Cookie-k használata a Wizz Air weboldalán

A Wizz Air a weboldalán cookie-kat használ annak érdekében, hogy a weboldal a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben ön folytatja a böngészést weboldalunkon, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen. A cookie-beállításokat később bármikor módosíthatja. További tudnivalók a Cookie-kezelési szabályzatunkban olvashatók.

WizzAir

Wizz

myWizz

Adja meg a felhasználónevét (e-mail címét). Elküldjük az új jelszót a regisztrált e-mail címére.


Regisztrál

szerződési feltételek

a wizz air szolgáltatásainak értékesítésére, amely létrejött egyrészről az

Wizz Air Hungary Légiközlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság

BUD Nemzetközi Repülőtér 221. Épület, H-1185 Budapest; Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-964332
a továbbiakban: „Wizz Air”,

másrészről

a Wizz Air honlapján keresztül regisztrált utazási iroda, a továbbiakban "a Bizományos" között.

I. Definiciók

Értékesítő iroda(k) / regisztrált iroda(k)

a Bizományos által üzemeltetett azon utazási iroda, amely a Wizz Air honlapján történő regisztrációval elfogadja a Wizz Air jelen együttműködési megállapodásban foglalt szerződési feltételeit. Értékesítő irodának minősül továbbá a regisztrált utazási iroda mindazon fiókja, telephelye, valamint a Bizományos nevének használatára jogosult és a Bizományos által végzett tevékenységet folytató együttműködő partnere, amelyet a Bizományos a Wizz Air szolgáltatásainak értékesítésére kijelöl, és erről a Wizz Airt írásban vagy elektronikus úton értesíti.

On-line regisztráció

a Bizományos illetve értékesítést végző irodáinak nyilvántartásba vétele, mely a Wizz Air honlapján (wizzair.com) keresztül, a megadott instrukciók alapján történő adatszolgáltatást jelenti. A regisztráció elfogadását a Wizz Air e-mail útján igazolja vissza, a helyfoglalási rendszerbe történő belépéshez szükséges felhasználói név és belépési kód megadásával.

Telefonos ügyfélszolgálat

a Wizz Air által üzemeltetett helyfoglalási és információs központ.

Visszaigazolás/ nyugta

az utas részére kiállított dokumentum, amely az utas nevét és az utazására vonatozó információkat (indulási és rendeltetési hely, indulási és érkezési idők), a Szerződési Feltételeket és más fontos információkat tartalmazza.

Szerződési feltételek

a Visszaigazolásban, valamint a Wizz Air üzletszabályzatában foglalt feltételek.

Helyfoglalási rendszer

a Wizz Air által üzemeltetett, Internet alapú helyfoglalási rendszer.

Speciális szolgáltatások

különleges méretű poggyászok szállítása, illetve a különleges törődést igénylő utasoknak nyújtott szolgáltatások.

Utas

A Wizz Air személyszállítási szolgáltatását jelen megállapodás alapján igénybe vevő személy

Viteldíj/limitár

a személyszállítási szolgáltatás ellenértékeként beszedett összeg, amely a reptéri illetéket és egyéb díjakat is tartalmazza.

II. A szerződés hatálya

A Bizományos és Wizz Air között a megállapodás az on-line regisztráció elfogadásával és visszaigazolásával lép hatályba és határozatlan időtartamra jön létre.

III. A megbízás tárgya

1. A Wizz Air megbízza a Bizományost, hogy a Wizz Air nevében eljárva - figyelemmel a vonatkozó jogszabályok és nemzetközi szerződések rendelkezéseire, valamint a Wizz Air mindenkori hatályos üzletszabályzatára – a Wizz Air által nyújtott légi személyszállítási szolgáltatásokat értékesítse; azaz a Wizz Air és az utas közötti légi személyszállítási szerződést megkösse. A helyfoglalási tranzakció a Wizz Air honlapján üzemeltetett helyfoglalási rendszeren vagy a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül történik.

IV. A Megbízó kötelezettségei

1. A Wizz Air mindenkor irányadó tarifáit és személyszállításra vonatkozó feltételeit az általa üzemeltetett (wizzair.com) honlapon közzéteszi.

Az üzletszabályzat illetve a személyszállítás feltételeinek megváltozásáról a Wizz Air elektronikus levél formájában értesítést küld a bizományosnak, és a változásokat honlapján is közzé teszi.

2. A Wizz Air kezeli és az igények kézhezvételétől számított 21 napon belül rendezi a Wizz Air szolgáltatásaival kapcsolatos panaszokat. A menetrendben meghidetett járatok üzemeltetési rendellenessége esetén értesíti az utasokat.

V. A Bizományos kötelezettségei

1. A Bizományos köteles a Wizz Air érdekeinek megfelelően, annak utasításai, a vonatkozó jogszabályok és a Wizz Air üzletszabályzata szerint eljárni, annak rendelkezéseit betartani.

2. A Bizományos jelen szerződés alapján végzett bizományosi tevékenysége során a Megbízó nevében szerződés kötésére jogosult. A jelen megállapodás keretében nyújtott szolgáltatások értékesítése a Wizz Air nevében történik, a Wizz Air által megadott tarifa szerint, a Wizz Air mindenkor hatályos Üzletszabályzata alapján. A Bizományos ezen feltételektől és kondícióktól nem térhet el, azokat nem módosíthatja.

3. A Bizományos köteles tájékoztatni a Bizományos jelen szerződésben meghatározott szolgáltatását igénybe vevő, vagy igénybe venni szándékozó személyt arról, hogy a légi személyszállítási szerződés a Wizz Air és a szolgáltatást igénybe vevő személy között köttetik.

4. A Bizományos köteles gondoskodni a kötelező utas-azonosításhoz szükséges adatok beszerzéséről, őrzéséről és a dokumentumok szabályszerű kitöltéséről és a felvett adatok - a Wizz Air mindenkori hatályos Üzletszabályzatának megfelelő módon történő kezeléséről és az adatkezelés jogszerűségéről.

5. A Bizományos közreműködőt a Wizz Air hozzájárulása nélkül nem vehet igénybe.

6. A Bizományos köteles a tudomására jutott üzleti titkot a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek és a Wizz Air üzletszabályzatának megfelelően bizalmasan kezelni, azokat csak e szerződés teljesítése érdekében - ha szükséges az érdekeltek és a Wizz Air írásbeli beleegyezése birtokában - használhatja fel és teheti harmadik személyek számára hozzáférhetővé, kivéve ha ezt jogszabály a Wizz Air hozzájárulása nélkül is kötelezővé teszi. A Bizományos továbbá köteles gondoskodni arról, hogy az értékesítést végző irodái, illetve azok munkaviszony/megbízási jogviszony alapján tevékenykedő munkatársai a jelen rendelkezést betartsák és mindazokkal betartassák, akik ezen üzleti titkok birtokába juthatnak.

7. A Bizományos kötelessége az utas vagy a személyszállítás ellenértékét megfizető személy tájékoztatása a személyszállítási feltételekről, az igényelt helyek lefoglalása, a különleges szolgáltatások megrendelése és a megrendelt személyszállítás ellenértékének kifizetése a Wizz Air részére.

8. A Bizományos köteles arra, hogy a Wizz Air mindenkori hatályos üzletszabályzatát és az alkalmazott viteldíjhoz kapcsolódó feltételeket az utassal vagy a személyszállítás ellenértékét megfizető személlyel ismertesse. A Bizományos továbbá köteles tájékoztatni az utast vagy a személyszállítás ellenértékét megfizető személyt arról, hogy a Wizz Air szolgáltatásaival kapcsolatos észrevételeket panaszokat, viteldíj-visszatérítési igényt közvetlenül a Wizz Air Ügyfélkapcsolati Osztályára kell benyújtani:

Ügyfélkapcsolat

fax: +36 1 777 9444

postai cím: Wizz Air Hungary Kft.

Ügyfélkapcsolati Osztály

BUD Nemzetközi Repülőtér 221. Épület, H-1185 Budapest

9. A Bizományos köteles a Wizz Air által e-mail útján elküldött helyfoglalásra vonatkozó visszaigazolást az utasnak átadni vagy az eredeti visszaigazolás alapján, az utazásra vonatkozó információkat tartalmazó – a Bizományos által készített - visszaigazolást biztosítani. Amennyiben a visszaigazolást a Bizományos készíti el, úgy a visszaigazolásnak tartalmaznia kell a Wizz Air által megadott helyfoglalási kódot és az utazásra vonatkozó információkat ( az utazás dátuma, indulási és rendeltetési hely, az indulás - érkezés időpontja), valamint a Szerződési Feltételeket. Ebben az esetben a Bizományos teljes kártérítési felelősséggel tartozik az általa nyújtott információ helyességéért. A Bizományos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Bizományos által szolgáltatott téves információnyújtás miatt a Wizz Airnek bármely harmadik személy részére fizetési kötelezettsége állna be vagy a Wizz Airrel szemben igényt érvényesítenek, illetve erre irányuló bírósági, vagy más hatóság előtt zajló eljárás indul, úgy a Bizományos köteles a bíróság, vagy más hatóság előtt indult eljárásba közvetlenül belépni és a Wizz Air-től követelt összegért közvetlenül helytállni.

Amennyiben a Bizományos a visszaigazolást azért állítja ki tévesen, mert a Wizz Air által szolgáltatott információ téves volt, és ezért az utasok a Bizományossal szemben kártérítési igénnyel élnek, a Wizz Air köteles az utasok kárát megtéríteni.

10. Bizományos köteles az általa készített helyfoglalásban elérhetőségét (email cím, postai cím, fax szám és telefonszám) valamint az utas közvetlen elérhetőségét biztosító telefonszámot megadni. Az üzemeltetett járatok menetrendjének változásáról, az esetleges járattörlésekről a Wizz Air tájékoztatja az utasokat.

11. Bizományos kötelezettséget vállal arra, hogy üzleti órái alatt a jelen szerződés teljesítése tekintetében folyamatosan az Ügyfelek rendelkezésére áll.

12. A szerződő felek kijelentik, hogy a cégnyilvántartásba bejegyzett gazdasági társaságok. A szerződő felek kijelentik továbbá, hogy sem csőd, sem felszámolási eljárás alatt nem állnak, és jelen szerződés érvényességéhez nem szükséges harmadik személy vagy hatóság hozzájárulása.

13. Bizományos a Wizz Air reklámozására a Wizz Air előzetes engedélyével jogosult. Jelen rendelkezés értelmezésében nem tekintendő a Wizz Air reklámozásának a Wizz Air logojának, illetve arculatának használata nélkül az utas részére szóban tett, a Wizz Air elismertségének növelését szolgáló tájékoztatás. A Bizományos kizárólag azon tevékenységeinek végzése kapcsán használhatja fel a Wizz Air Logoját, amelyek a jelen megállapodás hatálya alá tartoznak.

A Wizz Air előzetes hozzájárulását igénylő reklámozási igények a sellwizz@wizzair.com címre küldendőek, a logo és egyéb, a Wizz Air tulajdonában levő védjegy feltüntetésének engedélyezése kizárólag a Wizz Air döntési kompetenciájába tartozik és indoklás nélkül megtagadható. A fentiekben engedélyezett névhasználat sem közvetve, sem közvetlenül nem eredményezheti a Megbízó üzleti hírnevének sérelmét. Ennek értelmében a Bizományos tartózkodni köteles minden olyan nyilatkozattól, eljárástól, vagy reklámtevékenységtől, továbbá egyéb médiatermék megjelentetésétől, amelyek a Wizz Air megítélése szerint sérthetik annak üzleti hírnevét, avagy bármilyen körülménnyel összefüggésben alapot adhatnak azok félreértelmezésére. A Bizományos továbbá tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodás bármely módon való megszűnése esetén a Bizományos haladéktalanul köteles az általa használt, a Wizz Airrel azonosítható valamennyi utalás, arculati elem használatával haladéktalanul felhagyni.

A Bizományos nem használhatja a „Vezérügynök” megnevezést, sem egyéb megnevezéseket, mint például „Légitársasági Jegyiroda”, amelyek arra utalnának, hogy a Bizományos a Wizz Air irodája vagy a Wizz Air vállalatcsoport tulajdonába tartozó utazási iroda.

14. A Jelen szerződésben foglalt bizományosi kötelezettségek teljesítését a Wizz Air folyamatosan, akár a helyszínen is ellenőrizheti, valamint ennek keretében bármilyen kérdésben jogosult időszaki beszámolót, rendkívüli tájékoztatást kérni.

15. A Bizományos köteles az általa megkötött szerződések után a szerződés megkötésével egyidejűleg a szerződésben meghatározott díjat a Wizz Air részére a VII. fejezet rendelkezései szerint megfizetni.

VI. A szerződő felek felelőssége

1. Szerződő felek a szerződés teljesítése során kötelesek a jogszabályok messzemenő betartásával és mint a légifuvarozási piacot ismerő és azon gyakorlatban résztvevő társaságoktól általában elvárható gondossággal eljárni.

2. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Bizományosi együttműködés természetéből fakadóan az utassal a Bizományos kerül közvetlen kapcsolatba. Fentiek alapján Bizományos felel mindazon kárért, amely az utas és a Bizományos közötti kommunikáció következtében felmerül, valamint kizárólag Bizományos felel azért, hogy az utast megillető esetleges visszatérítés az utashoz maradéktalanul eljusson.

Bizományos felelősséget vállal továbbá feladatainak naprakész és pontos, az irányadó jogszabályoknak megfelelő elvégzéséért, az általa a Wizz Air rendelkezésére bocsátott adatok helytállóságáért és valódiságáért és a Wizz Air utasításainak betartásáért.

3. A Bizományos köteles a jelen szerződés teljesítése során az általa okozott kár – a Wizz Air által jegyzőkönyvvel bizonyított – teljes összegét a Wizz Airnek megtéríteni.

VII. Bizományos díja, Elszámolás

A Bizományos az általa értékesített repülőjegyek után az alábbiak szerint jogosult bizományosi díjra.

A Wizz Air által meghatározott mindenkori repülőjegy limitárak a Wizz Air honlapján szerepelnek. Ezen információk honlapon történő feltüntetésével a Bizományos értesítettnek tekintendő a limitárról, amelyet jelen megállapodás elfogadásával tudomásul vesz.

A honlapon közzétett limitár a viteldíjat és járulékos költségeit (reptéri illetékek, pénzügyi tranzakciós díj) tartalmazza.

Bizományos a limitár Wizz Air részére történő megfizetésére a Wizz Air honlapján keresztül végrehajtott vállalati hitelkártya tranzakcióval, az utassal létrejött repülőjegy adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg köteles.

A Bizományos által készített helyfoglalás visszaigazolásával a Wizz Air elismeri a megrendelt szolgáltatások ellenértékének kifizetését.

A viteldíj és járulékos költségeinek megfizetésére az utas kártyája is felhasználható. Wizz Air ez esetben is a Bizományosnak számlázza a repülőjegyet. Wizz Air az általa elfogadott hitelkártyák listáját a honlapján tünteti fel.

A Wizz Air a Bizományos által értékesített repülőjegyekről a Bizományos részére limitáron számlát állít ki és azt eljuttatja a Bizományos által írásban megjelölt címére.

A Bizományos jogosult az utasnak nyújtott szolgáltatásért bizományosi díjat felszámítani.

A bizományosi díj a Wizz Air által meghatározott repülőjegy limitár, illetve az utas és a Bizományos között megkötött repülőjegy adásvételi szerződésben szereplő összeg különbözete, amennyiben az összeg pozitív.

A bizományosi díj beszedése nem lehet a Wizz Air felé történő elszámolás része, azt minden esetben az utas és a Bizományos közötti tranzakcióként kell lebonyolítani.

A Bizományost jelen szerződésben vállalt feladatok ellátásáért az utas illetve a személyszállítás ellenértékét megfizető személy által fizetett bizományosi díjon kívül Wizz Air részéről további díj nem illeti meg.

Amennyiben az utas a Wizz Air szabályai szerint visszatérítésre jogosult, a Wizz Air a megfizetett viteldíjat, adókat és illetékeket azon hitelkártyához tartozó pénzforgalmi számlára utalja vissza, amelyről a fizetés történt. Tehát amennyiben a Wizz Air felé a fizetés a Bizományos hitelkártyájával történt, akkor a visszatérítést Wizz Air a Bizományosnak utalja vissza. Ez esetben a Bizományos, köteles gondoskodni arról, hogy a visszatérítést a repülőjegy ellenértékét feléje eredetileg megfizető személy megkapja.

A visszatérítésre jogosult utasok listáját a Wizz Air küldi meg a Bizományosnak.

VIII. A szerződés megszűnése

Jelen szerződés megszűnhet:

a. rendes felmondással
b. rendkívüli felmondással
c. közös megegyezéssel

Rendes felmondás esetén a felek felmondási ideje 15 nap. A rendes felmondást a szerződő felek kötelesek írásban megküldeni. Ezen túlmenően a másik fél ismételt, súlyos szerződésszegése esetén bármelyik fél a szerződést bármikor azonnali hatállyal jogosult rendkívüli felmondással megszüntetni.

Bármelyik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén a másik fél köteles a szerződésszegő felet – a következményekre való figyelmeztetéssel, 8 napos határidő kitűzésével, írásban felszólítani a szerződésszerű magatartásra. Ha a szerződésszegő fél a felszólításnak fenti határidőn belül nem tesz eleget, a szerződésszerűen eljáró fél a szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondhatja (rendkívüli felmondás).

A Bizományos által megkötött szerződésekkel kapcsolatban a felek kölcsönösen kötelesek elszámolni egymással a jelen szerződés megszűnésétől számított 15 napon belül.

Amennyiben a jelen megállapodás bármely okból megszűnik, ezzel egyidejűleg a

Bizományos, illetve értékesítő irodájának hozzáférése a Wizz Air helyfoglalási rendszeréhez is megszűnik.

IX. Kárfelelősség és mentesülés a kárfelelősség alól

Wizz Air kijelenti, hogy a Bizományost mentesíti minden olyan felelősség alól, amely a Bizományos által értékesített és a Wizz Air által vállalt szolgáltatásokból ered, kivéve ha a kárt a Bizományos, annak alkalmazottai vagy a Bizományos nevében fellépő és cselekvő személyek okozzák vagy nekik felróható hibából ered.

Bizományos tájékoztatja a Wizz Airt az utas kárigényéről, melyet a Wizz Air a IV.2. pontban foglaltak szerint kezel.

A Bizományos kijelenti, hogy a Wizz Air felé felelősséggel tartozik azon károkért, melyek a Bizományos és alkalmazottai vagy a Bizományos nevében fellépő és cselekvő személy hibájából, mulasztásából, illetve jelen szerződés megszegéséből erednek, kivéve ha a keletkezett kár eseményt, vagy veszteséget Wizz Air vagy alkalmazottai okozzák vagy nekik felróható hibából ered.

X. Egyéb rendelkezések

1. Bizományos beleegyezik, hogy regisztrációja megtörténtével, címét és nevét a Wizz Air közzéteheti honlapján, mint szerződött partnert, ahol Wizz járatokra helyet lehet foglalni.

2. A Bizományos logo-ja közzétehető a Wizz Air honlapján, Bizományos előzetes, írásbeli engedélyével.

3. Bizományos beleegyezik, hogy regisztrálását követően Wizz Air küldhet részére elektronikus leveleket a megadott címre, a Wizz Air-rel kapcsolatos hírekről és információkról.

4. A jelen megállapodásra, illetve a jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekre a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.

5. A jelen megállapodásból eredő vitás kérdések rendezését a szerződő Felek elsődlegesen tárgyalások útján kötelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére, a szerződő felek a pertárgy értékétől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag elfogadják.

Budapest, 2004. július 07

Váradi József
vezérigazgató