laikantis taikytinų įstatymų, įmonei „Wizz Air“ teikiamos informacijos tikslumą bei autentiškumą ir „Wizz Air“ nurodymų laikymąsi.

3. Gavėjas kompensuoja visas žalos, įrodytos „Wizz Air“ išduotu dokumentu, atlyginimo sąnaudas, atsiradusias dėl jo teikiamų paslaugų „Wizz Air“.

VII. Atlyginimas ir apskaita

Pardavęs bilietų, gavėjas turi teisę gauti atlyginimą toliau nurodyta tvarka.

„Wizz“ nustatytos bilietų kainos skelbiamos „Wizz Air“ svetainėje. Paskelbtos kainos laikomos gavėjui skirta informacija. Į svetainėje skelbiamas bilietų kainas įtraukti visi valstybiniai ir kiti mokesčiai bei rinkliavos.

Sudaręs pervežimo oro transportu sutartį su keleiviu, gavėjas moka įmonei „Wizz Air“ mokestį, „Wizz Air“ svetainėje atlikdamas operaciją įmonės kortele. Patvirtindama užsakymą, „Wizz Air“ patvirtina mokėjimą.

Sumokėti įmonei „Wizz“ galima ir keleivio arba asmens, mokančio už pervežimą, kredito kortele. „Wizz“ pateikia sąskaitą faktūrą gavėjui. „Wizz Air“ savo svetainėje skelbia priimamų kredito kortelių sąrašą.

„Wizz Air“ parengia sąskaitas faktūras už bilietus gavėjui ir išsiunčia gavėjo nurodytu adresu.

Gavėjas turi teisę gauti atlyginimą už jo suteiktas paslaugas.

Atlyginimas – tai „Wizz“ nustatytos ir parduodamos pervežimo oro transportu paslaugos kainos, nurodytos keleivio ir gavėjo sudarytoje sutartyje, skirtumas.

Atlyginimo gavimas neįtraukiamas į apskaitos procedūrą ir yra visada vykdomas kaip atskiras keleivio ir gavėjo sandoris.

Gavėjas neturi teisės gauti jokio minėtą atlyginimą papildančio atlyginimo.

Jei pagal „Wizz Air“ bendrąsias gabenimo sąlygas keleivis turi teisę susigrąžinti sumokėtą sumą, „Wizz Air“ ją grąžins į banko sąskaitą, naudotą mokant. Todėl, jei mokėta gavėjo kredito arba debeto kortele, pinigai grąžinami gavėjui. Tokiu atveju gavėjas grąžina pinigus keleiviui arba už pervežimą mokėjusiam asmeniui.

„Wizz Air“ gavėjui pateikia keleivių, turinčių teisę susigrąžinti sumokėtas sumas, sąrašą.

VIII. Sutarties nutraukimas

Šią sutartį galima nutraukti:

a) paprastu paskelbimu negaliojančia,
b) ypatingu paskelbimu negaliojančia arba
c) bendru sutarimu.

Apie paprastą sutarties paskelbimą negaliojančia reikia iš anksto prieš 15 dienų pranešti raštu. Jei esama kartotinių rimtų sutarties pažeidimų, kita šalis ją gali nutraukti, ir nutraukimas įsigalioja iš karto.

Jei kuri nors šalis rimtai pažeidžia sutartį, kita šalis išsiunčia raštišką įspėjimą šaliai pažeidėjai ir nurodo pasekmes, kurios atsiras, jei per 8 dienas sutarties pažeidimas nebus panaikintas.

Jei šalis pažeidėja nepanaikina sutarties pažeidimo per minėtą laikotarpį, kita šalis turi teisę paskelbti sutartį negaliojančia, ir paskelbimas įsigalioja iš karto (ypatingas paskelbimas negaliojančia).

Susitariančiosios šalys viena su kita atsiskaito per 15 dienų nuo sutarties nutraukimo.

Dėl bet kokios priežasties nutraukus sutartį panaikinama ir gavėjo arba jo parduodančiosios agentūros prieiga prie „Wizz Air“ užsakymo sistemos naudojantis „Sky Agent“.

IX. Atsakomybė ir atleidimas nuo jos

„Wizz Air“ netaiko gavėjui jokios atsakomybės dėl „Wizz Air“ teikiamų paslaugų, išskyrus atvejus, kai žalą padaro gavėjas, jo darbuotojai ir jo vardu veikiantys asmenys arba kai žala atsiranda dėl jų neatsargių, neteisėtų arba nesiimtų veiksmų.

Gavėjas apie šias pretenzijas praneša įmonei „Wizz Air“ ir ji jas nagrinėja pagal šios sutarties IV.2 dalį.

Gavėjas patvirtina savo atsakomybę „Wizz Air“ atžvilgiu už neatsargiais, neteisėtais arba nesiimtais gavėjo, jo darbuotojų arba jo vardu veikiančių asmenų veiksmais padarytą žalą ir sutarties pažeidimą, išskyrus atvejus, kai žalą arba nuostolį padarė įmonė „Wizz Air“ arba jos darbuotojai.

X. Baigiamosios nuostatos

1. Gavėjas sutinka, kad „Wizz Air“ skelbtų jo, kaip registruotosios agentūros, pavadinimą ir adresą savo svetainėje, kurioje užsiregistravus galima teikti įmonės „Wizz Air“ paslaugų užsakymus.

2. Gavėjo logotipas gali būti skelbiamas „Wizz Air“ svetainėje gavus išankstinį raštišką gavėjo sutikimą.

3. Užsiregistravęs gavėjas sutinka, kad „Wizz Air“ jam siųstų elektroninius laiškus su „Wizz Air“ naujienomis ir informacija.

4. Šiai sutarčiai ir visiems į ją neįtrauktiems dalykams taikomi Vengrijos įstatymai, visų pirma Vengrijos civilinis kodeksas.

5. Su šia sutartimi susiję ginčai pirmiausia sprendžiami susitariančiųjų šalių diskusijomis. Susitariančiosios šalys pripažįsta išimtinę Pešto apygardos vyriausiojo teismo (Pesti Központi Kerületi Bíróság) arba Budapešto teismo (Fõvárosi Bíróság) jurisdikciją – atsižvelgiant į ginčijamą vertę.

Susitariančiosios šalys pasirašo šią sutartį kaip atitinkančią jų ketinimus.

2004 m. liepos 7 d., Budapeštas

József Váradi
Pagrindinis vykdomasis direktorius