Soubory cookie na webových stránkách společnosti Wizz Air

Soubory cookies používáme, abychom vám poskytli ty nejlepší zážitky na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení webu Wizz Air, aniž byste změnili nastavení vašich cookies, budeme předpokládat, že souhlasíte s přijímáním všech souborů cookies na webu Wizz Air. Nastavení cookies můžete změnit kdykoliv. Více informací lze nalézt v našich Zásadách o používání souborů cookies.

WizzAir

Wizz

Zadejte uživatelské jméno (e-mailová adresa). Zašleme vám nové heslo na vaši registrovanou e-mailovou adresu.


Zaregistrovat se

Smluvní podmínky prodeje služeb společnosti Wizz Air

Tato smlouva se uzavírá mezi smluvními stranami

společností Wizz Air Hungary Limited (dále jen společnost Wizz Air),

BUD International Airport Building 221, H-1185 Budapest; registrovanou v Maďarsku pod registračním číslem: Cg. 01-09-964332, reprezentovanou panem Józsefem Váradim, generálním ředitelem,

a

cestovní kanceláří registrovanou prostřednictvím webu společnosti Wizz Air (dále jen účastník).

I. Definice

Rezervační systém

Internetový rezervační systém provozovaný společností Wizz Air.

Telefonické centrum

Rezervační a informační centrum provozované společností Wizz Air.

Smluvní podmínky

Ustanovení uvedená v cestovním plánu a ve Všeobecných přepravních podmínkách společnosti Wizz Air.

Hrubá cena letenky

Cena přepravy, včetně poplatků, letištních poplatků a příplatků.

Cestovní plán / doklad

Dokument vydaný cestujícímu, který obsahuje jméno cestujícího a informace o letu, jako jsou místo odletu a destinace, případně smluvené místo mezipřistání, termín odletu a příletu; a také smluvní podmínky a další důležitá upozornění.

Online registrace

Registrace účastníka a prodejních zástupců; tedy poskytnutí dat prostřednictvím webu společnosti Wizz Air (wizzair.com) podle uvedených pokynů. Registrace bude potvrzena e-mailem odeslaným společností Wizz Air a obsahujícím číslo ID a heslo.

Cestující

Osoba uvedená v cestovním plánu / dokladu vydaném po zaplacení stanovené ceny letenky.

Prodejce / registrovaný prodejní zástupce:

- Takové kanceláře účastníka, které potvrdí souhlas s podmínkami současné smlouvy, a to registrací prostřednictvím webu společnosti Wizz Air.

- Pobočky a provozovny registrované cestovní kanceláře, partneři účastníka provozující činnost účastníka a oprávnění používat název účastníka, kteří jsou účastníkem ustanoveni k prodeji služeb společnosti Wizz Air. Účastník je povinen informovat společnost Wizz Air o takovém ustanovení písemně nebo e-mailem.

Zvláštní služby

Přeprava rozměrných zavazadel a služby poskytované cestujícím vyžadujícím zvláštní péči.

II. Doba trvání platnosti

Smlouva mezi účastníkem a společností Wizz Air vstupuje v platnost dnem potvrzení registrace a trvá po neomezenou dobu.

III. Rozsah smlouvy

Účastník bude prodávat služby poskytované společností Wizz Air, to znamená, že bude uzavírat smlouvy o letecké dopravě mezi cestujícími a společností Wizz Air v souladu s příslušnými zákony a mezinárodními smlouvami a Všeobecnými přepravními podmínkami společnosti Wizz Air. Rezervace budou prováděny prostřednictvím rezervačního systému společnosti Wizz Air nebo prostřednictvím telefonického centra.

IV. Povinnosti společnosti Wizz Air

Společnost Wizz Air zveřejní příslušné cenové tarify a podmínky přepravy na svém webu (wizzair.com).

Společnost Wizz Air bude účastníka informovat e-mailem o všech dodatcích smluvních podmínek a Všeobecných přepravních podmínek. Společnost Wizz Air zveřejní všechny takové dodatky na svém webu.

Společnost Wizz Air se bude zabývat všemi reklamacemi a stížnostmi týkajícími se jejích služeb a vyřeší je během 21 dní od doručení. Společnost Wizz Air bude informovat cestující o všech druzích leteckých nepravidelností.

V. Povinnosti účastníka

1. Účastník bude jednat s ohledem na zájmy společnosti Wizz Air a v souladu s příslušnými zákony, nařízeními a Všeobecnými přepravními podmínkami společnosti Wizz Air.

2. V souladu s touto smlouvou je účastník oprávněn uzavírat smlouvy o letecké dopravě jménem společnosti Wizz Air, a to v souladu s Všeobecnými přepravními podmínkami společnosti Wizz Air a s využitím tarifů nabízených společností Wizz Air. Účastník se nesmí odchýlit od těchto podmínek nebo je upravovat.

3. Účastník bude informovat cestující nebo zájemce o využití služeb společnosti Wizz Air o tom, že smlouva o letecké dopravě je uzavřena mezi cestujícími a společností Wizz Air.

4. Účastník bude získávat a uschovávat údaje požadované k identifikaci cestujících. Účastník bude zodpovědný za pravidelné vyplňování dokumentů a jejich zpracování v souladu s Všeobecnými přepravními podmínkami společnosti Wizz Air a také za zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými zákony.

5. Účastník nebude používat prostředníky bez předchozího souhlasu společnosti Wizz Air.

6. Účastník bude zpracovávat všechny informace, které jsou předmětem obchodního tajemství a o nichž se dozvěděl, důvěrně a v souladu s příslušnými zákony a Všeobecnými přepravními podmínkami společnosti Wizz Air. Tato tajemství mohou být v případě potřeby poskytnuta a využita třetími stranami pouze za účelem provádění této smlouvy a s písemným souhlasem společnosti Wizz Air nebo zainteresovaných osob; s výjimkou případů jinak ošetřených v zákoně. Účastník dále zajistí, že jeho prodejní zástupci, zaměstnanci a partneři splní podmínky uvedené v tomto odstavci a že zajistí, aby všichni, kdo získají přístup k takovým obchodním tajemstvím, splňovali podmínky uvedené v tomto odstavci.

7. Účastník bude zodpovědný za rezervaci sedadel, objednávání zvláštních služeb a placení ceny letenek společnosti Wizz Air.

8. Účastník poskytne cestujícím nebo osobám hradícím přepravu všechny informace o podmínkách přepravy společnosti Wizz Air a bude je informovat o tom, že všechny reklamace a stížnosti týkající se služeb poskytovaných společností Wizz Air budou předány oddělení péče o zákazníky společnosti Wizz Air:

Customer Service

fax: 36 1 777 9444;

poštovní adresa: Wizz Air Hungary Kft.

BUD International Airport Building 221, H-1185 Budapest

9. Účastník předá cestujícímu nebo osobě hradící přepravu cestovní plán poskytnutý společností Wizz Air. Namísto cestovního plánu společnosti Wizz Air může účastník předat cestujícím vlastní cestovní plán vytvořený na základě původního cestovního plánu. Jestliže účastník bude předávat vlastní cestovní plán, musí takový cestovní plán obsahovat kód potvrzení poskytnutý společností Wizz Air a všechny informace související s leteckou dopravou (jako jsou například: datum cesty, místo odletu a destinace, termín odletu a příletu) a příslušné smluvní podmínky. Pokud bude cestovní plán poskytnut účastníkem, ručí účastník za správnost uvedených informací. Účastník se zavazuje, že pokud společnosti Wizz Air vznikne povinnost nahradit výdaje třetích stran z důvodu chybných informací uvedených v cestovním plánu připraveném účastníkem, přebírá zodpovědnost za takové výdaje; v takovém případě se stává účastníkem jednání, pokud je společnost Wizz Air předvolána soudem nebo jiným správním orgánem.

Jestliže informace uvedené v cestovním plánu připraveném účastníkem budou nesprávné z důvodu poskytnutí nesprávných a neúplných informací společností Wizz Air, přebírá společnost Wizz Air zodpovědnost za všechny související reklamace.

10. Účastník poskytne své kontaktní údaje (e-mailovou adresu, poštovní adresu, číslo faxu a telefonní číslo) a přímé telefonní číslo na cestujícího uvedeného v provedené rezervaci. Společnost Wizz Air bude všechny cestující informovat o změnách v letovém řádu a zrušení letů.

11. Účastník se zavazuje obsloužit všechny zákazníky ve svých otevíracích hodinách.

12. Smluvní strany prohlašují, že jsou registrovanými společnostmi. Smluvní strany prohlašují, že na ně nebyl vyhlášen bankrot a nejsou v likvidaci a že k uzavření této smlouvy nepotřebují souhlas třetí strany nebo úřadu.

13. Účastník je oprávněn propagovat společnost Wizz Air pouze s předchozím souhlasem společnosti Wizz Air. V souladu s tímto odstavcem není za propagaci považováno ústní sdělení zákazníkům, které zvýší prestiž společnosti Wizz Air, a to bez použití loga nebo obrázku společnosti Wizz Air. Účastník je oprávněn používat logo společnosti Wizz Air výhradně v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

Žádosti o propagaci, které vyžadují předchozí souhlas společnosti Wizz Air, je možné zasílat na e-mailovou adresu sellwizz@wizzair.com. Udělení souhlasu s použitím loga a ochranných známek společnosti Wizz Air je výhradním právem společnosti Wizz Air. Takové žádosti mohou být odmítnuty bez odůvodnění. Použití názvu společnosti Wizz Air nesmí vést k přímému nebo nepřímému poškození obchodní pověsti společnosti Wizz Air. Z toho důvodu se účastník vyhne veškerých prohlášení, činů, reklamních sdělení a tiskových zpráv, které by mohly poškodit dobré jméno společnosti Wizz Air nebo by podle názoru společnosti Wizz Air mohly vést k mylnému výkladu. Účastník bere na vědomí, že v okamžiku ukončení této smlouvy ihned přestane používat všechny odkazy nebo obrázky, které by bylo možné spojovat se společností Wizz Air.

Účastník nebude používat označení výhradního obchodního zástupce nebo podobné (například, ale nejen, prodejní kanceláře letecké společnosti), které by mohlo jakkoliv naznačovat, že účastník je kanceláří společnosti Wizz Air nebo společností ve vlastnictví skupiny Wizz Air.

14. Společnost Wizz Air je oprávněna průběžně kontrolovat dodržování této smlouvy, včetně kontrol na místě. Společnost Wizz Air je oprávněna vyžádat si řádné nebo mimořádné zprávy.

15. Účastník zaplatí po uzavření smlouvy o letecké dopravě společnosti Wizz Air cenu letenky uvedenou v takové smlouvě podle článku VI této smlouvy.

VI. Závazky smluvních stran

1. Smluvní strany budou jednat tak, aby poskytovaly úroveň služeb očekávanou od společností pracujících v oboru letecké dopravy, a v plném souladu s příslušnými zákony.

2. Účastník přijímá zodpovědnost za veškeré škody způsobené komunikací mezi cestujícím a účastníkem. Účastník je v případě potřeby výhradně zodpovědný za vrácení peněz cestujícím.

Účastník přebírá zodpovědnost za včasné plnění svých závazků v souladu s příslušnými zákony, za správnost a pravdivost informací poskytnutých společnosti Wizz Air a za dodržování předpisů společnosti Wizz Air.

3. Účastník nahradí společnosti Wizz Air veškeré náklady na odstupné (prokázané dokladem vydaným společností Wizz Air), které byly způsobeny jeho činností.

VII. Odměna a účtování

Účastník má nárok na následující odměnu za uskutečněný prodej:

Ceny letenek společnosti Wizz Air jsou publikovány na webu společnosti Wizz Air. Publikování cen letenek je považováno za sdělení informace o cenách účastníkovi. Ceny letenek publikované na webu obsahují všechny poplatky, letištní poplatky a příplatky.

Účastník uhradí cenu letenky společnosti Wizz Air při uzavření smlouvy o letecké dopravě s cestujícím, a to prostřednictvím platby firemní platební kartou na webu společnosti Wizz Air. Spolu s potvrzením rezervace potvrdí společnost Wizz Air také platbu.

Platba může být uhrazena společnosti Wizz Air také z platební karty cestujícího nebo osoby hradící přepravu. Společnost Wizz Air vystaví účastníkovi fakturu. Společnost Wizz Air publikuje na svém webu seznam platebních karet, které přijímá.

Společnost Wizz Air vystaví účastníkovi faktury k cenám letenek a zašle je na adresu poskytnutou účastníkem.

Účastník má nárok na odměnu za poskytnuté služby.

Odměnou se rozumí rozdíl mezi cenou letenky poskytovanou společností Wizz Air a cenou uvedenou ve smlouvě o prodeji letecké dopravy uzavřené mezi cestujícím a účastníkem.

Výplata odměny není součástí účetního postupu, výplata je vždy provedena samostatnou transakcí mezi cestujícím a účastníkem.

Účastník není oprávněn požadovat jakoukoliv jinou odměnu, kromě odměny uvedené výše.

Pokud vznikne cestujícímu nárok na vrácení peněz v souladu s Všeobecnými přepravními podmínkami společnosti Wizz Air, vrátí společnost Wizz Air peníze na bankovní účet použitý k platbě. Jestliže tedy byla platba provedena platební nebo kreditní kartou účastníka, budou peníze vráceny účastníkovi. V takovém případě zajistí účastník platbu cestujícímu nebo osobě, která přepravu uhradila.

Seznam cestujících, kteří mají nárok na vrácení peněz, bude účastníkovi poskytnut společností Wizz Air.

VIII. Ukončení smlouvy

Tato smlouva může být ukončena:

a. řádným vypovězením,
b. mimořádným vypovězením,
c. vzájemnou dohodou.

V případě řádného vypovězení je požadováno písemné oznámení nejméně 15 dní předem. V případě opakovaného, hrubého porušení smlouvy, může být smlouva druhou stranou vypovězena s okamžitou platností.

V případě hrubého porušení smlouvy jednou ze stran pošle dotčená strana druhé straně písemné upozornění na možné důsledky, jestliže nebudou do 8 dnů odstraněny okolnosti způsobující neplatnost smlouvy.

Jestliže strana, která smlouvu porušuje, v uvedeném termínu neodstraní okolnosti způsobující neplatnost smlouvy, má druhá strana nárok na vypovězení smlouvy s okamžitou platností (mimořádné vypovězení).

Smluvní strany se vzájemně vypořádají během 15 dnů od ukončení platnosti smlouvy.

Bude-li platnost smlouvy z jakéhokoliv důvodu ukončena, bude ukončen také přístup účastníka a jeho prodejních zástupců k rezervačnímu systému Sky Agent společnosti Wizz Air.

IX. Závazky a zproštění zodpovědnosti

Společnost Wizz Air zbavuje účastníka zodpovědnosti za veškeré závazky plynoucí ze služeb poskytovaných společností Wizz Air, s výjimkou případů, kdy je škoda způsobena účastníkem, zaměstnanci účastníka nebo osobami jednajícími jménem účastníka nebo kdy škoda vznikne z důvodu neoprávněného nebo nedbalého jednání nebo opomenutí těchto osob.

Účastník bude informovat společnost Wizz Air o takových reklamacích, které společnost Wizz Air zpracuje v souladu s bodem IV.2 této smlouvy.

Účastník prohlašuje, že přijímá zodpovědnost vzhledem ke společnosti Wizz Air za škody způsobené neoprávněným nebo nedbalým jednáním nebo opomenutím účastníka, zaměstnanců účastníka nebo osob jednajících jménem účastníka, s výjimkou případů, kdy je škoda nebo ztráta způsobena společností Wizz Air nebo jejími zaměstnanci.

X. Závěrečná ustanovení

1. Účastník souhlasí s tím, že společnost Wizz Air může na svém webu zveřejnit jeho název a adresu jako registrovanou cestovní kancelář, která po registraci provádí rezervace pro společnost Wizz Air.

2. Logo účastníka může být publikováno na webu společnosti Wizz Air s předchozím písemným souhlasem účastníka.

3. Účastník souhlasí s tím, že mu po registraci budou zasílány elektronické zprávy společnosti Wizz Air obsahující novinky a informace o společnosti Wizz Air.

4. Tato smlouva, včetně všech neuvedených případů, se řídí zákony Maďarska, konkrétně maďarským Občanským zákoníkem.

5. Spory vzniklé na základě této smlouvy budou přednostně řešeny vzájemnou dohodou smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s s tím, že všechny právní záležitosti budou řešeny ústředním soudem v Pešti (Pesti Központi Kerületi Bíróság) nebo soudem hlavního města (Fõvárosi Bíróság), a to v závislosti na předmětu sporu.

Smluvní strany stvrzují podpisem, že tato smlouva odpovídá jejich úmyslům.

V Budapešti dne 7. července 2004,

József Váradi,
generální ředitel